Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетинг в туризмі

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
1. Комунікаційна стратегія маркетингу в туризмі
2. Критерії та вимоги до організації дитячої туристичної виставки регіонального рівня
3. Тестове завдання
Висновки
Список використаної літератури
 
1. Комунікаційна стратегія маркетингу в туризмі
 
Ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку стала дієва система маркетингових комунікацій. Це складний та динамічний процес, який характеризується широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів, появою нових інструментів інформаційного впливу. Запорукою успіху туристичної фірми на ринку стає її спроможність оптимально організовувати взаємодію багаточисельних елементів даної системи, визначати найбільш дієві та ефективні види маркетингових комунікацій.
Вивченню маркетингових комунікацій було присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них У. Уеллс, Дж. Бернет, С. Моріарті, Дж. Р. Россітер, Л. Персі, Ф. Котлер, Ч. Сендидж, Дж. М. Лейхифф, Дж. М. Пенроуз, Г. Л. Багіев, В. М. Тарасевич, Х. Анн, Д. Доті, Є. Голубкова, О. Феофанов, А. Звєрінцев, А. П. Дурович та багато інших. Аналізували ці проблеми й такі українські науковці, як А. Войчак, Т. Лук’янець, Г. Почепцов, Є. Ромат, В. Сахаров, Т. Примак. Однак нині ще недостатньо розкрито питання комплексного підходу до застосування різних елементів системи маркетингових комунікацій та необхідності врахування особливостей управління такою системою у сфері туризму.
Стратегія маркетингових комунікацій – це творча форма диференціації ринку, завжди конкурентна, завжди прагнуча переконати споживачів, що ринкова пропозиція даного бізнесу є кращим для них варіантом і тому вони повинні зробити вибір на його користь.
Відповідно, при розробці комунікаційної стратегії необхідно проінформувати споживачів про те, чим послуга підприємства (процес обслуговування; персонал, задіяний в обслуговуванні; середовище обслуговування) відрізняється від аналогічних послуг конкурентів. У цьому полягає специфіка розробки комунікаційної стратегії в маркетингу послуг, так званий комплекс маркетингових комунікацій [4, с. 349]. Етапи розробки стратегії маркетингових комунікацій представлено на рис. 1. 1:
 
Етапи стратегії маркетингових комунікацій
I етап. Оцінка ситуації  
Визначення можливих загроз сприятливих можливостей
Категорії цілей: - створення поінформованості; - досягнення розуміння; - забезпечення змін у ставлені до послуг і її сприйнятті; - досягнення змін у поводженні споживачів; - підкріплення попередніх рішень
ІІ етап. Постановка цілей  
ІІІ етап. Розробка маркетингової стратегії та вибір цільової аудиторії
Цільові аудиторії ідентифікуються для конкретних комунікаційних дій
V етап. Реалізація стратегії  
Успішна реалізація обраної стратегії вимагає координації зусиль всіх, хто бере участь у її здійсненні
VІ етап. Оцінка результатів  
Задачі: - розробити критерії ефективності оцінюваної програми; - відстежувати фактичне просування до цілей, що здійснюється за допомогою моніторингу громадської думки; - порівняти отримані результати досліджень з обраними критеріями, щоб визначити ступінь ефективності витрачених зусиль
 
Рис. 1.1 Етапи розробки стратегії маркетингових комунікацій [4, с. 351]
 
Маркетингова комунікаційна діяльність, як і маркетингова та ринкова діяльність підприємства передбачає формування певної стратегії, яка стане у подальшому вектором, що спрямовуватиме відповідну діяльність у потрібному руслі. Маркетингова комунікаційна стратегія – це напрям дій підприємства з забезпечення його інформаційної присутності на ринку та формування довготривалих партнерських відносин з іншими ринковими суб’єктами в процесі створення і розподілення певних цінностей.
Маркетинговій комунікаційній стратегії властиві такі характерні риси:
1. Вона пов'язана з довгостроковим аспектом ринкової діяльності підприємства.
2. Є засобом реалізації маркетингових комунікаційних цілей підприємства, формується на підставі загальновиробничих та маркетингових цілей підприємства.
3. Пов'язана з дослідженням маркетингового середовища, комунікаційної активності у ньому ринкових суб’єктів, тому основою і необхідною передумовою формування маркетингової комунікаційної стратегії є маркетинговий стратегічний аналіз, аналіз суспільної думки, дослідження ставлення контактних аудиторій до діяльності підприємства та вивчення комунікаційної активності ринкових суб’єктів, що працюють на одному та суміжних ринках.
4. Маркетингова комунікаційна стратегія є складовою частиною процесу стратегічного планування маркетингових комунікацій, що є частиною маркетингового стратегічного планування, і тому вона має бути узгодженою як з завданням підприємства, так і з загально-корпоративною стратегією, і зі стратегіями нижчих стратегічних рівнів підприємства.
5. Вона є вектором ринкових дій підприємства.
6. Формування маркетингової стратегії має певну логіку, послідовність і циклічність [2].
П. Сміт, К. Беррі, А. Пулфорд у своїй книзі «Комунікації стратегічного маркетингу» зазначають, що маркетинговий комунікаційний набір складається з наступних комунікаційних інструментів:
- продавці;
- реклама;
- кампанії просування продажів;
- прямий маркетинг (іноді званий маркетингом на підставі баз даних) ;
- паблік-рілейшнз;
- спонсорство;
- виставкова діяльність;
- корпоративний імідж;
- упаковка;
- кампанії просування на місцях продажів і стимулювання торгівлі;
- неформальне думку;
- Інтернет та нові середовища.
Коли маркетолог відбирає в свій комунікаційний набір деякі з цих інструментів, він повинен врахувати ступінь їх відповідності цільовому ринку, можливість кожного з них сприятиме підвищенню продажів або обізнаності, показником реакції збуту з урахуванням сумісності окремих інструментів між собою. Важливість кожного інструменту комунікації змінюється в залежності і від типу споживача, і від загального зразка комунікації, застосовуваного на ринку [3, с. 11-12].
Комунікаційна стратегія – це карта комунікаційної
Фото Капча