Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Майстер-клас із теми «методичний та технологічний аспекти впровадження інновацій у викладання українознавства»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Нікітчук Ірина Григорівна,
методист навчально-методичного центру відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації
 
Майстер-клас із теми «методичний та технологічний аспекти впровадження інновацій у викладання українознавства»
 
Сьогодні на фоні багатьох глобальних проблем виокремлюється питання кризи духовності нашого суспільства, що проявляється у відчуженні національно-культурних надбань попередніх поколінь, забутті народних традицій. Молодь не знає коренів свого етносу, не орієнтується в багатьох питаннях традиційної етнічної культури, не співає народних пісень, не має навичок хоча б одного з видів декоративно-прикладного мистецтва. Отже, не вирішується головне завдання сучасної школи − формування у підростаючого покоління національної свідомості та виховання української еліти, яка б відповідально ставилася до збереження національної самоідентифікації у будь-яких умовах.
Зміст і засоби освіти повинні стати потужним фактором формування нової української людини – безпосереднього творця української держави, відродження та утвердження українських культурних і духовних цінностей, об’єднання українського народу в єдину етнополітичну націю, зміцнення авторитету українців у світі.
Ефективним засобом реалізації зазначеної мети є не лише українознавство, а й пошуково-дослідницька українознавча робота.
У Законі України «Про освіту» зазначається, що метою української освіти є «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня».
Відповідно до цього закону освіта в Україні має здійснюватися на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
Вищезазначені завдання нашої національної школи продовжені, поглиблені та конкретизовані у схваленій у 2001 році Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття. Головне з-поміж них – формування особистості з глибокоусвідомленою громадянською позицією, системою знань про людину, природу і суспільство з високорозвинутим почуттям національної та власної гідності, особистості, яка має бути носієм національних і загальнолюдських цінностей, особистості, яка, після завершення навчання в школі, буде готовою здобути потрібну суспільству професію, аби своєю працею і життям забезпечити не тільки власний добробут, а й позитивно вплинути на все українське суспільство.
З-поміж двох десятків шкільних навчальних дисциплін, які визначені суспільством як базові, гідне місце мало б посісти українознавство. На жаль, поки що МОН України рекомендує вивчати курс «Українознавство» як предмет варіативної складової навчального плану.
Проте варто зазначити, що українознавство сьогодні претендує на роль особливого, по-філософськи інтегрованого предмета, що має систематизувати засвоювані учнями шкільні знання з історії, археології, антропології, лінгвістики, етнографії, фольклору, правознавства, міфології, релігієзнавства, культурології, економіки, філософії, політології, етики, естетики, педагогіки, природознавчих наук.
Оригінальність предмета «Українознавство» полягає в тому, що він передбачає вивчення України і світового українства за координатами світового часопростору, адже пізнання українцями себе, своєї родини, свого роду, українського народу можливе лише через пізнання українців у порівнянні з іншими народами, в оцінці їх взаємин із цими народами. Цей предмет має навчати толерантному ставленню до оточуючого світу, виходячи з наших національних цінностей.
Знання, вміння і навички, здобуті кожним учнем у процесі вивчення українознавства, мають навчити особистість будувати для себе гідні умови життя, вміння не тільки жити для себе, а й творити добробут для оточуючих: родини, трудового колективу, всього українського суспільства.
Українознавство має виховувати учнів як громадян-патріотів української держави, творчих особистостей-державотворців, здатних реалізувати власне покликання (власне Я), виходячи із загальносуспільного покликання української нації.
У 2011-2012 навчальному році курс «Українознавство» вивчався у 18 загальноосвітніх навчальних закладах Зарічненського району, що становить 62% від загальної кількості навчальних закладів. Викладання курсу забезпечували 24 педагогічних працівники.
Реалізація українознавства в освітньому просторі нашого району здійснюється через програми, розроблені в Науково-дослідному інституті українознавства МОН України, зокрема: Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: П. П. Кононенко, Л. ГКасян., О. В. Семенюченко) ; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавство 1-4 класи» (автори: П. П. Кононенко, Т. М. Присяжна) ; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавство. 5-12 класи» (автори: П. П. Кононенко, Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко). Дозволяється також творче використання планів-конспектів уроків українознавства у 8 класі (автор Т. А. Андросюк, вчитель українознавства Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів) ; планів-конспектів уроків українознавства у 9 класі, затверджених радою НМЦ відділу освіти Зарічненської РДА (протокол №2 від 13. 10. 11 р.)  (автор М. Л. Колошинський, учитель українознавства Кухченської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Крім того, для практичного використання у викладанні курсу «Українознавство» М. Л. Колошинським розроблено календар «Видатні дати в історії Зарічненщини» та програму факультативного курсу з українознавства «Історія Зарічненщини від найдавніших часів до сьогодення».
У навчально-методичному центрі відділу освіти сформовано банк авторських програм факультативних занять та гурткової роботи з українознавства, розроблено план-графік методичної роботи з учителями українознавства та керівниками виховних центрів.
Основними формами науково-методичної роботи з учителями українознавства є районне методичне об’єднання, інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми, індивідуальні та групові консультації. Для молодих учителів, які ще не мають відповідного досвіду роботи, працює районний консультпункт. Уся методична робота спланована на діагностичній основі. На засіданнях методичних об’єднань (керівник І. Г. Нікітчук, методист НМЦ) розглядаються питання: «Упровадження нових форм і методів навчання на уроках українознавства», «Проблемно-пошукова робота учнів при викладанні предмета», «Українознавство як навчально-виховна дисципліна, його місце в українській освітній системі згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI ст. «, «Українознавство в системі виховної роботи загальноосвітньої школи. Роль учителя українознавства в цій роботі».
На районному семінарі-практикумі (керівник І. І. Олешко, вчитель українознавства Морочненської ЗОШ І-ІІІ ступенів) було розглянуто наступні питання: «Цінності української держави: її громадяни, національні традиції, мова, територія, природні ресурси, технології», «Українська мова − головний чинник існування української національної особистості», «Розвиток українознавчого руху», «Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».
Українознавство як предмет передбачає певні особливості в організації навчально-виховного процесу: використання як традиційних методів та прийомів (розповідь, лекція, бесіда, самостійна робота учнів, робота з текстом; самостійне складання тез, створення опорних конспектів, схем, таблиць; коментоване читання, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз та синтез цікавих фактів; учнівські доповіді, екскурсії, експедиції тощо), так і інноваційних («робота в парах», «ротаційні трійки», «два – чотири – всі разом», «карусель», «робота в малих групах», «діалог», «синтез думок», «спільний проект», «акваріум», «мікрофон», «незакінчені речення», «мозковий штурм», «дискусія».
У системі уроків з українознавства широко практикується вдале поєднання фронтальних (колективних), групових та індивідуальних форм навчальної роботи. Виконання цих умов у навчально-виховному процесі сприяє повноцінному розвитку особистості учнів, вихованню почуттів, розвитку життєво необхідних умінь, навичок, пізнавальних можливостей дітей.
Національне виховання має бути цілісним процесом пізнання та самопізнання, розвитку самосвідомості, самотворення та творення світу. Національна самосвідомість − складне психічне утворення, що характеризується процесом усвідомлення приналежності людини до свого роду, народу, нації, спрямована на працю в ім'я розвитку своєї нації та її майбутнього. Національна свідомість тісно пов’язана з національними цінностями: мудрістю, волелюбністю, працелюбністю, господарністю, гостинністю, доброзичливістю, почуттям правди, справедливістю, щирістю, чуйністю, товариськістю, побратимством, чесністю, відповідальністю, сміливістю, героїзмом, звитяжністю, мужністю, справедливістю, життєрадісністю, інтелектуальністю, патріотизмом, творчістю та ін.
Система позакласної та виховної роботи має здійснюватися на українознавчих засадах. Українознавство є наукою самопізнання, самотворення, сприяє становленню кожного школяра як творця самого себе, своєї родини, держави, світу. Зважаючи на це, при плануванні та проведенні виховних годин доцільно, в першу чергу, передбачити теми, які сприятимуть пізнанню себе.
У позакласній роботі результативними є екскурсії, походи, експедиції українознавчого спрямування. Розкриттю творчого потенціалу учнів, виявленню їхньої зацікавленості, пізнанню себе, свого народу, закріпленню знань, формуванню навичок колективної взаємодії сприяють різноманітні ігрові форми: вікторини, КВК, «Що? Де? Коли?», дебати, «мозковий штурм», рольові ігри тощо.
Успіх у вивченні українознавства забезпечують вдало підібрана методика викладання, вимоги до особистості вчителя й рівень національної системи освіти та виховання.
Учитель сам повинен бути особистістю, адже особистість може виховати тільки така сама особистість. Вимоги до сучасного вчителя дуже високі: він повинен володіти всіма тими якостями, які хоче виховати у своїх учнів – опанувати педагогічну майстерність, любити свою справу, мати високі моральні якості: терплячість, чуйність, сердечну турботу та мудрість.
Методика викладання українознавства пропагує використання педагогічного досвіду − важливого фактора підвищення педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи вчителя, невичерпного джерела нового, прогресивного. Досвід учителів-українознавців В. М. Тумаш, Т. А. Андросюк (Мутвицька ЗОШ І-ІІІ ст.) ; М. Л. Колошинського (Кухченська ЗОШ І-ІІІ ст.) ; І. І. Олешко (Морочненська ЗОШ І-ІІІ ст.) відзначається оригінальністю, новизною, творчим ентузіазмом, новою системою форм і методів навчання, нестандартним використанням прийомів педагогічної діяльності.
Українознавство як сукупність наук перебуває у численних міжпредметних зв’язках з іншими шкільними дисциплінами. І тому на уроках мови і літератури, історії, географії бажано постійно використовувати українознавчий матеріал. Досить вдало таку методику впроваджують Л. С. Клімович (Зарічненська ЗОШ ІІ-ІІІ ст.), Л. Н. Савич (Локницька ЗОШ І-ІІІ ст.), О. Г. Швая (Вовчицька ЗОШ І-ІІ ст.).
Вивчення українознавства дає свої результати. Так, стипендіатом Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип» стала учениця Кухченської ЗОШ І-ІІІ ступенів Погорілець Тетяна, переможець Міжнародного конкурсу «Мій рідний край» у номінації «Генеалогія моєї родини» (керівник М. Л. Колошинський) ; члени гуртка «Юні музеєзнавці» Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник В. М. Тумаш) стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина − Україна» за напрямом «Із батьківської криниці» за роботу «Поліські ярмарки в житті наших земляків». Призером ІІІ етапу визнано туристично-краєзнавче дослідження «Історія міст і сіл України» членів гуртка «Сходинки краєзнавства» Харковця Дмитра, Харковець Яни, Харковець Олени, учнів Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за роботу «Вічна боротьба за виживання. З історії зникаючого села Коморе» (керівник В. М. Тумаш).
Микола Леонтійович Колошинський став учасником ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», який відбувся у жовтні 2009 року у місті Києві.
Тільки спільними зусиллями держави, науковців, учителів, викладачів і управлінців усіх рівнів українознавство сприятиме формуванню суспільної свідомості, динамізму й глибини.
Українознавство – об’єднуючий чинник освіти і виховання, що поєднує школу з життям, сучасні покоління – з минулим, досвід історії – з розумінням і творенням майбутнього.
 
Список використаних джерел
 
1. Касян Л. Г., Семенюченко О. В. Українознавство у навчально-виховному процесі. Основи методики викладання / Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко. – К. : НДІУ, 2008. – 56 с.
2. Кононенко П. П., Токар Л. К., Маляренко Л. П. Українознавство в системі освіти / П. П. Кононенко, Л. К. Токар, Л. П. Маляренко. – К., 1996.
3. Касян Л. Г., Семенюченко О. В. Практикум з українознавства / Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко. – К. : НДІУ, 2008. – 80 с.
4. Мінакова Н. Моніторинг професійної компетентності учителів, що викладають українознавство / Н. Мінакова. – Рівне, 2009, с. 4 – 22, 41-43.
5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науковий посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2004.
6. Усатиєнко Т. П. Українська національна школа: минуле й майбутнє. Українознавчий вимір / Т. П. Усатиєнко. − К. : Наукова думка, 2004.
Фото Капча