Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Метафора у поезії Ліни Костенко

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження використання метафор у поетичній творчості
1.1. Поняття і особливості метафори як семантичної мовної одиниці
1.2. Особливості генези метафор в українській поезії
2. Дослідження вживання метафор у поезіях Ліни Костенко
2.1. Класифікація використання метафор у творчості поетеси
2.2. Аналіз метафоричності циклу «Осінні карнавали»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одним із засобів розвитку і збагачення семантики і функцій слів, без утворення нових, є метафоризація мови, вживання слів у непрямому значенні, в ролі метафор. Процес метафоризації мови з поширенням семантики і стилістичної функції слів – це дуже давній, праісторичний процес. Внаслідок цього багато слів сучасної мови набули різноманітного значення.

Метафору ніколи не обминала гносеологічна увага: її теоретична історія нараховує не одне тисячоліття і увібрала в себе багатонаціональний та різноманітний досвід її вивчення. І все ж, незважаючи на величезний діахронічний досвід дослідження метафори, вона постійно пропонує колективному розумові все нові й нові проблеми, підтримуючи в ньому постійну гносеологічну напругу. 

Використання метафор у поетичному тексті пов’язане з умінням маркувати стилістичні засоби, вимірювати їх експресивність. Поезія має своєрідні форми вираження цієї експресивності, пов’язані з чуттєвим образом. Тут використання засобів мови спрямоване не на створення чіткої виразності, а на комунікативну і пізнавальну функцію мовних засобів.

Метафора у вірші – неначе сіль у страві, не дає йому швидко "зіпсуватися"... Без цих поетичних прийомів поетичні твори просто бідніють, стають сухими і часто нецікавими. Саме тому Ліна Костенко завжди використовує метафори, щоб надати мові будь-якого свого вірша святковості, професійності, піднесеності і справжньої чарівності.

Метафора у поезії, театрі, у образотворчості – найбільш дійова форма передачі художньої інформації рецепієнту у повному обсязі мистецької ідеї. 

Чим безглуздіший і віддаленіший зв’язок означників, які утворили метафору, тим більшою є поетична іскра та художня гра, а відповідно, інтрига. Саме парадоксальне зближення елементів (асоціативних знаків) у творах Ліни Костенко надає її творчості притягальної сили, викликає незмінну увагу з боку глядача протягом століття.

Стан дослідження проблеми. Дослідження метафори як особливої семантичної одиниці нерідко ставало темою праць вчених-лінгвістів, зокрема, Андрієнко Л. О., Балабан О.О., Галич О., Назарець В., Васильєва Є., Квятковського А., Качуровського І., Іванюка Б.П.  та ін. Проблематика метафоричності творів Ліни Костенко теж достатньо широко розроблена у вітчизняній науці, серед тих, хто займався цим питанням, слід відзначити таких авторів, як Башкирова О. М., Краснова Л.В., Саєнко В.П., Сафонова А., Степанюк О., Хархун В.,  Шелест В. та ін.

Об’єкт дослідження – поетична творчість Ліни Костенко в контексті використання метафор. 

Предмет дослідження – метафора як основний прийом актуалізації поетичної творчості Ліни Костенко.

Мета дослідження – дослідити способи і принципи використання і творення метафор у поезіях Ліни Костенко.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • з’ясувати поняття і особливості метафори як семантичної мовної одиниці;
 • визначити особливості генези метафор в українській поезії;
 • дослідити класифікацію використання метафор у творчості поетеси;
 • проаналізувати метафоричність циклу «Осінні карнавали».

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (синтез, аналіз та узагальнення літератури і поетичних джерел для теоретичного підгрунтя дослідження), метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, метод контент-аналізу творів для визначення частотності окремих метафоричних побудов.. 

Структура роботи. У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрієнко Л. О. Генеза та особливості структури поетичної метафори бароко. – К.: Інститут мовознавства ім. О. О.Потебні, 1997. – 160 с.
 2. Балабан О.О. Нові типи метафоричних переносів // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Вип. 49. – 1999. – С. 12-18.
 3. Башкирова О. М. Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка). - К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 218 с.
 4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / За наук. ред. О.Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 5. Іванюк Б.П. Метафора та сприйняття художнього твору // Літературознавство. Бібліографія. Інформатика: Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – С.15-23.
 6. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм (стилістика). Фігури і тропи. -К.: Знання, 1995. – 194 с.
 7. Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 376 с. 
 8. Костенко Л.В.  Сад нетанучих скульптур: Вірші, поема, драм. поеми. – К.: Рад. письменник, 1987. - 207 с.
 9. Костенко Л.В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.
 10. Костенко Л.В. Вітрила. Лірика. – К.: Рад. письменник, 1958. – 95 с.
 11. Костенко Л.В. Мандрівки серця: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1961. – 111 с.  
 12. Костенко Л.В. Над берегами вічної ріки: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1977. – 163 с. 
 13. Костенко Л.В. Неповторність: Вірші. Поеми. – К.: Молодь, 1980. – 222 с.
 14. Костенко Л.В. Поезії. – Балтімор, Париж, Торонто:  Укр. вид-во „Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1969. – 356 с.
 15. Краснова Л.В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко // Слово і час. – 1995. - № 7. – С. 45-52.
 16. Літературознавчий словник-довідник /Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ "Академія", 1997. – 752 с.
 17. Підрахунки зроблені на основі видання: Ліна Костенко. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.
 18. Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу доповнено публікаціями в періодичних виданнях / Т.В. Шаповаленко (ред.-упоряд.). - Х.: Прапор, 2006. - 164 с.
 19. Саєнко В.П. Поетична культурологія Ліни Костенко // Актуальні проблеми літературознавства. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1998. – Т. 3. – С. 80-90.
 20. Сафонова А. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко // Дивослово. - 2002. - № 3. - С.30-32.
 21. Ставицька Л. Серцем вистраждане слово // Мовознавство. – 1990. - № 6. – С. 23-29.
 22. Степанюк О. "Поет - це медіум історії": Стилістична лексика у творчості Л.Костенко // Рідна школа. - 1997.- № 4. - С.56-57.
 23. Степанюк О. Поетична мова Ліни Костенко // Дошкільне виховання. - 1996.- № 11. - С.10-11.
 24.  Таран О. Поетика печалі в художньому світі Ліни Костенко // Українська мова та література. - 2004. - № 15. - С.19-23.
 25. Хархун В. Мистецтво розуміти поезію: Спроба аналізу віршів Ліни Костенко // Українська мова й література в школах, гімназіях, ліцеях. – 2000. - № 2. – С. 82-88.
 26. Чекан О., Чекан Ю. За дивним зойком слова…: Роздуми над поезією Ліни Костенко // Київ. – 1993. – № 1. - С. 136-140.
 27.  Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово. - 1994.- № 2. - С.11-15.
 28. Я вибрала долю собі сама: До 75-річчя від дня народження Ліни Костенко: Біобібліографічний покажчик / Укладачі: Прудченко Є.Д., Тімченко В.А. – Дніпропетровськ: Обласна універсальна наукова бібліотека, 2005. – 30 c.
10904
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).