Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи діагностики розуміння тексту студентами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження розуміння тексту як психічного процесу
1.1. Розуміння тексту як різновид мисленнєвого процесу
1.2. Рівні розуміння тексту і речень
2. Діагностика розуміння іншомовного тексту студентами різних курсів
2.1. Характеристика обраної тестової методики
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Оволодіння іноземними мовами є необхідною умовою ефективності професійної підготовки спеціаліста будь-якого профілю, а також підвищення загального рівня розвитку особистості, оскільки знання іноземних мов відкриває широкий доступ до засобів наукової інформації, дає можливість ознайомлюватися з досягненнями світової науки, здійснювати дружні та економічні стосунки з представниками іноземних держав. Значне місце у вивченні іноземних мов відводиться умінню вільно читати іншомовну літературу з метою отримання різноманітної інформації, а особливо наукової.

Це соціальне замовлення вимагає розробки ефективних методик навчання іноземної мови, у тому числі, читання іншомовних текстів, пошуку нових технологій і методів роботи, вивчення індивідуальних способів здійснення читацької діяльності. Отримання інформації у процесі читання пов’язане з умінням читача декодувати нові символи, здійснювати операції структурування і переструктурування тексту, визначати його концепт. Вирішення цих завдань ускладнюється, якщо вивчення мови відбувається у дорослому віці і вимагає особливих зусиль у подоланні труднощів, які виникають на різних етапах навчання.

Хоча проблема розуміння тексту і не нова у психолого-педагогічній науці, однак невирішеними залишаються багато питань, передусім пов’язаних з індивідуальними особливостями читача, їх впливом на ефективність сприймання та розуміння тексту.

Проблемі читання і розуміння іншомовних текстів присвячені наукові праці Т.М. Дрідзе, Н.І. Жинкіна, І.А. Зимньої, З.І. Кличнікової, О.О. Леонтьєва, М.В. Ляховицького, А.А.Миролюбова, І.Ф. Нєволіна, П.А. Смирнова, А.Н. Соколова, С.К.Фоломкіної, Н.В. Чепелєвої та ін., котрі розглядають читання, перш за все як засіб отримання інформації. Виходячи з цього, підхід до навчання читанню і розумінню базується на формуванні у читача прийомів засвоєння текстової інформації. Розглядаючи читання як процес, котрий складається із ланцюга тісно взаємопов’язаних когнітивних операцій, дослідники, виділяють такі його характеристики, як діалогічність процесу читання, двоякість роботи думки читача будь-якого тексту, в тому числі й іншомовного, важливість прогнозування подальшого розвитку змісту, роль швидкості читання, які й забезпечують ефективність розуміння тексту.

Таким чином, недостатня розробленість проблеми оволодіння іноземною мовою та соціальне замовлення суспільства на удосконалення підготовки висококваліфікованого спеціаліста зі знанням іноземної мови зумовлюють актуальність теми дослідження.

Об’єкт дослідження - процес розуміння іншомовного тексту.

Предмет дослідження - діагностичні методики розуміння тексту іноземною мовою студентів різного щабля навчання.

Мета дослідження полягає у вивченні ефективності застосування тестових методик дослідження розуміння студентами тексту іноземною мовою.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети були визначені наступні завдання дослідження: 

 • охарактеризувати розуміння тексту як різновиду мисленнєвого процесу;
 • проаналізувати рівні розуміння тексту і речень;
 • провести діагностику розуміння іншомовного тексту студентами різних курсів.

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали положення про взаємозв’язок і взаємозумовленість явищ розуміння, сутності особистості, діяльності і мислення (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, О.В.Скрипченко, Л.В.Щерба), закономірності оволодіння іноземною мовою (В.А. Артемов, І.А.Зимняя, З.І. Кличнікова, А.А. Миролюбов, П.А. Смирнов, С.К.Фоломкіна), психологію читання (М.М. Бахтін, Б.В. Бєляєв, Т.М. Дрідзе, Л.П.Доблаєв, Н.І. Жинкін, О.М. Корніяка, І.Ф. Неволін, Н.В. Чепелєва). Для вирішення поставлених завдань та перевірки висунутої гіпотези було використано комплекс методів, який включав теоретичний аналіз проблеми, класифікацію, систематизацію, узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблематики дослідження, спостереження, психолого-педагогічний експеримент (тестування), статистичні методи обробки даних.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у: подальшому розвитку проблеми навчання іноземної мови, зокрема обгрунтуванні положення про необхідність формування прийомів читання іншомовного тексту з врахуванням рівня навчання студентів, розширенні уявлень про психологічні особливості розуміння іншомовних текстів, виявленні психологічних особливостей іншомовного тексту.

Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблена і апробована тестова методика діагностики розуміння тексту студентами може бути використана викладачами іноземної мови і сприятиме підвищенню ефективності навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів шляхом диференціації відповідних завдань.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам. - М.: Просвещение, 1969. - 279 с.
 2. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. - Ростов-на-Дону, 1993. - 388 с.
 3. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - М.: Учпедгиз, 1989. - 174 с.
 4. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. - М.: Тривола, 2000. - 248 с.
 5. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 236 с.
 6. Богин Г.И. Типология понимания текста. - Калинин: Эксперт, 1996. - 190 с.
 7. Большунов Я. В. Воспроизведение семантической неравнозначности частей связного текста // Вопросы психологии. - 1977. - № 2. - С. 22-27.
 8. Бондар С.І. Психологічна характеристика тексту з іноземної мови як об’єкта отримання інформації // Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 11, 2000. - С.33-40.
 9. Бондар С.І. Читання тексту іноземною мовою та когнітивний стиль особистості // Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип.1. - К., 1998. - С.58-64.
 10. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. – М.: Наука, 1989. – 216 с.
 11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: КомКнига, 2007. - 144 с.
 12. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. - М.: Академия, 2005. - 336 с.
 13. Гижа А. В. Интерпретация и смысл. Структура понимания гуманитарного текста. - Харків: Коллегиум, 2005. - 404 с. 
 14. Демьяненко М.А., Лазаренко К.А., Кислая С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. - Киев: Вища шк., 1976. - 282 с.
 15. Доблаев Л. П. Логико-психологический анализ текста. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. - 171 с.
 16. Доблаев Л. П. Логико-смысловая структура учебного текста. - М.: Высшая школа, 1988. - 215 с.
 17. Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. - М.: Высшая школа, 1982. - 175 с.
 18. Е.И. Пассов, Е.С. Кузнецова. Принципы обучения иностранным языкам. - Воронеж: НОУ “Интерлингва”, 2002. - 40 с.
 19. Каплан Л. И. Психологический анализ понимания текста // Ученые записки Магнитогорского пед. ин-та. - Вып. 4. - 2007. - С. 39-56.
 20. Качеровська Т. В. Психолого-педагогічні аспекти вивчання іноземної мови у вищій школі // Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Держ. лінгв. ун-ту. - К.: Вид-во центру КДЛУ, 2000. - Вип. 3В. - С. 806-808. 
 21. Кириченко Р. В. Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004. - 162 с. 
 22. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. - М.: Высшая школа, 1973. - 181 с.
 23. Коваленко А. Б. Психологія розуміння. - К.: Академія, 1999. - 183 с.
 24. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку. -М.: Academia, 2001. - 258, с.
 25. Колодина Н. И. Проблемы понимания и интерпретации художественного текста / Тамбовский гос. технический ун-т. - Тамбов : Издательство ТГТУ, 2001. - 184 с. 
 26. Корниенко Е. Р. Смысловое восприятие и понимание иноязычного текста (при чтении). - М. : ГПИ «Искона», 1996. - 155 с.
 27. Левченко Т. І. Психолінгвістичні умови оволодіння іноземними мовами // Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Держ. лінгв. ун-ту. - К.: Вид-во центру КДЛУ, 2000. - Вип. 3 В. - С. 796-802. 
 28. Лихачев Д.С. Текстология. - М.: Наука, 1984. - 290 с.
 29. Мазий Л. Ф. Условия формирования иноязычной профессиональной компетентности. - СПб.: Нева, 2000. - 146 с.
 30. Мацковский М. С. Методические вопросы измерения понимания печатного материала // Материалы IV съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971, с. 328-329.
 31. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: ГУПИ, 1986. - 704 с.
 32. Рудакова Л. П. Навчання розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури: Навч. посіб. з домашнього читання для студ. спец. «Англійська і німецька мови та література» / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. Кафедра фонетики та граматики англійської мови. - Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2005. - 68 с.
 33. Смирнов Г. А. Уровни понимания и трансформация текста (на материале реферирования) // Психологический журнал. - № 5, 1980. - С. 76-81.
 34. Усата В. В. Навчання розуміння предикативних фразеологічних одиниць у процесі читання англомовного газетного тексту (у вищому навчальному закладі) / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - К., 1998. - 219 с.
 35. Утробина А. А. Методика преподавания и изучения иностранного языка. - М.: Приор-издат, 2006. - 107 с.
 36. Шабес В.Я. Соотношение когнитивного и коммуникативного компонентов в речемыслительной деятельности. Событие и текст. - СПб: Нева, 1990. - 178 с.
6608
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).