Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізми регуляції дихання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Фізіологічні та біохімічні основи дихання людини

1.1. Етапи процесу дихання, механіка дихального акту
1.2. Механізм вентиляції та перфузії легень
1.3. Система газообміну в легенях та переносу газів кров’ю
ІІ. Аналіз регуляторних механізмів дихання людини
2.1. Механізм роботи дихального і пневмотаксичного центрів
2.2. Рефлекторна саморегуляція дихання
2.3. Роль хеморецепторів у регуляції дихання
2.4. Взаємозв’язок регуляції зовнішнього дихання та інших функцій організму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дихання – одна з неодмінних умов нашого існування. Воно забезпечує газообмін між організмом і зовнішнім середовищем: під час вдиху в організм надходить кисень повітря, а під час видиху непотрібний організму вуглекислий газ виводиться назовні. Кисень необхідний клітинам тіла для окислення органічних речовин, одержаних з їжею У результаті окисних процесів вивільняється енергія, що ми витрачаємо у процесі життєдіяльності. Із зупинкою дихання припиняються усі життєві процеси.

Для оптимального функціонування системи дихання склався складний регуляторний механізм. Зовнішнє дихання і пов’язана зі змінами легеневих об’ємів дифузія газів у легенях регулюються за рахунок центральних механізмів, в основному, рефлекторних. Регуляція зовнішнього дихання – це регуляція об’єму вентиляції легень і просвіту бронхів. У свою чергу, об’єм вентиляції легень визначається: дихальним об’ємом, частотою дихання, тривалістю вдиху і ритмічністю дихання.
У регуляції дихання беруть участь, крім центрів довгастого мозку, багато інших відділів центральної нервової системи, у тому числі і кора великих півкуль головного мозку.
Великим півкулям головного мозку належить особлива роль у зв’язку з тим, що вони забезпечують усю гамму найтонших пристосувань дихання до потреб організму в зв’язку з безперервними змінами умов зовнішнього середовища і життєдіяльності організму.
На основі регуляції дихання широко застосовують різні режими регуляції рівня вентиляції легенів для підвищення фізичної працездатності та загальної витривалості, оскільки існує тісний узаємозв’язок між дихальною й серцево-судинною системами, який здійснюється на різних рівнях цих систем: від рецепторних полів до дихального та судиннорухового ядер довгастого мозку й коркових центрів рухового аналізатора.
Стан дослідження проблеми. Грунтовно і системно структура і функції дихальної системи людини досліджувалися як вітчизняними, так і зарубіжними вченими починаючи з середини ХХ ст. Зокрема, слді відзначити роботи        П.К. Анохіна [2], П. Д. Плахтій [17], В. І. Філімонова [24], І.С. Бреслава [23] та інших. Однак найбільшою системністю і комплексністю відзначаютьcя праці Дж. Уеста [23], С.Н. Вадзюк та Н.Є. Зятковської [6], С. А. Левицької [12] та інших.
Мета роботи – з’ясування механізмів газообміну та регуляції дихання людини.
Об’єкт дослідження – дихання людини як фізіологічний процес.
Предмет дослідження – особливості функціонування фізіологічних механізмів дихання людини.

Відповідно до об'єкта, предмета іметоди дослідження визначено наступні завдання:
– визначити етапи процесу дихання, механіку дихального акту;
– дослідити механізм вентиляції та перфузії легень;
– проаналізувати систему газообміну в легенях та переносу газів кров’ю;
– вивчити механізм роботи дихального і пневмотаксичного центрів;
– охарактеризувати процес рефлекторної саморегуляція дихання;
– окресилити роль хеморецепторів у регуляції дихання;
– проаналізувати взаємозв’язок регуляції зовнішнього дихання та інших функцій організму.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використано ряд загальнонаукових методів, зокрема, аналіз літературних і періодичних фахових джерел, синтез, узагальнення, порівняння.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків загальний об’єм роботи складає 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агаджанян Н.А., Красников Н.П., Полунин И.Н. Физиологическая роль угле-кислоты и физическая работоспособность человека. – Астрахань, 1995. 188 с.
 2. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 448 с.
 3. Бобрякова И.Л. Исследование роли гипоксического стимула регуляции системы дыхания организма человека / И.Л. Бобрякова // Укр. журн. мед. техніки і технології. – 1999. – № 1. – С.104-110.
 4. Бреслав И. С. О соотношении кортикальных и хеморецептивных стимулов в регуляции дыхания человека / И. С. Бреслав, А. Г. Жиронкин, А. М. Шмелева // IX Всесоюз. конф. по проблеме кортико-висцеральной физио-логии: сб. ст. – Баку, 2002 – С. 34-35.
 5. Бреслав И. С. Произвольное управление дыханием и облигатный уровень легочной вентиляции / И. С. Бреслав, А. Г. Жиронкин, А. М. Шмелева // Физиол. журн. – 2003. – Вып. 9. – С. 34-36.
 6. Вадзюк С.Н. Фізіологія зовнішнього дихання: методики обстеження, вікові особливості / С.Н. Вадзюк, Н.Є. Зятковська. – Т., 2001. – 148 с.
 7. Габдрахманов Р. Ш. Роль медиальной зоны продолговатого мозга в ритмической деятельности нейронов дыхательного центра / Р. Ш. Габдрахманов // Физиол. журн. – 2006. – Вып. 58. – С. 1514-1520.
 8. Головацький А. С. Анатомія людини: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації: у 3 т. Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін. – Вінниця: Нова Кн., 2010. – 365 с.
 9. Ковешніков В.Г. Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В.Г. Ковешніков, В.О. Савро. – Луганськ: Луган. держ. мед. ун-т, 2003. – 319 с.
 10. Коцан І. Я. Анатомія людини: підруч. для студ. ВНЗ / І. Я. Коцан, В. О. Гринчук, В. Х. Велемець, Л. О. Шварц, В. С. Пикалюк, Т. Я. Шевчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 903 с.
 11. Кравчук С. Ю. Анатомія людини: навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ / С. Ю. Кравчук. – 4-те вид., переробл. та доповн. – Чернівці: Місто, 2010. – 600 с.
 12. Левицька С.А. Фізіологія та методи дослідження ЛОР органів: Навч.-метод. посіб. / С.А. Левицька, О.Г Плаксивий ; Буков. держ. мед. акад. – Чернівці: Медакад., 2005. – 125 с.
 13. Ломака Ж.М. Фізіологія людини: навч. посіб. / Ж.М. Ломака, Я.В. Кулачек. – Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. – 268 с.
 14. Марченкова А. І. Фізіологія збудливих структур: навч.-метод. посіб. / А. І. Марченкова ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2011. – 48 с.
 15. Миняев В.И. Произвольное управление дыхательными движениями у человека / В.И. Миняев. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1978. – 98 с.
 16. Онопчук Ю.Н. Роль параметров модели массопереноса газов в организме в стабилизации переходных процессов / Ю.Н. Онопчук, И.Л. Бобрякова // Кибернетика и вычисл. техника. – 1993. – Вып.98. – С.65-68.
 17. Плахтій П. Д. Фізіологія киснезабезпечуючих систем в запитаннях і завданнях: навч. посіб. / П. Д. Плахтій ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 207 с.
 18. Плахтій П. Д. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м'язів і м'язової діяльності / П. Д. Плахтій, Т. В. Коваль, Л. С. Соколенко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Кам'янець-Подільський: Буйницький О. А., 2011. – 163 с.
 19. Сафонов В.А. Нейрофизиология дыхания / Сафонов В.А., Ефимов В.Н., Чумаченко А.А. – М.: Медицина, 1980. – 222 с.
 20. Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания / В.А. Сафонов, Н.Н. Тарасова // Физиология человека. – Т. 32. – №4. – 2006. – С. 64-76.
 21. Сороко С. И. Изменение центральных и вегетативных механизмов регуляции при воздействии экспериментальной высокогорной гипоксии / С. И. Сороко, Т. П. Родкина // Интеграция механизмов регуляции функций: материалы симп. : тез. докл. – Майкоп, 2006. – С. 77-78.
 22. Уэст Д. Физиология дыхания. Основы / Д. Уэст. – М.: Мир, 1988. – 198 с.
 23. Физиология дыхания / под ред. Бреслава И.С., Исаева Г.Г. – СПб: Наука, 1994. – 679 с.
 24. Філімонов В. І. Фізіологія людини: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. –І-III рівнів акредитації / В. І. Філімонов. – К.: Медицина, 2011. – 488 с.
 25. Черкасов В. Г. Анатомія людини: навч. посіб. / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Буков. держ. мед. ун-т. – Вінниця: Нова кн., 2011. – 640 с.
 26. Юматов Е.А. Функциональная система поддержания оптимальных величин дыхательных показателей рН, рСОг, рОг организма. Основы физиологии функциональной системы / Е.А. Юматов. – М.: Медицина, 1983. – С. 57-76. 
70
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.