Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Метафора у сучасній українській поезії: структурно-семантичний аспект

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
106
Мова: 
Українська
Ціна: 
3600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Метафора як один із найпоширеніших способів функціонування лексем з переносним значенням
1.1. Сучасні провідні тенденції у вивченні метафори
1.2. Метафора як показник ідіостилю мовної особистості 
Висновки до 1 розділу
2. Семантико-стилістичні типи метафор
2.1 Метафора-оживлення як спосіб семантико-стилістичної індивідуалізації світу у сучасній поезії
2.1.1. Антропоморфізація 
2.1.2. Зооморфізація 
2.1.3. Ботаноморфізація 
2.1.4. Химероморфізація 
Висновки до 2 розділу
3. Структурно-семантичний аналіз метафор у поезії сучасників
3.1. Метафора-іменник
3.2. Метафора-прикметник
3.3. Метафора-дієслово
Висновки до 3 розділу
4. Охорона праці
4.1. Права працівників при укладанні трудових договорів щодо охорони праці
4.2. Засоби індивідуального захисту
4.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в кабінетах української мови та літератури
ВИСНОВКИ 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Вступ: 

Вивчення метафори у функціональній ролі показника ідіостилю письменника, поетичного угрупування, мистецького стилю чи літературного покоління в цілому належить до числа дискусійних питань сучасної лінгвістики, цим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Поетична метафора у сучасній поезії – неординарне явище в контексті українського монокультурного дискурсу, що не отримало належної оцінки й поглибленого опрацювання в мовознавчій науці. Мистецький стиль кінця XXст. формувався в умовах офіційного розпаду радянської системи, зміни художньої свідомості в умовах відходу в минуле естетики соцреалізму. Мовна ситуація посттоталітарної епохи характеризувалася віддаленням літературної мови від розмовної стихії , що призвело до своєрідної «інфляції» слова. Так звана монокультурна революція, вищевказаного періоду, була спричинена тим, що елементи лексики обмеженого функціонування (просторіччя, діалектизми, жаргонізми тощо) набули ідентичного статусу й значення з нормативними одиницями мови, увійшли до складу наскрізних художньо-образних парадигм української поезії. Метафоричний текст кінця XXст. опинився в епіцентрі лінгвоісторичного процесу утворення нової літературної мови. Саме часова проекція мовлення досліджуваного періоду в модусі історико-лінгвальних змін дозволяє відслідкувати, як стиль кінцяXXст. позначився на мовотворчості поетів, їх індивідуальних пошуках і способах самовираження. Останнє зумовлює динаміку і видозміну в корпусі художніх зображувальних засобів віршованого мовлення кінця XX – початку XXIст., української поетики загалом.

Отже, нагального вивчення потребує проблема зрушень у мовно-естетичних нормах. Невирішеним залишається й питання поетичної інтерпретації сучасниками культурно-мовного надбання в контексті своєї епохи, узгодження норм образного відтворення дійсності з власним світобаченням і світовідчуттям, адже метафоричні вислови не тільки репрезентують художньо-образні смисли, а й функціонують як посередники між життєвим досвідом конкретного індивіда і національними нормами поетичного моделювання світу.

Джерелом фактичного матеріалу послугувала укладена картотека метафор (близько 2000 одиниць) українських поетів-сучасників(11 авторів).

Мета дипломної роботи – цілісне, системне дослідження метафори та її функціонування в ідіостилі поетів-сучасників.

Досягнення сформульованої мети здійснено шляхом розв’язання таких завдань:

 • характеристика художньої мови як основного середовища існування і розвитку метафор;
 • з’ясування стану дослідження метафори в сучасному мовознавстві;
 • уточнення й поглиблення термінологічних понять;
 • виявлення й систематизування основних семантичних типів метафор сучасної української поезії;
 • виявлення й систематизація структурно-семантичних типів морфологічної метафори поетів;
 • встановлення наскрізних художньо-образних парадигм та частотності метафоричних висловів за ключовими словами.

Методологічною основою дипломної роботи є праці відомих зарубіжних і вітчизняних літературознавців та мовознавців Олександра Опанасовича Потебні, Віталія Макаровича Русанівського, Світлани Яківни Єрмоленко, Віктора Володимировича Виноградова, Ніни Давидівни Арутюнової.

Методи дослідження. Для досягнення загальної мети та розв’язання поставлених завдань використано низку методів: описовий із прийомами наскрізного виписування та систематизація – для відбору та інтерпретації фактичного матеріалу; зіставлення – для аналізу, синтезу та узагальнення наукових теорій; лінгвістичного спостереження – для поділу мовних явищ на окремі групи на основі диференціації ознак через узагальнення, а також метод семантико-стилістичного аналізу – для розкриття значеннєвої та стилістичної своєрідності мовних засобів та закономірностей їхнього використання. З-поміж лінгвістичних – компонентний, семасіологічний, дистрибутивний, концептуальний методи, контекстного аналізу, елементи статичного аналізу.

Наукова новизна та нетрадиційність дипломного дослідження полягає в різнобічному вивченні метафоричних образів художнього мовлення сучасних українських поетів, одночасному поєднанні семасіологічного, когнітивного та стилістичного підходів, у виявленні семантико-структурних зрушень та новітніх тенденцій в поетичній мові.

Теоретична і практична цінність дипломного проекту визначається його актуальністю.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що одержані результати можуть сприяти розв’язанню одного з дискусійних питань сучасної лінгвістики, щодо вивчення метафори у функціональній ролі показника ідіостилю письменника чи літературного покоління вцілому.

Практична цінність визначається тим, що результати спостережень можуть бути використані при написанні методичних посібників з лексичної семантики та стилістики для студентів філологічних факультетів; на практичних заняттях у середніх навчальних закладах і в школах з поглибленим вивченням української мови; систематизація й опис виявлених парадигм можна представити у вигляді словника метафор.

Структура роботи: дипломне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авеличев А.К. Метафора и контекст /А.К. Авеличев //– Вестник МГУ. – 1974.–№ 3. – 192 с.
 2. Андрієнко Л. Генеза поетичної метафори бароко /Л. Андрієнко // Мовознавство. –1996. – № 2-3. – с. 42 – 48.
 3. Античные теории языка и стиля. – Санкт-Петербург: Алтейя, 1996. – 362 с.
 4. Антокольський П. Преключение метафоры /П. Антокольский // Вопросы литературы. –1977. – №1. – с. 168 –183.
 5. Аристотель. Об искустве поэзии /Аристотель. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 184 с.
 6. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс /Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – 204 с.
 7. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений /Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
 8. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика /Ю.Д. Апресян. – М.: Языки русской литературы, 1995. – 464 с.
 9. Баран Є. «Достойна мить високих дієслів» (Лідія Мельник. Его і центр) /Є. Баран // Літературна Україна. – 2000.–1 червня. – с. 6.
 10. Бахтин М. Слово в поезии и прозе /М. Бахтин // Вопросы литературы. –1972. – № 6. –с. 21 – 45.
 11. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови /С.П. Бевзенко. – К.: Вища школа,1991. – с. 206 – 211.
 12. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Лекикологія. Лексикографія: навч. посіб. /О.І. Бондар., Ю.О. Карпенко., М.Л. Микитин-Дружинець. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.
 13. Булаховський Л.А. Виникнення і розвиток літературних мов. Вибрані твори: В 5-ти томах /Л.А. Булаховський. – Київ: Наукова думка, 1973. – Т.I. – с. 321– 410.
 14. Виноградов В.В. О теории художественной речи /В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1971. – 240 с. 
 15. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика /В.В. Виноградов. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 256 с.
 16. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому язику /Г.О. Винокур. – М.: Наука, 1959. – с. 390– 410.
 17. Вовк В.Н. Языковая метафора в художественной речи. Природа вторичной номинации /В.Н. Вовк. – К.: Наукова думка, 1986. – 126 с. 
 18. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. Метафора в языке и тексте /В.Г. Гак. – М.: Наука, 1988. – с. 11 – 26.
 19. Грабовська З. Багатогранність мовної метафори /З. Грабовська // Українська мова і література у школі. – 1997. – № 12. – с. 8 – 17.
 20. Григорьев В.П. Поэтика слова /В.П. Григорьев. – М.: Наука, 1979. – 87 с.
 21. Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови /В.В. Дятчук., Л.О. Пустовіт. – К.: Наукова думка, 1983.–154 с.
 22. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1989. – 220 с.
 23. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М.: Курс сучасної української літературної мови /М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К.: Вища школа, 1972. – 264 с.
 24. 3агнітко А.П., Біла Т. Функціональні особливості метафори в художньому тексті /А.П. Загнітко, Т. Біла // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Донецьк, 1996. – с. – 179 – 217.
 25. 3арицький М.С. Стилістика сучасної української мови /М.С. Зарицький. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – с. 80 – 83.
 26. Єрмоленко С.Я. Класифікація стилів за диференційними ознаками. Розвиток художнього стилю /С.Я. Єрмоленко // Мова і час. – К.: Наукова думка, 1977. – с. 5-13; 72-132. 
 27. Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова /С.Я. Єрмоленко. –К.: Наукова думка, 1987. – 245 с.
 28. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика /С.Я. Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1982. – 210 с.
 29. Єщенко Т.А. Метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» /Т.А. Єщенко. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.
 30. Иванюк Б.П. Метафора и литературное произведение /Б.П. Иванюк. – Черновцы: Рута, 1998. – 140 с.
 31. Калашник В.С. Особливості слововживання в українській поетичній мові: навч. посіб. /В.С. Калашник. –Харків: вид-во Харк-го держ-го унів-ту, 1985. – 68 с.
 32. Калашник В.С Фразотворення в українській поетичній мові радянського періоду /В.С. Калашник. – Харків: вид-во Харк-го держ-го унів-ту,1985.–170 с.
 33. Кассирэр Е. Сила метафоры. Теория метафоры /Е. Кассирэр. – М.: Прогресс, 1990. – с. 33– 43.
 34. Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы /В.П. Ковалев. – К.:Высшая школа, 1981. – 183 с.
 35. Ковальов В.П. Виражальні засоби українського художнього мовлення /В.П. Ковальов. –Херсон: Херсонська міська друкарня, 1991. – 125 с.
 36. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /За ред.С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001.–224 с.
 37. Культура української мови: довідник /за ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
 38. Коцюбинська М.Х. Відтворення чи перетворення (До генезису метафоричного образу) /М.Х. Коцюбинська // Радянське літературознавство. – 1967.–№ 1. – с. 25 – 33.
 39. Лазебник Ю.С. Від поетичного слова до поетичної мови /Ю.С. Лазебник // Мовознавство. –1994. – № 1. – с. 40–45.
 40. Літературознавчий словник-довідник /Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та інші. – К: ВЦ «Академія», –1997. – 752 с.
 41. Лисиченко А.А. Лексикологія сучасної української мови /А.А. Лисиченко. – Харків: Довіра, –1977. – 113 с.
 42. Матвієнко А. Рідне слово /А.Матвієнко. – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», –1994.–160 с.
 43. Мацько Л. Українська мова в кінці XX ст. Зміни в лексиці /Л. Мацько // Дивослово. – 2000.–№ 4. – с. 15 – 20.
 44. Новиков Л.А. Семантика русского языка /Л.А. Новиков. – М.: Высшая школа, 1982. – 273 с.
 45. Опарина Е.О. Концептуальная метафора /Е.О. Опарина // Метафора в языке и тексте – отв. ред. Н.В. Телия. – М.: Наука, 1988. – с. 65 – 77.
 46. Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради /О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.
 47. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови /О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.
 48. Потебня О.О. Естетика і поетика слова /О.О. Потебня. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
 49. Русанівський В.М. Мова в нашому житті /В.М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1989. – 112 с.
 50. Русанівський В.М. Семантична глибина слова /В.М. Русанівський // Мовознавство. – 1991. – № 2 – с. 3 – 7.
 51. Русанівський В.М. Слово в поезії /В.М. Русанівський // Рідне слово. – К., 1971. – Вип. 6. – с. 2 – 18.
 52. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики /В.М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1988. – 240 с.
 53. Соловей Е.С. «Метафора – прийом» і «метафора – відкриття» /Е.С. Соловей // Радянське літературознавство. – 1970. – № 1. – с. – 14 – 24.
 54. Старовойт І. У домі збудованому з брил подиву /І. Старовойт // Березіль. – 1998. – № 2 – с. 186 – 188. 
 55. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка /Ю.С. Степанов. – М.: Наука, 1985. – 335 с.
 56. Сучасна українська літературна мова: Стилістика /за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1983. – 587 с.
 57. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія /за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 439 с.
 58. Сучасна українська літературна мова /за ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 492 с.
 59. Сучасна українська літературна мова: підручник /за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа., 1994. – 414 с.
 60. Сучасна українська літературна мова: підручник /за ред. О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
 61. Сучасний тлумачний словник української мови /автор, керівник проекту, гол. редактор В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТВ Перун, 2005.
 62. Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах /А.А. Тараненко. – К.: Наукова думка, 1989. – 256 с.
 63. Тараненко О.О. Метафоричні моделі у світлі прагматики /О.О. Тараненко // Мовознавство. – 1976. – № 5. – с. 24 – 29.
 64. Тарасов Л.Ф. К вопросу о лингвистической природе метафоры /Л.Ф. Тарасов // Русский язык в школе. –1980. – № 4. – с. 64 – 67. 
 65. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и експресивно-оценочная функция. Метафора в языке и тексте /В.Н. Телия. – М.: Наука, 1988. – 204 с.
 66. Тимошенко Ю. Феномен метафори: проблема давня й сьогочасна /Ю. Тимошенко // Слово і час. – 2001. – №5. – с. 29– 36.
 67. Ткач Л. Стверджуючись у мовомислені/ Л. Ткач // Урок української. – 2001. – №4– с. 9– 16.
 68. Томашевский Б.В. Стилістика /Б.В. Томашевский. – Ленінград: вид-во Ленінградського університету, 1983. – 340с.
 69. Українська мова: енциклопедія /редк. В.М. Русанівський та інші. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім., М.П. Бажана, 2000. – 752 с., іл..
 70. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. у 4-ох книгах. Книга перша. – К.: Рось, 1994– 70 с.
 71. Шкурятина Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова /Н.Г. Шкурятина, С.В. Шевчук. – К.: Літера, 2000. – 202 с.
 72. Балдинюк Віра. Крамничка вживаних речей: вірші /В. Балдинюк. – К.: Смолоскип, 1999. – 68 с.
 73. Біла Анна. Раs de сhаttе: поезії /А. Біла. – Донецьк: Видавнича аґенція «OST», 2001. – 84 с.
 74. Білоцерківець Наталка. Алергія /Н. Білоцерківець. – К.: Критика, 1999. – 60 с.
 75. Бровченко Володимир. Вибране: вірші та поеми /В. Бровченко. – К.: Дніпро, 1991. – 573 с.
 76. Бровченко Володимир. Перед Покровою: поезії /В. Бровченко. – К.: Преса України, 2006. – 88 с.
 77. Горкуша Оксана. Коло вікна: збірка віршів /О. Горкуша. – К.: Смолоскип, 1995. – 102 с.
 78. Забужко Оксана. Автостоп: поезії /О. Забужко. – К.: Видавець, 1994. – 95 с.
 79. Забужко Оксана. Диригент останньої свічки: поезії /О. Забужко. – К.: Видавець, 1990. – 143 с.
 80. Калинець Ігор. Відчинення вертепу. Поезії з України: друга збірка поезій /І. Калинець. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 152 с.
 81. Калинець Ігор. Поезії: збірка поезій /І. Калинець. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 608 с.
 82. Мойсієнко Анатолій. Вибране /А. Мойсієнко. – К.: Фенікс, 2006. – 528 с.
 83. Мойсієнко Анатолій. Нові поезії /А. Мойсієнко. – Париж–Львів–Цвікау, 2000. – 96 с.
 84. Мельник Лідія. Вистава з одним антрактом /Л. Мельник. Париж–Львів–Цвікау: Зерна, 1997. – 27 с.
 85. Неждана Неда. Котивишня:збірка віршів /Н. Неждана. – К.: Смолоскип, 1996. – 108 с.
 86. Павленко Марина. Бузкові зошити: поезії /М. Павленко. – К.: Гранослов, 1997. – 72 с.
 87. Павленко Марина. Чар-папороть: поезії / М. Павленко. – Львів.: Каменяр, 2002. – 142 с.
10903
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).