Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення букварного періоду у дітей з порушенням інтелекту

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади навчання грамоті в букварний період дітей з порушенням інтелекту
1.1. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням інтелекту
1.2. Характеристика проблем мовлення дітей з інтелектуальним недорозвиненням у букварний період
1.3. Методика роботи з розвитку навичок читання і письма у букварний період
ІІ. Емпіричне дослідження методики проведення букварного періоду у школі для дітей з порушенням інтелекту
2.1. Діагностика розвитку мовленнєвих навичок у дітей з порушенням інтелекту середньої тяжкості
2.2. Методика проведення букварного періоду у школі для дітей з порушенням інтелекту
2.3. Аналіз результатів формування мовних навичок у дітей з порушенням інтелекту у букварний період
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасній дефектології визначилися певні підходи до навчання та виховання дітей з інтелектуальними вадами, однак багато питань, що стосуються всебічного розвитку особистості, підготовки їх до праці, самостійного трудового життя, потребують детально вивчення. При вивченні принципів навчання та виховання учнів спеціальної школи зазвичай виходять із розуміння цієї діяльності, як корекційно-розвивального процесу. Мова йде про необхідність формування активної, всебічно розвиненої особистості, підготовленої до життя, посильної участі у суспільно корисній праці, особистості здатної до успішної адаптації і соціалізації. Особливо важливим у цьому відношення є букварний період навчання грамоти.

Діти з глибоким зниженням інтелекту відрізняються значним порушенням пізнавальних процесів: активного сприйняття, довільної уваги, пам'яті, словеснологического мислення, що узагальнює й регулює функції мови, порушенням просторового сприйняття.
Метою навчання грамоті даної групи дітей є навчити самостійно читати вивіски на магазинах, невеликі тексти, розповіді, відповідати на питання тексту, навчити писати своє прізвище, ім'я, по батькові, простої заява і т. д.
Основним завданням навчання грамоті є підготовка дітей до самостійного життя, умінню орієнтуватися в навколишнім житті, спілкуватися з людьми, придбати найпростіші трудові навички.
Необхідність нового наукового погляду на особистість дитини з вадами розвитку, психологічно-педагогічні шляхи її формування є актуальним завданням вдосконалення навчально-виховного процесу в спеціальних закладах, адже комунікативно-мовленнєві вміння не тільки зумовлюють спосіб життя в конкретний період, а й є відправним моментом для динамічних змін, що відбуваються в подальшому онтогенезі.
Стан дослідження проблеми. Аналіз літературних джерел свідчить, про те що проблеми особливостей педагогічного процесу в спеціальній школі досліджувалася багатьма вченими, зокрема, А. Висоцькою [3], С. П. Мироновою [14], А. Б. Рацул [20], В. М. Синьовим [22] та ін. К. О. Глушенко [4], Н.А. Кавандіш [10], Л. М. Руденко [21] вивчали пізнавальні можливості корек-ції навичок учнів з психофізичними вадами у навчальному процесі спеціальної школи. Багато українських вчених-дефектологів, зокрема, Л. С. Вавіна [2], Н. Зорька [8], Н. П. Кравець [12], О. Потамошнєва [18] та інші досліджували питання корекційної спрямованості роботи з навчання учнів спеціальної школи у букварний період.
Об'єкт дослідження - процес формування та розвитку мовлення молодших школярів з порушенням інтелекту в букварний період.
Предмет дослідження - особливості розвитку мови розумово відсталих дітей в букварний період.
Мета роботи – визначити особливості формування мовлення молодших школярів з розумовою відсталістю в букварний період.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

– дослідити особливості психічного розвитку дітей з порушенням інтелекту;
– охарактеризувати проблеми мовлення дітей з інтелектуальним недорозвиненням у букварний період;
– проаналізувати методику роботи з розвитку навичок читання і письма у букварний період;
– емпірично дослідити методику проведення букварного періоду у школі для дітей з порушенням інтелекту та проаналізувати її ефективність.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань застосовано наступні методи: теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, вивчення й аналіз шкільної документації, спостереження, анкетування, тестові методи психодіагностики, формувальний експеримент з використанням психолого-педагогічних методик. Для опрацювання результатів дослідження було використано методи математичної статистики.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку від 15.09.2008 № 852 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08
 2. Вавіна Л. С. Компенсаторно-розвивальні функції змісту освіти з рідної мови учнів зі складним дефектом / Л. С. Вавіна; Ін-т дефектології АПН України. - К.: ВО Укрфітосоціоцентр: БФ"Візаві", 2001. - 57 c.
 3. Висоцька А. Особливості виховного процесу у спеціальних освітніх закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку / А. Висоцька // Дефектологія. - 2010. - № 2. - С. 37-40.
 4. Глушенко К. О. Формування графо-моторних навичок у дітей з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору / К. О. Глушенко, Н. В. Гладких // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 8 (16). - С. 24-34.
 5. Гречко Л.М. Якісний аналіз інтелекту молодших школярів з вадами розумового та мовленнєвого розвитку / Л.М. Гречко // Педагогічне Поділля. Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна - Вип. 4 - Кам'янець-Подільський - 2005. - С.265-273.
 6. Давидова О. Вплив психофізичних відхилень на стан мовленнєвого розвитку дитини / О. Давидова // Дефектологія. – 2007. - №11. – С. 49-51.
 7. Забрамная С.Д. Изучаем обучая: Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью: Из опыта работы / С.Д. Забрамная, Т.Н Исаева. - М.: Наука, 2002. – 250 с.
 8. Зорька Н. Орфографічна робота в букварний період: сборник научных трудов / Н. Зорька // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 5. - С. 45-48.
 9. Ільченко А.М. Розвиток мовлення у дітей з обмеженими розумовими можливостями за системою М. Монтессорі / А.М. Ільченко // Імідж сучасного педагога. Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії. - 2005. - №6-7 (55-56). - С. 77-78.
 10. Кавандиш Н.А. Развитие учебных навыков у детей с умственной отста-лостью на занятиях по обучению грамоте / Н.А. Кавандиш, М.С. Чернышева // Педагогика. Современные методы преподавания. - 2005. - №5. - С. 34-37.
 11. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: Клинические и психологические аспекты / А.Н. Корнев. – СПб., Речь, 2006. – 378 с.
 12. Кравець Н П. Розвиток мовлення розумово відсталих учнів на уроках читання / Н. П. Кравець // Логопедія: Науково-методичний журнал. - 2012. - N 2. - С. 35-40.
 13. Матвеева М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навчально-методичний посібник / М. П. Матвеева, С. П. Миронова. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, 2005. - 164 с.
 14. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка: навч. посіб. / С. П. Миронова; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2008. - 204 c.
 15. Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки: навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2010. - 264 c.
 16. Миронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / С. П. Миронова. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - 304 с.
 17. Обухівська А. Розвиток мовлення розумово відсталих через ознайомлення з довкіллям: (проект програми) / Обухівська А. // Дефектологія. - 1997.-N3. - С.13-19.
 18. Потамошнєва О. Взаємозв'язок навички читання і розвитку навчального спілкування розумово відсталих школярів / Потамошнєва О. // Дефектологія. - 2002. - N1. - С.12-14.
 19. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. С. П. Миронової. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. - 220 с.
 20. Рацул А. Б. Корекційна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, І. О. Шишова, О. А. Рацул. - Кіровоград: КОД, 2012. - 355 c.
 21. Руденко Л. М. Технології комунікативної взаємодії дітей з порушеннями інтелекту /Л. М. Руденко // Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології: Навчальний посібник / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: ДІА, 2007. - С. 77-97.
 22. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. Ч. 1 / В. М. Синьов. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 238 c.
 23. Смирнова Т. Н. Формирование и коррекция послогового чтения у детей с особенностями интеллектуального развития / Т. Н. Смирнова, С. В. Глазкова // Детская и подростковая реабилитация. - 2012. - № 1. - С. 41-48.
 24. Соботович Є.Ф. Психолінгвістична структура порушень формування морфологічної системи мови у розумово відсталих дітей / Соботович Є.Ф. // Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів КДПУ ім.М.П.Драгоманова за 1991 р. - К.,1992. - С.200-201.
 25. Соботович С. Засвоєння розумово відсталими дітьми граматичних категорій та абстрактного лексико-граматичного значення слова / С. Соботович, В. Тищенко // Дефектологія. – 1998. №4. – С. 2-5.
 26. Шипицына Л. М. Коррекция и развитие. Коррекционно-образовательные программы для детей с глубоким нарушением интеллекта / Л.М. Шипицына – СПб.: "Образование", 1996. – 66 с.
34
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.