Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетингові комунікації у сфері торгівлі

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Маркетингові комунікації, їх суть та значення
2. Основні інструменти аркетингових комунікацій, їх зміст
3. Планування та організація рекламної роботи на торговому підприємстві
4. Ефективність впровадження рекламних акцій на базі торговельного підприємства
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розвиток ринкових процесів в Україні, створення передумов для її успішної інтеграції у світове економічне співтовариство потребує суттєвих змін у визначенні пріоритетних форм, методів і напрямів господарської активності. Торговельна діяльність завжди є найважливішою соціально-економічною галуззю економіки, саме торгівля найбільше впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних, культурних відносин і міжособистісних стосунків у міжнародному масштабі, стає змістом життя багатьох людей. 

Достатньо суперечливий і складний етап становлення ринкових відносин у нашій країні зумовив, з одного боку, швидке насичення ринку торговими підприємствами, збільшення кількості оптових і роздрібних фірм, якісних та кількісних показників їх діяльності, а з іншого - на ринку України явно переважає слабкорозвинена торгівля, що суттєво зменшує її значення для розвитку національної економіки. 

Крім того, високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, політична та міжнародна нестабільність, посилення конкуренції, підвищення вимог споживачів товарів призводить до виникнення кризових явищ на торгових підприємствах та підвищення складності їх управління. 

У цій ситуації значний інтерес для вітчизняних науковців та підприємців галузі становить сучасна маркетингова концепція управління, передові методи та форми маркетингового впливу на формування ринкового попиту, конкурентної позиції торгового підприємства. За таких умов ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності торгових підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку стає дієва система маркетингових комунікацій. Це складний і динамічний процес, який характеризується широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів, появою нових інструментів інформаційного впливу. Запорукою успіху торгової фірми на ринку стає її спроможність оптимально організовувати взаємодію багаточисельних елементів даної системи, визначати найбільш дієві та ефективні види маркетингових комунікацій. 

Вивченню маркетингових комунікацій було присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них У. Уэллс, Дж. Бернет, С.Моріарті, Дж. Р. Россітер, Л. Персі, Ф. Котлер, Ч.Сендидж, Дж. М.Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз, Г. Л. Багіев, В. М. Тарасевич, Х. Анн, Д. Доті, Є. Голубкова, О. Феофанов, А. Звєрінцев, А.П. Дурович та багато інших. Аналізували ці проблеми й такі українські науковці, як А. Войчак, Т. Лук’янець, Г. Почепцов, Є. Ромат, В. Сахаров, Т. Примак. Однак нині ще недостатньо розкрито питання комплексного підходу до застосування різних елементів системи маркетингових комунікацій та необхідності врахування особливостей управління цієї системою у сфері роздрібної торгівлі в умовах України. 

Мета роботи - обгрунтування сутності процесу управління системою маркетингових комунікацій у сфері торгівлі, аналіз комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення рекламної діяльності сучасних торгових підприємств. 

Реалізація поставленої мети передбачає розгляд і вирішення наступних завдань: 

 • визначити поняття аркетингових комунікацій, їх суть та значення;
 • проаналізувати основні інструменти маркетингових комунікацій, їх зміст;
 • охарактеризувати планування та організація рекламної роботи на торговому підприємстві;
 • проаналізувати методику визначенняефективності впровадження рекламних акцій на базі торговельного підприємства.

Об’єктом дослідження є маркетинговф комунікації як економічна категорія. 

Предметом дослідження є процес формування системи управління маркетинговими комунікаціями торговельних підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень є наукові праці вітчизняних та закордонних вчених з маркетингу, менеджменту і реклами, для дослідження маркетингової комунікаційної політики застосовувався методи порівняльного економічного аналізу і аналізу літературних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції. - К.: НМЦВО МОіН України, 2001. - 319 с.
 2. Алешина И. В. Паблик рилейшнз в менеджменте і маркетинге // Маркетинг. - 2006. - № 3. - С. 108-111. 
 3. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - 702 с.
 4. Бевзенко В. Ф., Балабанова И. В., Баширов И. Х. Маркетинг торговли. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. – 148 с.
 5. Бевзенко В. Ф., Баширов І. Х. Світ маркетингу: Навч. посібник для екон. спец. вищих навч. закладів. - Донецьк, 2001. - 116 с.
 6. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. – Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 7. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. - К.: ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2003. - 384 с.
 8. Вісящев В. А., Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинговий менеджмент. - Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2005. – 440 с.
 9. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.
 10. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. - 120 с.
 11. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2004. -712 с.
 12. Герасимчук В. Г . Маркетинг: Теорія і практика. - К.: Вища школа, 1994. - 326 с.
 13. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: "Финпресс", 2000. - 256 с.
 14. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид./Доповнення і редакція Д.Ядіна. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456 с.
 15. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 688 с.
 16. Діброва Т. Г. Реклама сьогодні, або які рекламні послуги потрібні українському ринкові // Маркетинг в Україні. - 2006. - №1 (3). – С. 34-36.
 17. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 239 с.
 18. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. з анг. - М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 19. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000. - 380 с.
 20. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 380 с.
 21. Маркетинг: Підручник.Павленко А.Ф.,Войчак А.В. - К.: КНЕУ, 2003. – 430 с.
 22. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 457 с.
 23. Примак Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 2. – С. 8-14.
 24. Примак Т. О. Зміст та значення інтегрованих маркетингових комунікацій // Проблеми науки. – К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2002. - № 7. – С. 36-44.
 25. Примак Т. О. Маркетинг. Навч. пос. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.
 26. Примак Т. О. Маркетингова комунікаційна модель в системі управління підприємством // Вісник академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. - № 1. – С. 126-135.
 27. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством (монографія). – К.: ТОВ “Експерт ЛТД”, 2001. – 387 с.
 28. Примак Т. О. Маркетингові комунікації та просування товарів // Вісник академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. - № 3. – С. 81-89.
 29. Примак Т. О. Маркетингові комунікації. Навч. пос. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.
 30. Примак Т. О. Методологічні основи оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – Вип. 472. – С. 157-163.
 31. Примак Т. О. Особливості планування маркетингових комунікацій на підприємстві // Проблеми науки. – К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. - № 4. – С. 48-57.
 32. Примак Т. О. Підходи до формування системи класифікації маркетингових комунікацій Проблеми науки. – К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. - № 10. – С. 37-44.
 33. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробці доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 326 с.
10447
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).