Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізми гендерної соціалізації дітей дошкільного віку з повних і неповних сімей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження механізмів гендерної соціалізації дошкільників з повних і неповних сімей
1.1. Статева диференціація дошкільників
1.2. Психосексуальний розвиток дітей трьох-п'яти років
1.3. Особливості сімейної гендерної соціалізації дітей дошкільного віку
Висновки до І розділу
ІІ. Дослідження гендерних відмінностей статевої ідентифікації дошкільників з повних і неповних сімей
2.1. Організація емпіричного дослідження
2.2. Аналіз отриманих результатів
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема формування гендерної ідентичності – актуальна і досить нова у соціальній і віковій психології. У дитинстві в людини формується самосвідомість, засвоюються моральні і соціальні норми. Стать – це перша категорія, у якій дитина осмислює себе як індивідуальність. Розвиток дитини як представника чоловічої або жіновий статі може бути повноцінним завдяки її взаєминам зі значимими дорослими – батьками й іншими людьми. Тому статевий і соціальний розвиток дитини тісно взаємозалежні між собою.

Усвідомлення і прийняття дитиною своєї статевої приналежності відбувається з відповідності з її власними визначеннями мужності і жіночності, що й веде до формування статевої ідентичності.

Важливим компонентом статевої ідентичності є засвоєння і прийняття дитиною своєї статевої ролі. Під статевою роллю розуміють систему середовищних стандартів, приписів, нормативів, очікувань, яким людина повинна відповідати, щоб її визнавали як хлопчика (чоловіка) або дівчинку (жінку). Рольові очікування батьків впливають на розвиток статевої свідомості дитини. При врахуванні значимих дорослих з хлопчиком, як і з дівчинкою, порушується його статева самосвідомість. І навпаки, коли з хлопчиком починають поводитися, як з чоловіком, процес його статевої ідентифікації буде протікати успішніше. Нормальний статево-рольовий розвиток дітей вимагає наявності як жіночого, так і чоловічого зразків. Одночасне сприйняття обох батьківських ролей припускає їхнє порівняння, усвідомлення не тільки протилежності кожної з них, але й необхідності єдності В цілому, основне джерело засвоєння статевих ролей дітьми – спосіб життя дорослих. Чим чіткіше виділені ці ролі, тим краще для дитини. Суперечливість сприйняття статевих ролей дезорганізує поведінку дитини [7, c.9].

Правильний підхід до цієї проблеми допоможе диференційованому підходу у вихованні хлопчиків і дівчаток, запобігти порушенням процесу статевої ідентифікації, фемінізацію чоловіків і маскулінізацію жінок, попередити педагогічні помилки у вихованні дітей. При вивченні цієї проблеми стає важливим усвідомлення головних новоутворень на кожному віковому етапі формування статевої ідентичності. Актуальними стають завдання дослідження динаміки формування статевої ідентичності і факторів, які впливають на її розвиток.

Стан дослідження проблеми. Досліджувана проблема, незважаючи на її відносну новизну, достатньо добре розроблена у вітчизняній і зарубіжній психології. Зокрема, питаннями гендерної соціалізації у їх загальному вимірі займалися Репіна Т.А., Смотріцька Г.Е., Агєєв В.С., Альошина Ю.Є., Волович А.С., Белкін А.І., Берн Ш., Галустян Ю. М., Новицька В. П., Говорун Т.В., Иванова Є., Калабіхіна І., Каширська І.К., Клецина І.С., Кон І.С., Кузнєцова І.В., Танірбергенов Г.Т., Тлєнчієв Г.Д., Кушалієв Г.А., Ускембаєв М.А., Радіна Н.К. та ін. Власне тематиці гендерної соціалізації дітей дошкільного віку присвячені праці Абраменкової В.В., Баранника О.С., Бутовської М.Л., Гончарової Н.В., Дементьєвої І.Ф., Захарова А. І., Кагана В. Є., Коломінського Я. Л., Полікарпова Є.К., Запорожця А.В., Неверович Я.З., Семенової Л.Е. та багатьох інших. Методичні аспекти дослідження гендерних особливостей дітей дошкільного віку представлені у роботах Белопольської Н. Л., Венгера А.Л., Сидоренко Є. В., Урунтаєвої Г.А. та ін.

Предмет дослідження – механізми формування статевої ідентичності в дошкільному віці сере дітей з повних і неповних сімей.

Об'єкт дослідження – гендерна соціалізація дітей дошкільного віку з повних і неповних сімей.

Мета дослідження – вивчення формування статевої ідентичності, статево-рольових уявлень у дітей, а також у виявленні факторів сімейних відносин, які впливають на формування статевої ідентичності дітей дошкільного віку.

Основними завданнями дослідження були наступні:

 • з’ясувати підходи до статевої диференціації дошкільників;
 • визначити особливості психосексуального розвитку дітей трьох-п'яти років;
 • охарактеризувати особливості сімейної гендерної соціалізації дітей дошкільного віку;
 • дослідити гендерні відмінності статевої ідентифікації дошкільників з повних і неповних сімей.

Гіпотеза дослідження – різний тип складу сім’ї і батьківських установок по-різному впливає на формування статевої ідентичності хлопчиків і дівчаток дошкільного віку.

Методи дослідження. Для дослідження статевої ідентичності нами використовувалися наступні методи: напівстандартизоване інтерв'ю (бесіда), рисункові методики. Для вивчення статево-рольової ідентичності застосовувалася методика виявлення рольових уявлень у хлопчиків і дівчаток “Статево-вікова ідентифікація”.

Практичне значення роботи пов'язане з тим, що її результати можуть бути використані для кращого розуміння педагогами і батьками факторів, які впливають на формування статевої ідентичності хлопчиків і дівчаток, що дозволить здійснювати диференційований (залежно від статі) підхід до виховання дітей.

База виконання дослідження. У дослідженні брали участь вихованці дитячого садка №29 м. Рівне (усього 60 чол.) Серед них 31 дитина з повної сім’ї (16 дівчаток і 15 хлопчиків) і 29 дітей з неповної сім’ї, які виховуються лише матір'ю (15 дівчаток і 14 хлопчиків).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 51 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 70-78. 
 2. Агеев В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопросы психологии. – 1987. – № 2. – С. 152-158. 
 3. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С. 74-82. 
 4. Базыма Б. А. Взаимосвязь цветовых предпочтений и идентификации с цветом. / Материалы конференции «Актуальные вопросы практической психологии и логопедии в учреждениях образования и охраны здоровья Украины». – Харьков, 1998. – С. 11-19.
 5. Баранник О.С. Влияние семьи на формирование тревожности у дошкольников// Ананьевские чтения-99: Тезисы научно-практической конференции.- СПб: Ю-Питер, 1999. – С.176-177.
 6. Белкин А.И. Биологические и социальные факторы, формирующие половую идентификацию.-В кн.: Соотношение биологического и социального в человеке / Отв. ред. В. М. Банщиков, Б.Ф. Ломов. – М. 1995. – 790 с. 
 7. Белопольская Н. Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского самосознания: Руководство. – М.: Когито – Центр, 2002. – 90 с.
 8. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Еврознак. – 2002. – 320 с.
 9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1988. – 290 с. 
 10. Бутовская М.Л. Возрастные и гендерные различия в представлениях о смешном и грустном у детей // Этнографическое обозрение. 2004. – №2. – С.38-58.
 11. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 336 с.
 12. Галустян Ю. М., Новицька В. П. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7-13.
 13. Говорун Т.В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції // Вісник нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С. 90-94.
 14. Гончарова Н.В. Игры "для мальчиков " гендерные аспекты реализации карьерных притязаний // Социс. – 2003. – №1. – С.83-91.
 15. Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социс. – 2002. – №11. – С.108-113.
 16. Захаров А. И. Психолгические особенности восприятия детьми роли родителей // Вопросы психолгии. – 1982. – №1. – С. 157-158.
 17. Иванова Е. Гендерная проблематика в психологии // Введение в гендерные исследования / Под ред. И.А.Жеребкиной. – Харьков: ХГЦИ, 2001. – 650 с.
 18. Каган В. Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3-7 лет // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 65-69. 
 19. Калабихина И. Методология гендерного анализа // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В.И.Успенской. – Тверь: Литера, 1999. –– 286 с.
 20. Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источников информации и процесс гендерной социализации // Вопросы психологии. – 2003. – № 6. – С. 56-63. 
 21. Клецина И.С. Гендерная социализация. – СПб: Питер, 1998. – 336 с.
 22. Клецина И.С. Самореализация личности и гендерные стереотипы. СПб: Питер, 1998. – 320 с. 
 23. Колесов Д.В.; Сальверова Н.Б. Физиолого-педагогические аспекты полового созревания. – М.: Семья, 1988. – 222 с. 
 24. Коломинский Я. Л. Полоролевое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Генетические проблемы социальной психологии / Под ред. Я. Л. Коломинского, М. И. Лисиной. – Минск, 1985. – 422 с.
 25. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: система личных взаимоотношений. – Минск: Вышейша школа, 1984. – 280 с. 
 26. Кон И.С. Половые различия и дифференциация социальных ролей. – в кн.: Соотношение биологического и социального в человеке. – М.: Наука, 1975. –786 с.
 27. Кузнєцова І.В. Гендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 16. – С. 91-94. 
 28. Основы гендерного образования / под. ред. Танирбергенова Г.Т., Тленчиева Г.Д., Кушалиева Г.А., Ускембаева М.А. и др. – Алматы, 2003. – 288 с.
 29. Поликарпова Е.К. Влияние семьи на развитие Я-концепции дошкольника. / / Вестник интегративной психологии. – 2005. – №1(3). – С. 176-177.
 30. Радина Н.К. Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях // Вопросы психологии. –– 1999. – № 2. – С.22-27.
 31. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А.Г. Руз¬ской. – М.: Педагогика, 1989. – 240 с. 
 32. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: психологические исследования / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 
 33. Репина Т. А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском саду // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 62-69. 
 34. Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопросы психологии. – 1987.- №4. – С.47-52.
 35. Репина Т.А. Отношения между сверстниками в группе детского сада. – М.: Педагогика, 1988. – 148 с. 
 36. Семенова Л.Э. Гендерный анализ стратегии и тактики притязаний у детей старшего дошкольного возраста // Вопросы психологии. – 2002. – №6. – С.23-31.
 37. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2004. – 412 с.
 38. Смотрицкая Г.Е. Гендерная культура как одна из составляющих профессионализма современного педагога // сб. материалов Междунар. науч.-практ. Конф., Гомель, 23-24 нояб. 2007 г. / Гомел. ГОИПКиПРРи-СО; редкол.: Н.В. Кухарев – Гомель, 2007. – Вып. IX. – Ч. 2. – С. 78–82. .
 39. Смотрицкая Г.Е. Гендерная социализация в современной семье: проблемы и некоторые пути их решения // Проблемы воспитания. – 2008. – № 1. – С. 5–9.
 40. Соціалізація у площині гендерного виховання / О.В. Вознюк, М.В. Левківський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 19-22.
 41. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: Практикум. – М: Академия. – 1999. – 96 с.
 42. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М.: Академия, 1999. – 280 с. 
 43. Ускембаева М.А. Гендерные индикаторы и социальная ситуация развития дошкольника // Материалы Первого Международного Конгресса социологов Казахстана. – Алматы, 2002. – С. 133-142.
 44. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи. – М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 116 с.
 45. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная терапия. – СПб.: Речь, 2003. – 668 с.
1908
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).