Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи діагностики конфліктів

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Класифікація методів дослідження конфліктів
 2. Експериментальні методи дослідження конфліктів
 3. Вивчення специфічних форм соціальної взаємодії як моделей конфлікту
 4. Примирювальні та арбітражні процедури, методи опитування при вивченні конфліктів
Допоміжні методи: опитування, моделювання, соціометрія
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Історія людства з давніх часів і досі засвідчує, що конфлікти існували завжди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія людей. Життя доводить, що конфлікт не відноситься до тих явищ, якими можна управляти на основі життєвого досвіду і здорового глузду. Ефективний вплив на конфлікт може бути зроблений лише в тому випадку, коли ми досить глибоко розуміємо справжні причини виникнення конфлікту, уявляємо закономірності його розвитку і володіємо механізмами вирішення. У зв'язку з цим особливого значення набуває методологія вивчення та дослідження конфліктів.

Проблема конфлікту належить до числа проблем, що мають глобальний характер, до того ж її актуальність останнім часом істотно зросла у зв’язку із значним загостренням конфліктів в усьому світі. Згідно з сучасними поглядами конфлікт вважається неминучим явищем і охоплює найрізноманітніші аспекти буття як окремої людини, так і суспільства загалом. Він має різноманітніші вияви і є предметом багатьох наук, серед яких, як вважають фахівці, домінуюче становище посідає психологія.

Підбір методів, адекватних досліджуваному феномену - це ключове питання дня будь-якої науки. Адже саме застосування адекватних методів та методик дає змогу отримувати достовірну інформацію про те явище, яке цікавить дослідника. Також підбір та застосування методів дослідження багато у чому визначають розвиток науки, оскільки отримані під час дослідження результати значною мірою залежать від того, наскільки ефективними є методи дослідження, які застосовуються наукою. Якщо теорія є узагальненим та системно представленим результатом процесу пізнання, то методологія визначає правильні способи отримання знання.

Отже, проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів, є актуальною і охоплює величезну кількість напрямів, до яких належать вивчення закономірностей виникнення та ефективного вирішення конфліктів;  проведення переговорів та пошук згоди тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Альтернативні підходи до розв'язання конфліктів: теорія і практика застосування: посіб. / Уклад.: Н.М. Гайдук. - Л.: ПАІС, 2007. - 296 с.
 2. Амелин В.Н. Сущность, структура, типология и способы разрешения социальных конфликтов // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политическая жизнь. 1991. №6. С.64-74.
 3. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2006. - 288 с.
 4. Бандурка А.М., Друздь В.А. Конфликтология. – Харьков: УВД Украины, 1997. – 335 с.
 5. Гришина Н. В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.
 6. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посіб. / А.М. Гірник, А.Ю. Бобро; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр дослідж. адм. реформи. - 2-е вид., виправл. і доповн. - К.: Вид-во С.Павличко «Основи», 2004. - 175 с.
 7. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.О. Кіржнер, М.В. Мартиненко, О.В. Мангольд; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків: Консум, 2007. - 144 с.
 8. Ложкін Г. В., Юрковський Е., Моначін І. Практикум з конфліктології. - Тернопіль: Воля, 2005. - 168 с.
 9. Основи конфліктології: навч. посіб. / А.М. Гірник. - К.: Києво-Могилян. акад., 2010. - 222 с.
 10. Основи психології конфлікту (з практикумом): навч. посіб. (для студ. психол. спец.) / Н. І. Пов'якель. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 389 с.
 11. Пірен М. І. Конфліктологія. - К.: МАУП, 2005. - 360 с.
 12. Практична конфліктологія: навч. посіб. / С. П. Гіренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Право, 2010. - 184 с.
 13. Соціальна конфліктологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Калаур, З. З. Фалинська; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т.: Астон, 2010. - 360 с.
3659
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).