Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Матеріальне і процесуальне право

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження матеріального і процесуального права
1.1. Поняття і система матеріального права
1.2. Предмет, функції, мета та завдання процесуального права
2. Аналіз співвідношення матеріального та процесуального права в окремих галузях
2.1. Співвідношення матеріальної та процесуальної складових кримінального права
2.2. Взаємозв’язок матеріального права та процесуальних норм подат-кового права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Юридична наука завжди проявляла велику увагу до дослідження правової системи не тільки по окремих галузях і інститутах, але і у взаємодії структурних елементів права, що сприяє глибшому аналізу зв'язків, що існують між різними галузями права. 

Однією з найбільш актуальних проблем правової науки є проблема співвідношення матеріального і процесуального права, яка досліджується як загальнонаукова проблема, як проблема співвідношення різних галузей матеріального і процесуального права, правових інститутів і окремих правових норм. Співвідношенню матеріального і процесуального права приділяється увага в загальній теорії права, в науці цивільного процесуального права.

Між тим дослідження співвідношення матеріального і процесуального права надзвичайно важливо, оскільки від правильного рішення даної проблеми залежить розвиток і вдосконалення процесуального законодавства; підвищення ефективності правового регулювання процесу розгляду суперечок в судах тощо.

Правові норми, які складають правову систему держави, регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні галузі, норми яких регулюють окремі види суспільних відносин. Залежно від сфери суспільних відносин, що регулюються, виокремлюють норми матеріального і норми процесуального права.

Дія норм матеріального права безпосередньо спрямована на регулювання суспільних відносин шляхом визначення змісту, прав та обов’язків учасників правовідносин, структури й компетенції державних органів. Тобто матеріальне право складають правові норми галузей, що встановлюють правила поведінки, права та обов’язки суб’єктів. Це  –  конституційне право, адміністративне право, господарське право, трудове право та ін.

Норми процесуального права визначають юридичні засоби і порядок діяльності щодо здійснення та захисту норм матеріального права, тобто процесуальне право складають правові норми, що регламентують порядок, форми і методи реалізації прав і обов’язків, встановлені у нормах права. Це  –  адміністративно-процесуальне право, цивільно-процесуальне право, господарсь-ко-процесуальне право, кримінально-процесуальне право та деякі ін.

Об’єкт дослідження – норми матеріального та процесуального права у правовій системі України.

Предмет дослідження – співідношення норм матеріального і процесуаль-ного права.

Мета дослідження – уточнити поняття процесуального і матеріального права, визначити їх класифікуючі ознаки, дослідити співвідношення цих видів права у часткових випадках.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • окреслити поняття і систему матеріального права;
 • визначити предмет, функції, мета та завдання процесуального права;
 • проаналізувати співвідношення матеріальної та процесуальної складо-вих кримінального права;
 • дослідити взаємозв’язок матеріального права та процесуальних норм податкового права.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність прийомів і методів наукового пізнання, а саме: діалектичного, історичного, порівняльно-правового, формально-юридичного, методу системного аналізу й синтезу та ін. 

Джерельна база дослідження складена Конституцією України, законами України, працями вітчизняних і зарубіжних дослідників у наукових виданнях і матеріалами наукових конференцій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IVлектронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2747-15
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/436-15
 5. Кримінально-процесуальний кодекс Українивід 28.12.1960 № 1001-05[Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1001-05
 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 7. Бандурка О.М. Податкове право. навч. посіб. / Бандурка О.М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
 8. Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права» / Н. Гураленко // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 13-18.
 9. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса / В.Г. Даев. – Л.: Издво Ленинградского унта, 1982.- 112 с.
 10. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Демський Е. Ф. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
 11. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права: учеб. пособие / Е. Г. Лукьянова. – М.: Норма, 2003. – 240 с.
 12. Малько А. В. Ограничивающая функция юридического процесса / А. В. Малько // Юриспруденция. – 1996. – № 5. – С. 4-7.
 13. Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособ./ М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – 760 с.
 14.  Матузов Н. И. Теория государства и права: курс лекций / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – М.: Юрист, 1997. – 672 с.
 15. Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності / В.О. Навроцький // Альманах кримінального права: збірник статей / відп. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін. – К.: Правова єдність, 2009. – Вип.1. – С. 391-400.
 16.  Общая теория государства и права: акад. курс: в 2 т. Т. 2 / отв. ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – 640 с.
 17. Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація: автореф. дис. на здобуття ступеня наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / І.М. Овчаренко. – Нац. ун-т. внутр. справ, Харків, 2004. – 20 с.
 18. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
 19. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ Вид-во «Юрид. думка», 2008. – 336 с.
 20. Петришин О. В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу / О. В. Петришин // Проблеми філософії права. – Т. IV-V, 2006-2007. – С. 74.
 21. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник / О. Ф. Скакун. – X.: Еспада, 2006. – 776 с.
 22. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
 23. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.; за заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
 24. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, I. М. Погрібний, О. В. Волошенюк та ін.; за заг. ред. I. М. Погрібного. – X.: ХНУВС, 2010. – 274 с.
 25. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права: курс лекций / Ф. Н. Фаткуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 334 с.
 26. Шульга А. М. Теорія держави і права: навч. посіб.: стислий курс / А. М. Шульга. – X.: ХНУВС, 2008. – 252 с.
4760
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).