Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Метеорологічні та фенологічні спостереження, як засіб формування екологічної культури молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Педагогічні основи  формування екологічної культури молодших школярів з використанням фенологічних та метеорологічних спостережень
1.1. Формування екологічної культури молодших школярів як педагогічна проблема. Шляхи екологічної освіти 
1.2. Розкриття екологічних виховних можливостей фенологічних та метеорологічних спостережень в ракурсі освіти молодших школярів
1.3. Методика формування екологічної культури молодших школярів засобами спостереження за природою в практичній діяльності початкової школи
1.4. Методичні рекомендації щодо підвищення екологічної культури молодших школярів засобами метеорологічних та фенологічних спостережень
1.5. Метеорологічні та фенологічні дослідження як засіб формування рівня екологічної культури молодших школярів
Висновки до розділу 1
2. Методика проведення метеорологічних та фенологічних спостережень під час уроків природознавства, що забезпечують формування екологічної культури молодших школярів
2.1. Урок-екскурсія. Спостереження за природою восени (2 клас)
2.2. Урок-спостереження. Погода рідного краю (2 клас)
2.3. Урок-спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі (1 клас)
2.4. Урок – осінній калейдоскоп (4 клас)
2.5. Урок. Рослини. Різноманітність живих організмів. Значення  рослин у житті людей і природі. Практична робота (3 клас)
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Молодший шкільний вік – це принципово новий соціальний ступінь розвитку особистості дитини. В цей період відбувається перехід до шкільного життя, що супроводжується  зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає виконувати суспільну  діяльність –  вчиться. Перехід від домінуючої ігрової діяльності до навчальної відбувається по-різному для кожної дитини, адже разом з новою соціальною роллю, дитині доводиться також прийняти ряд норм та обмежень. Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає як пріоритетні завдання виховного процесу – розвиток  особистості і творча самореалізація, виховання людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства. Невід’ємною частиною  розвитку особистості дитини як члена суспільства є її екологічне виховання.

Здійснювати виховний процес, зокрема виховання екологічних пріоритетів та поглядів дітей молодшого шкільного віку, особливо актуально засобами природи, адже у дитини сприйняття природи гостріше, ніж у дорослого, тому що вона стикається з нею вперше. В.Сухомлинський писав: «Навколишній світ дитини – це передусім світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою» [23, 104].

Проблема виховання екологічної культури цікавить вихователів, педагогів, психологів протягом багатьох століть. Велику кількість природних явищ діти пізнають ще до початку навчання в школі, вони спостерігають за природними явищами, навколишнім світом, тваринами та рослинами. Підтримуючи і розвиваючи цей інтерес, педагог може виховати у дітей багато позитивних якостей. Якщо вчитель привчить дітей бачити красу фарб неба при заході і сході сонця, відрізняти форми сніжинок, спостерігати польоти ластівки, у дитини розвиватиметься художньої смак, вона зможе глибше пізнати навколишній світ, формує в собі екологічну культуру та бережливе ставлення до природи, що особливо актуальне в ракурсі сучасних екологічних проблем.

В сучасній шкільній освіті проблема екологічного виховання та, зокрема, формування екологічної культури дітей,  є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. Цивілізація, яка дала чимало благ людині, також стала причиною багатьох глобальних катаклізмів, які незворотньо розрушають природний фон Землі. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів. 

Методичні проблеми аспекту цієї теми висвітлювалися у дослідженнях багатьох науковців: Н.А.Аксьонової, Н.П.Байбари, О.В.Іванової, Д.Л.Ніколенко, Н.В.Лисенко, М.Г.Любченко  та інших. Зокрема проблеми формування екологічної культури у процесі ознайомлення з природою висвітлені у працях Д.Д.Романовської, В.О.Сухомлинського, Н.Ф.Яришевої, О.К.Плахотип та інших.

Значущість проблеми формування екологічної культури дітей молодшого шкільного  віку засобами природи актуалізує тему нашого дослідження – «Метеорологічні та фенологічні спостереження як засіб формування екологічної культури молодших школярів».

Мета дослідження: обгрунтувати значення фенологічних та метеорологічних спостережень  для формування екологічної культури дітей молодшого шкільного  віку.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати педагогічні проблеми екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку;

2) розкрити значення природи у формуванні екологічної культури молодших школярів;

3) розкрити можливості екологічного розвитку  молодших школярів в навчально-виховному процесі;

4) розглянути роль метеорологічних те фенологічних спостережень та їх роль в практичній діяльності початкової школи.

Об’єкт дослідження – процес формування екологічної культури молодших школярів засобами спостережень за природою.

Предмет дослідження – форми, методи, способи фенологічних та метеорологічних спостережень в ракурсі екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної й методичною літератури; термінологічний аналіз досліджуваних понять з метою з’ясування сутності естетичного виховання дітей дошкільного віку; емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, педагогічний експеримент із аналізом отриманих даних; проектування педагогічних умов естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

База дослідження ЗОШ № 13 м. Рівного. 

Структура робота. Дана робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і практичного), висновків, списку використаних джерел (29).

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдєєв В.Ф., Пирогов Б.І., Непийвода B.C. Роль людського фактору у вирішенні екологічної проблеми / В.Авдєєв, Б.Пирогов, В.Непийвода / У зб. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. Курс лекцій. – К., 1991. – 352c.
 2. Аксьонова Н.А. Фенологічні спостереження / Н.Аксьонова // Біологія в школі. – 1994. – № 2, 3, 4,5. – С.12-17.
 3. Байбара Н.П. Методика викладання природознавства у початкових класах / Н.Байбара. – К., 2001. – 424 с.
 4. Борелок Н.В. Як провести екскурсію? / Н.Берелок // Початкова школа. –2006. – № 6. – С. 24-26.
 5. Ведмеденко Б.Ф., Ведмеденко Д.В. Експериментальна педагогіка в школі / Б.Вемеденко, Б.Ведмеденко. – Чернівці, 1995. – 196с.
 6. Висоцька О.Є. «Я землі цієї паросток зелений…» / Є.Висоцька // Дошкільне виховання. – № 8. – 2001. – С. 20-28.
 7. Глухова Н.Є. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу / Н.Глухова // Виховання. – № 10. – 2001. – С.8-9. 
 8. Екологія: основи теорії і практики. Навчальний посібник / За ред. Потін А.Ф., Медвідь В.Г. та ін. – Львів, 2003. – 296с.
 9. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровій та ін. – Харків, 1998. – 208с.
 10. Захмарна К.П. Формування в учнів відповідального відношення до природи / К.Захмарна // Початкова школа. – 2005. – № 3.– С. 10-13.
 11. Земля – наш дім. Збірник / Укл. А.І Алексєєв, Ю.М.Головіна: під загальною редакцією А.С. Онєгова. – М., 1983. – 437с.
 12. Іванова О.В. Формування екологічної культури / О.Іванова // Початкова школа. –1998. – №8.– С. 40-42.
 13. Лисенко Н.В. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників / Н.Лисенко // Дитячий садок. – 2004. – № 25 - 26. – С.10-44.
 14. Любченко М.Г. Метеорологічні спостереження в школі / М.Любченко. – К., 1963. – 134 с.
 15. Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.Мормиль, В.Мормиль // Географія та економіка в рідній школі: наук.-метод. журн. – 2014. – № 4. – С. 9¬-13.
 16. Плахотип О.К. Як ми хочемо прогресу: екологічна освіта школярів / О.Плахотин // Світло. – 2000. – №3. – С. 37-39.
 17. Плешаков А.А. Екологічні проблеми і початкова школа / А.Плешаков // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С.2-8.
 18. Різник Л.М. Екологія і ми / Л.Різник // Початкова школа. – 1999. – № 4. – С. 30-31.
 19. Романовська Д.Д. Світ навколо нас – і я його частинка. Еколого- психологічний тренінг / Д.Романовська // Психолог. – № 21. – 2006. – С.16-24. 
 20. Скребець В.О. Екологічна психологія / В.Скребець // Психолог. – № 9. – 2006. – С. 5-7.
 21. Степанюк А.В. Формування у школярів емоційно–ціннісного ставлення до живої природи / А.Степанюк // Шлях освіти. – 1999. – №4. – С. 12–14.
 22. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. Вибр. Твори: У 5-ти т. / В.Сухомлинський. – Т. 3. – К., 1985. – 303 с.
 23. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлиснький. - К., 1986. – 139 с.
 24. Федіна Н.В., Пісна В.К. Природа – краса і чинник життя / К.Федіна, В.Пісна // Дошкільне виховання. – № 25. – 2002. – С.29-42.
 25. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М.Фіцула. – К., 2001. – С. 276-278.
 26. Хафізова Л.М. Екологічне виховання молодших школярів / Л.Хазіфова // Початкова школа. – 2001. – № 3. – С. 33-34
 27. Хомченко С.І. Про фенологічних спостереженнях (на допомогу вчителям біології та природознавства) / С. Хомченко // Біологія в школі. –1974. – № 5. – С.11-16.
 28. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н.Яришева. – К., 1993. – 240 с.
 29. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. Посібник / Н. Яришева. – К., 2005. – 335 с.
11616
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).