Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм правового регулювання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання
 3. Поняття та особливості адміністративно-правових норм
 4. Адміністративно-правові відносини
 5. Акти реалізації норм адміністративного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Протягом тривалого часу проблема механізму правового регулювання продовжує представляти значний науковий інтерес завдяки своїй фундаментальності, а також у зв’язку із природним процесом накопичення нових знань, що спонукають дослідників до уточнення, а в низці випадків – і перегляду тих чи інших поглядів на це явище. 

Крім того, в юридичній літературі цілком слушно наголошується на тому, що зміни, які мали місце в різних сферах суспільних відносин, проголошення нашою державою курсу на євроінтеграцію, визнання державою людини вищою соціальною цінністю зумовили необхідність перегляду окремих підходів до розуміння механізму правового регулювання. Враховуючи це, слід зазначити, що існує нагальна потреба в подальшому комплексному вивченні механізму правового регулювання у загальній теорії права.

Осмислення сутності механізму правового регулювання тісно пов’язане з розумінням власне правового регулювання. Правове регулювання та механізм правового регулювання являються різнопорядковими явищами правової дійсності. Досліджуваний механізм є складовою частиною (компонентом) правового регулювання, що забезпечує його функціонування. Неврахування цієї умови призводить до ототожнення правового регулювання та його механізму. 

Під механізмом правового регулювання потрібно розуміти систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання індивідуальних, громадських та державних інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної особистості. 

Цей механізм характеризується низкою ознак. Особливу увагу потрібно акцентувати на забезпеченні системно-функціонального, взаємозабезпе-чуючого підходів до правових засобів, зокрема, норм права та її окремих різновидів, у процесі правового регулювання суспільних відносин.

Мета роботи - дослідити і проаналізувати сучасні підходи до визначення механізму правового регулювання та його складових у юридичній системі суспільства.

Об’єкт дослідження – система правового регулювання суспільних відносин.

Предмет дослідження – механізм правового регулювання як основа засто-сування юридичної практики.

Методи дослідження. У процесі роботи було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. Діалектич-ний метод дав змогу встановити особливості розвитку правового регулю-вання. Матеріалістичний метод допоміг визначити специфіку результатив-ності механізму правового права та особливості його юридичного закріп-лення. Особливості предмету та об’єкту дослідження визначили необхідність застосування спеціально-наукових методів: історико-правового, системно-структурного, порівняльного, спеціально-юридичного, логічного та струк-турно-функціонального.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 30 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / 
 3. О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л., 2010. – 416 с.
 4. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, 
 5. Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 6. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, 
 7. С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013. - 346 c.
 8. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, 
 9. І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, 
 10. А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
 11. Голышев В.Г. К вопросу о понятии и структуре механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений / Голышев В.Г. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Юриспруденция». – 2011. – № 2. – С. 228.
 12. Дубов Г. О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання / Г. О. Дубов // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 51-55.
 13. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, 
 14. І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 583 с.
 15. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 44. – С. 44-50.
 16. Колодяжна В. В. Основи права: навч. посіб. для самост. роботи студ. неюрид. спец. / В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк, Л. Д. Куренда, Т. В. Наливайко, С. Є. Пономаренко, О. М. Юхимюк; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 220 с.
 17. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2009. – № 43. – С. 81-87.
 18. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. – К.: К.І.С, 2011. – 344 с.
 19. Петришин О. В. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, 
 20. С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2014. - 366 c.
 21. Проблеми теорії та історії держави і права: зб. ст. / ред.: Ю. С. Шемшу-ченко, О. К. Марін, І. С. Гриценко; Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. – Л.; К., 2011. – 163 с.
 22. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – 197 с.
 23. Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки / Т. В. Сидорець // Право України. – 2011. – № 5. – С. 67-71.
 24. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 25. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 11-17.
 26. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
 27. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: Учебное пособие / Под ред. А.В. Малько. – Саратов, 2010. - 256 с.
 28. Moertal W.-E. Le mécanisme de régulation juridique dans le contexte de la mondialisation / W.-E. Moertal. - S.-Paul. - 2011. - 204 p.
5497
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).