Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Машинобудівний комплекс України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз структури машинобудівного комплексу України
1.1. Машинобудування як галузь промисловості
1.2. Особливості територіального розміщення машинобудівного комплексу України
2. Аналіз географічного розміщення основних галузей машинобудівного комплексу
2.1. Важке машинобудування
2.2. Загальне машинобудування
2.3. Середнє машинобудування
2.3. Точне машинобудування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах становлення в Україні ринкових відносин і подальшого розвитку підприємництва особливо важливого значення набуває формування високорозвиненого і конкурентоспроможного народногосподарського комплексу, який би відповідав вимогам сучасного ринкового середовища та інтеграції України в систему взаємовигідних і рівноправних світогосподарських зв’язків. Цей процес досить складно проходить в одному з провідних секторів національної економіки - машинобудуванні. Досвід розвинених країн свідчить, що саме ця галузь є основою високого економічного рівня розвитку держави та її конкурентоспроможності.

Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.

Розвиток машинобудування - основа науково-технічного прогресу у всіх галузях національного господарства, значна підтримка конкурентоспроможності країни. Забезпечення розвитку машинобудування є визначальною передумовою формування потенціалу розвитку країни.

Машинобудівний комплекс України охоплює більше, ніж 20 важливих і унікальних у своєму роді галузей. Він відіграє виключно важливу роль у створенні матеріально-технічної бази економіки країни. На комплекс припадає близько 40 % всього промислово-виробничого потенціалу. Частка продукції комплексу в загальних обсягах продукції промисловості складає 12 %. Водночас трудо- та металоємне спрямування розвитку, особливо в його сучасному трактуванні на території держави. Все це визначає необхідність проведення наукових робіт та практичних досліджень у цьому напрямку.

Питання оцінки діяльності машинобудівного комплексу України розглянуто в роботах таких вітчизняних учених: О. Дальніченко, В. Іванишин, М. Макаренко, В. Ольшевський, O. Романко, В. Ситай, Н. Тарасова, О. Шапуров. Проте деякі питання, пов'язані з діяльністю машинобудівних підприємств, залишаються недостатньо розкритими за умов економічної кризи.

Мета роботи – дослідити сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств машинобудівного комплексу України.

Об’єкт дослідження – машинобудівний комплекс України.

Предмет дослідження – структура, особливості економічних зв’язків та географічного розташування підприємств машинобудівної сфери.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження поставлено наступні завдання:

 • дати оцінку машинобудуванню як галузі промисловості;
 • визначити особливості територіального розміщення машинобудівного комплексу України;
 • проаналізувати географічне розміщення основних галузей машино-будівного комплексу.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бандер В. Розвиток машинобудівного комплексу України. // Економіка України. - 2003. - №1. - С. 45-52.
 2. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали VII міжнар. наук.-техн. конф., 2 - 5 черв. 2009 р., Краматорськ / Ред.: В.Д. Ковальов; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2009. - 104 с.
 3. Гуков Я. Проблеми вітчизняного сільгоспмашинобудування та шляхи їх вирішення - думка науковця // Техніка АПК. - 2006. - № 5. - С. 12.
 4. Єфіменко НА. Регіональні особливості розміщення продуктивних сил машинобудування як виду економічної діяльності та їх відтворювальні аспекти / НА. Єфіменко // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С 71-77.
 5. Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №7 (73). - С. 32-40.
 6. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посібник/ В.І. Лишиленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 325 с.
 7. Макаренко М.В. Фактори позитивного впливу на ефективне функціонування підприємств машинобудівного комплексу України. // Актуальні проблеми економіки. - 2004.- №3.- С. 108-119.
 8. Малінова І. В. Ринок електронної продукції України: стан, проблеми та основні напрями розвитку / І. В. Малінова // Економіка та держава. - 2007. - № 6. - С. 37-39.
 9. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / під ред. Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. - 308 с.
 10. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. / Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, В.А. Романенко, К.Ф. Єфетова, В.М. Довбня; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 307 с.
 11. Машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи / Н.П. Карачина // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. - 2009. - № 647. - С. 64-69.
 12. Надворний О.Б. Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №1.- С. 110-115.
 13. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан: монографія / І.Є. Александрова, Н.Г. Аннєнкова, Л.М. Бєсов; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Харків, 2009. - 212 с.
 14. Особливості інноваційного потенціалу машинобудування України / Д.В. Малащук // Актуал. пробл. економіки. - 2005. - № 2. - С. 111-120.
 15. Оцінка стану та проблем розвитку машинобудівного комплексу України з врахуванням впливу чинників інвестиційного ризику / В.М. Глібчук // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2008. - № 1. - С. 134-138.
 16. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.
 17. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К.: Кондор, 2004. - 342 с.
 18. Розміщення продуктивних сил України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Качан, М.С. Пушкар, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига, О.В. Корж, Т.Є. Царик, Л.П. Запорожан, В.Я. Брич, Д.В. Ткач, Г.П. Баб'як. - 3-є вид. - К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2004. - 551 с.
 19. Романко О.П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 113-125.
 20. Сміх К.Е., Колісник М.К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу зкризи за допомогою стратегії інтеграції. // Регіональна економіка. - 2008. - №4. - С. 163-173.
 21. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О.О. Шапуров // Актуал. пробл. економіки. - 2009. - № 3. - С. 57-63.
 22. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держком. статистики України. - К. : Вид-во «Консультант, 2009. - 562 с.
 23. Статистичний щорічник України за 2009 рік // Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2010. - 551 с.
 24. Тарасова Н.В. Проблеми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Н.В. Тарасова, В.М. Довбня // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. - 2007. - № 6. - С. 21-28.
 25. Федулова Л.І. Тенденції та перспективи розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка промисловості. - 2008. - № 43. - С 20-29.
 26. Шандра В.М. Стратегічні напрями розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу // Техніка АПК. - 2006. - № 5. - С. 6-7.
 27. Шандрова Н.В. Розроблення механізму управління стійким розвитком підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 2 (68). - С. 101-105.
 28. Шапуров О.О. Стан і тенденції розвитку машинобудування // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 57-63.
11594
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).