Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм держави

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Механізм держави як система державних організацій
2. Поняття, структура державного апарату
3. Органи держави України. Місце та роль ОВС у механізмі держави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Проблема обґрунтування механізму реалізації державної влади суттєво актуалізується на сучасному етапі розвитку держави, коли виникає необхідність оцінки її діяльності, вироблення критеріїв її ефективності. Про це свідчать значні зміни в системі органів виконавчої влади, взаємовідносини між певними ланками цієї системи, новелізація форм взаємодії між державними органами, раціоналізація структури цих органів тощо.

Проблемам сьогодення, що пов’язані з формуванням та подальшим функціонуванням державної влади в сучасній Україні, реформуванню державного механізму та вдосконаленню механізму взаємодії органів державної влади в Україні приділяється все більше уваги. Це цілком закономірно, тому що функціонування державної влади, її гілок, органів у режимі взаєморозуміння і консенсусу – це ідеальна конструкція, до якої прагне політична практика усього світу.

Необхідність розроблення шляхів подолання проблем державної влади та механізму її фактичного здійснення з метою впровадження принципу взаємодії різних гілок влади, а не їх протистояння, особливого значення набуває на сучасному етапі державотворення при досить активному конституційному реформуванні, коли реалізація норм прямої дії, які стосуються закріплення, організації та функціонування державної влади, стає вирішальним фактором удосконалення діяльності всього державного апарату. Тому актуальним є розв’язання проблем категорій державної влади, механізму держави, механізму функціонування державної влади та юридичного механізму взаємодії органів державної влади, що дозволить більш чітко проаналізувати конституційні та законодавчі засади організації і здійснення державної влади в Україні у відповідності їх до міжнародних стандартів шляхом застосування порівняльного методу конституційно-правового дослідження.

Стан дослідження проблеми. На сучасному етапі розвитку України пи-танням функціонування органів державної влади приділяли увагу вчені-держа-вознавці В. К. Бабаєв [2], А. Балаклицький [3], Г. Бистрик [5], О. Лялюк [12], О. Ракул [14], Н. Харченко [19] та ін. Вони аналізували роботу окремих суб'єктів державної влади (державних інституцій) з точки зору виконання закріплених за ними повноважень, досліджували форми й методи їх роботи, компетенційні засади тощо. Однак системного з'ясування місця відповідних суб'єктів, а так само і всього державного апарату у механізмі реалізації державної влади не проводилось. Тому виникають нез'ясовані або дискусійні питання, пов'язані з теоретичними міркуваннями щодо сутності механізму влади, його змісту та призначення, поняття державного апарату як комплексного суб'єкта владних відносин. 

Мета роботи - проведення теоретико-правового аналізу державної влади та механізму державної влади. юридичного механізму взаємодії органів державної влади в Україні.

Досягненню вказаної мети сприяло вирішення наступних завдань:

 • охарактеризувати механізм держави як систему державних організацій;
 • уточнити поняття, структура державного апарату;
 • проаналізувати систему органів держави України, визначити місце та роль ОВС у механізмі держави.

Об’єкт дослідження - державна влада та механізм її реалізації, основні закономірності суспільних відносин, пов’язані з юридичним оформленням, організацією та здійсненням державної влади.

Предмет дослідження - юридичний механізм дільності органів державної влади в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових та спеціальних методів, які було використано. Основні методи, використані у роботі: діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Бабаєв В. К. Орган державної влади як складова державного апарату / В. К. Бабаєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Юриспруденція. – 2014. - № 11. - Том 1. – С. 11-13.
 3. Балаклицький А. І. Державна влада та апарат її здійснення як основні ознаки сучасної держави / А. І. Балаклицький // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - С. 56-60.
 4. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / 
 5. О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л., 2010. – 416 с.
 6. Бистрик Г. Принципи організації і функціонування механізму держави: теоретико-правові аспекти / Г. Бистрик // Юридична Україна. - 2013. - № 11. - С. 9-16.
 7. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, 
 8. Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 9. Бородін Д. І. Правоохоронні органи України: поняття та функції / Д. І. Бородін // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2. - С. 47-51.
 10. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, 
 11. С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013. - 346 c.
 12. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, 
 13. І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, 
 14. А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
 15. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, 
 16. І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 583 с.
 17. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 44. – С. 44-50.
 18. Лялюк О.Ю. Державний апарат як елемент механізму реалізації публічної влади / О.Ю. Лялюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – № 23. – С. 81-93.
 19. Петришин О. В. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, 
 20. С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2014. - 366 c.
 21. Ракул О. В. Реалізація принципів права, як умова забезпечення ефективності державного апарату / О. В. Ракул // П’яті Прибузькі юридичні читання. Мат-ли міжнародної наук.-практ. конф. (27–28 листопада 2009 р.). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 86-87.
 22. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – 197 с.
 23. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 24. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 11-17.
 25. Федоренко В. Л. Визначення поняття центрального органу виконавчої влади в Україні: нормопроектні й державно-управлінські аспекти / В. Л. Федо-ренко // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2 (10). – 
 26. С. 341–348.
 27. Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико­правової дефініції / Н. П. Харченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. - Серия «Юридические науки». - Том 20 (59). - № 2. - 2007. - С. 278­284.
 28. Шатіло В. А. Співвідношення функцій державного апарату та механізму державної влади / В. А. Шатіло // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Число 2. - С. 5–11.
10619
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).