Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Литовські статути – кодифіковані джерела феодального права XVI ст.: загальна характеристика

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Причини та передумови кодифікаційних робіт
1.1. Передумови кодифікації права у Великому князівстві Литовському
1.2. Причини і передумови кодифікації, стадії кодифікаційного процесу
2. Загальна характеристика Литовських статутів
2.1. Перший литовський статут
2.2. Другий литовський статут
2.3. Третій литовський статут
3. Значення Литовських статутів для становлення та розвитку правової системи України
3.1. Значення литовських статутів при проведенні кодифікаційних робіт у XVII-XVIII ст.
3.2. Вплив литовських статутів на розвиток правової думки в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Виникнення незалежної України та процес формування її правової системи зумовили швидкий розвиток поглибленого вивчення історії формування українського права. Зокрема, важливого наукового значення, набуло дослідження еволюції правового регулювання суспільних відносин в історії становлення української держави, сукупності політичних, культурних та інших чинників, які їх зумовили. Прикладне значення з цієї точки зору має комплексний аналіз правової думки українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, дослідження розвитку цивільного права на територіях цих державу 2-ій половині ХV – 1-ій половині XVII ст. Це сприятиме кращому розумінню особлиовстей правового розвитку України, вивченню системи правовідносин, які характеризують її автентичність, дослідженню закономірностей та еволюції та наступності розвитку права. 

Литовські статути на теориторії України діяли не лише у період її знаходження у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, а й пізніше, у часи Гетьманщини, і після ліквідації останньої продовжували діяти на українських землях у складі Росії аж до 1840-1842 рр. Протягом 1648-1654 рр. було створено Гетьманську державу з усіма її особливвими ознаками, під час чого була здійснена кодифікація українського права, результатом якої стали укладення кодексу у 1743 р. «Прав, за якими судиться малоросійський народ».

Це зумовило те, серед сучасних історико-правових досліджень важливе місце займає вивчення і аналіз досвіду кодифікації законодавства під час дії Литовських статутів. Основна увага істориків зосереджується саме на кодифікації правових норм майже всіх хронологічних періодів, але, незважаючи на багатоаспектність сучасного висвітлення історії української правової думки, залишається малодослідженою низка проблем. Так, значний інтерес викликає вивчення причин кодифікації, аналіз джерел походження і структури Литовських статутів, особливостей їх застосування на териорії сучасної України.

Стан дослідження проблеми. Сучасні історики досить часто висвітлюють проблеми становлення і розвитку правових інститутів у період дії Статутів Великого князівства Литовського. Серед сучасних дослідників історії  права ці питання вив-чали H. В. Атаманова [1], І. В. Букша [5], Г. В. Данілецький [10], Ю. В. Білоусов [16], С. Кудін [17], Майкут Х. В. [23], П. П. Музиченко [27] та ін. Проте комплексна історико-правова праця щодо аналізу особливостей цивільного права за Литовськими статутами досі відсутня, що зумовлює актуальність її створення.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини в галузі цивільно-правового регу-лювання у період дії Литовських статутів 1529, 1566, 1588 рр.

Предмет дослідження – особливості розвитку та становлення інститутів цивільного права у Литовських статутах 1529, 1566, 1588 рр.

Мета роботи – дослідження і аналіз закономірностей формування й еволюції цивільного права на основі аналізу правових норм Литовських статутів, спеціальної історико-правової та історичної літератури.

З огляду на мету дослідження було поставлено наступні завдання:

 • з’ясувати причини та передумови кодифікаційних робіт у Великому князівстві Литовському;
 • дати загальну характеристику Литовських статутів;
 • проаналізувати значення Литовських статутів для становлення та розвитку правової системи України.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають історико-правовий, порівняльно-правовий, історико-порівняльний методи, метод системного аналізу герменевтичний та формально-догматичний методи.

Структура роботи зумовлена метою та завданням дослідження і складається зі вступу, трьох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Атаманова H. В. Литовські Статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права / H. В. Атаманова / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Юриспруденція. – 2014. – № 10-1. – том 1. -С. 22-24.
 2. Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах, Б. Леснодорский, М. Пиетрчак. – М.: Изд-во «Юридич. лит-ра», 1980. – 559 с.
 3. Бедрій М. М. Становлення та розвиток інституту права власності за Литовськими статутами / Бедрій М. М. // Правова система, громадянське суспільство та держава. – Львів, 2007. – С. 35-36.
 4. Безклубий О. Інститут застави за третім статутом великого князівства литовського, руського та жомойтського / О. Безклубий // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2011. – № 3-4. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/misb/2011_3-4/bezklubiy.pdf.
 5. Букша І. В. Литовські статути як національне право України: научное издание / І.В. Букша // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В’ялий. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – Вип.2. – С. 18-19.
 6. Віслобоков К. Литовський статут та "Права, за якими судиться малоросійський народ): (джерелознавчий аспект) / К. Віслобоков // Бібліотечний вісник. – 2004. – №2. – С. 32-35.
 7. Вовк О.Й. Литовські статути – джерело міського права України XVI – першоїполовини XIX ст. / О.Й. Вовк // Часопис Київського університету права. – 2012. – №1. – С.12-16.
 8. Гримич М. В. Литовський Статут і звичаєве право // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – № 10. – С. 4-9.
 9. Грушевський М. С. Історія України-Руси / М. С. Грушевський. – Т. 1. – К.: Знамення, 1993. – 648 с.
 10. Данілецький Г. В. Литовські статути та вплив їх на сучасне законодавство / Г. В. Данілецький // Право України. – 2000. – №4. – С. 10-14.
 11. Джолос С. В. Військові правовідносини за литовським статутом 1529 р: сборник / С.В. Джолос // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів II Міжнародної конференції / Упоряд. Є.М. Страшко. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2005. – С. 3-5.
 12. Зосімович О. Регулювання діяльності судових урядовців та адвокатів нормами другого та третього литовських статутів на рубежі XVIII-XIX ст. / О. Зосімович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 61-68.
 13. Історія держави і права України: Навч. посіб. / П.П. Музиченко. – 6-е вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 471 с.
 14. Історія держави і права України: у 2-х т. / за ред. В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин. – Том 1. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 648 с.
 15. Історія держави та права України: навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 381 с.
 16. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: в 2-х т. / Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. – К.:Правова єдність, 2009-2009 – Т. 1. – 2009. – 1168 с.
 17. Кудін С. Звичаєве право як джерело Литовського Статуту / С. Кудін // Закон і бізнес. – 1999. – №23. – С. 15.
 18. Кудін С. Польське право і Литовський Статут / С. Кудін // Закон і бізнес. – 1999. – №21. – С. 15.
 19. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Частина 2: Литовсько-польська доба. – Випуск перший: пам’ятка права / Р. Лащенко. – Прага: Українське Правниче Товариство в ЧСР, 1924. – 77 с. – 1 і 2 ч.: – К.: Вид-во «Україна», 1998. – 254 с.
 20. Литвин В. М. Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття): навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко, О. Г. Сокирко, І. М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 671 c.
 21. Ліпак Г. М. Вплив литовських статутів на шлюбно-сімейне законодавство російської імперії / Г. М. Ліпак // Європейські перспективи . – 2013. – № 10. – С. 31-35.
 22. Майкут Х. В. Розвиток інституту речових прав на українських землях за Литовськими статутами / Майкут Х. В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 21-33.
 23. Майкут Х.В. Литовські статути та їх застосування в Україні / Х.В. Майкут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – № 2. – С. 34-42.
 24. Мармазова О. І. Історія України: навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. та слухачів підготов. від-ня / О. І. Мармазова, О. М. Романуха; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 445 c.
 25. Мельничук І. А. "Статут Казимира" і Литовські статути як фактор легітимізації еліт та правничий стимул еволюції політичної системи і влади / І. А. Мельничук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: зб. наук. праць / Українська АН, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 71 (№4). – С. 47-52.
 26. Мишко Д. І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання: [зб. ст.] / ред. Е. А. Лейбзонредкол. – К.: Наук. думка, 1969. – Вип. 4. – С. 14-24.
 27. Музиченко П. П. Статути Великого князівства Литовського – видатна пам’ятка права слов’янських народів / П. П. Музиченко // Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 49. – С. 7-14.
 28. Придибайлова Ю. Місце Литовського статуту в пам’ятниках українського права XVII -XIX ст. / Придибайлова Ю. // Наукові записки.Історичні науки:Збірник наук.ст.НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип.47. – К., 2002. – С. 168-175.
 29. Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. – Т. І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2002. – 464 с.
 30. Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. – Том 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. – Кн. 2 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2004. – 568 с.
 31. Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том ІІ.Статут Великого князівства Литовського 1566 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: ЮридичнаЛітература:, 2003. – 560 с.
 32. Тищик Б. Й. Суспільно-політичний лад і право України у складі Литовської держави та РечіПосполитої / Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. – Івано-Франківськ, 1990. – 53 с
 33. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посібник/ Упор.: А.С.Чайковський (кер.), О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
 34. Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права / М. Чубатий. – Мюнхен; Київ: УДЖ "Ноосфера", 1994. – 220 с.
11094
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).