Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лісовиробничий комплекс України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальна характеристика і структура галузі
ІІ. Характеристика лісовиробничого комплексу
2.1. Лісогосподарський підкомплекс
2.2. Деревообробний підкомплекс
2.3. Целюльозно-паперовий підкомплекс
2.4. Лісохімічний підкомплекс
ІІІ. Охорона, роль та функції лісів України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Україна належить до європейських держав недостатньо забезпечених лісовими ресурсами. Її лісистість становить – 15,6%, а відповідний показник у Румунії – 26%, Польщі – 28%, Німеччині – 30%, Білорусі – 35%.

В Україні розширюється площа лісів, які під час війни і в повоєнні роки безсистемно вирубувалися. Ліси у Лісостепу і Степу здебільшого мають природоохоронне значення і насаджуються у вигляді лісосмуг. Значної шкоди лісам України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС.
Основні масиви лісів зосереджені в Карпатах, на Поліссі, в горах Криму. Поширені такі цінні породи дерев, як бук, дуб, сосна, ясен, ялина, смерека.

Лісистість у різних частинах і регіонах країни не однакова. Вона значно вища від середньоукраїнської на заході і півночі, далі на південь і південний схід поступово зменшується. У Кримських горах кількість лісів збільшується. У західній і північній частинах України, вкрита лісом площа становить 20-40%, у Карпатах – близько 40%, на Поліссі – 25,7%. На півдні лісові площі невеликі (у Криму лісистість становить 10%, у Степу – 4%). У цілому переважають молоді ліси. На стиглі насадження припадає лише 15% загального запасу деревини, в тому числі в найбільш заліснених Карпатських областях – 20%.

Сьогодні Україна є найменш лісистою європейською державою, яка не може забезпечити власних потреб у деревині, а ліс, як основний компонент біосфери, не здатний повною мірою утримувати екологічну рівновагу.

На сьогодні спостерігається зменшення обсягів лісозаготівлі, це явище пов’язують з такими головними чинниками:
– руйнування чи зменшення площ, природних місць існування лісів;
– надмірна експлуатація видів, що мають промислове значення;
– забруднення навколишнього середовища внаслідок людської діяльності.

З огляду на ці обставини для збереження лісів України необхідно збільшити площу їх насадження в два рази, щоб підвищити лісистість до 25%. Одна з найважливіших проблем сьогодення – це боротьба з ерозією та зниження ландшафтів. За ступенем розораності (56,9%) проти 20,30% як того вимагає екологічна теорія, територія України у кілька разів перевищує цей показник серед європейських країн.

Мета роботи – проаналізувати стан лісовиробничого комплексу України і визначити напрямки роботи щодо вдосконалення його розвитку.

Об’єкт дослідження – лісовиробничий коплекс України.

Предмет дослідження – структура, стан і показники діяльності структурних підкомплексів об’єкта дослідження.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження можна визначити наступні завдання:
– дати загальну характеристику і структура лісовиробнчиого комплексу;
– проаналізувати структуру і стан справ у всіх структурних компонентах лісовиробничого комплексу: лісогосподарському, деревообробному, целюльозно-паперовому і лісохімічному;
– оцінити роль, функції і стан охорони лісів України.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи становить 32 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апостолюк С. О. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навч. посіб. / С. О. Апостолюк, Р. І. Мацюк, В. М. Сторожук, Г. В. Сомар, В. І. Миць; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л. : Афіша, 2001. - 199 с.
 2. Дорогунцов С.И. Устойчивость развития эколого-экономического потен-циала Украины и ее регионов // С.И. Дорогунцов, А.Н. Федорищева / Экономика Украины. – 1996. – № 7. – С.4-17.
 3. Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод, посіб. для самост. вивчення дисципліни / Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Заяць Т.А., Бандур С.І. / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2000. - 363 с.
 4. Заставний Ф. Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи (при-родно-географічні, історичні, національно-культурні, національно-політич-ні) / Ф. Д. Заставний; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л.: Апріорі, 2010. - 207 с.
 5. Заставний Ф.Д. Географія України: Підручник. - Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 6. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с.
 7. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов, О. П. Єгоров, В. О. Улибіна. - 9-те вид., переробл. і допововн. - К. : Знання, 2009. - 374 с. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – Львів: Світ, 2000. – 145 с.
 8. Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил. Підручник. - К.: Знання, 1998. – 330 с.
 9. Колісник Б. І. Економіко-екологічна ефективність регіонального лісогосподарського комплексу (проблеми та шляхи підвищення): монографія / Б. І. Колісник, О. М. Шубалий; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О. : Фенікс, 2008. - 168 с.
 10. Коротун І.М. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник / Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І.. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 12. Масляк П.О. Хрестоматія з географії України: Підручник / П.О. Масляк. - К.: Генеза, 1994.- 448 с.
 13. Паламарчук М. М. Територіальна структура виробничих комплексів України / М. М. Паламарчук, Г.В. Балабанов. – К.: Наук. думка, 2003. – 311 с.
 14. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: навч. посіб. / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 316 с.
 15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України: Навч. посіб. / ред.: Є. П. Качан; Терноп. держ. екон. ун-т. - Т. : Екон. думка, 2005. - 310 с.
 16. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: підручник / за ред. В.І. Костащук: - Чернівці. – 2005. – 405 с.
 17. Розміщення продуктивних сил України / за ред. О.Л. Михалюк, В.В. Ковалевського, В.Г. Семенова.-К., Знання, 2001. – 328 с.
 18. Розміщення продуктивних сил України / за ред. проф. Е.П. Качана.-К., Вища школа, 2001. – 366 с.
 19. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посіб. / уклад.: Л. С. Бацманова; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 134 с.
 20. Сидорченко Т. Ф. Регіональна економіка: навч.-метод. посіб. / Т. Ф. Сидорченко, О. В. Задворна, О. А. Ліпанова. - Бердянськ : Ткачук О.В., 2012. - 175 с. Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України / М.В. Жук, В.П. Круль. - Чернівці: Рута, 2002. – 293 с.
 21. Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2009. - 287 с. Разін К. Сучасний стан лісової промисловості // Економіка України.- 2006. - № 3. – С. 20-28;
 22. Стадник О. Г. Лісова і деревообробна промисловість: особливості та тенденції розвитку галузі у світі / О. Г. Стадник // Географія : наук.-метод. журн. - 2013. - № 9. - С. 14-18. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 23. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2013. – 692 с.
 24. Тарасова Н. Тенденції та проблеми розвитку лісового комплексу / Н. Тарасова // Економіка України. - 2006. - № 6. – С. 40-46.
 25. Фурдичко О. І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва / О. І. Фурдичко // Вісн. НАН України . - 2012. - № 4. - С. 39-47.
 26. Шаблій О. І., Соціально-економічна географія України: підручник. - Львів: Світ, 1994. – 608 с.
32
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.