Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи педагогічної корекції порушень поведінки

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Специфіка проявів відхилень поведінки у дитячому віці
 2. Аналіз методів педагогічної корекції відхилень у поведінці
 3. Структура методологічного апарату превентивної педагогіки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є формування в дітей та молоді загальнолюдських цінностей, сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. З огляду на це суттєвого значення набуває проблема корекції відхилень поведінки дітей та підлітків, створення умов для перевиховання девіантних підлітків як у закладах освіти, так і зусиллями всієї громади.

Значення і роль корекції поведінки у життєдіяльності особистості потребує нового її осмислення в контексті перебудови української системи виховання, переорієнтації її на засвоєння загальнолюдських і національних цінностей і традицій з метою комплексного вирішення проблеми інтелектуального, духовного та фізичного розвитку школяра. За такого розуміння проблема педагогічної корекції поведінки спрямовується на вдосконалення поведінки і життєдіяльності особистості в соціумі, оскільки її об’єктом є недоліки та вади як у характері та поведінці дітей, так і в їхньому майбутньому суспільному житті.

Українські та зарубіжні вчені досліджували різні аспекти зазначеної проблеми, а саме: особливості розвитку особистості підлітків з відхиленнями у поведінці     (І.Г. Єрмаков [4], Г.О. Люблінська [8]); науково-методичні засади педагогічно-корекційної роботи (О.В. Шарапова [14]). У дисертаційних дослідженнях                О. Тарновської [13], В. Оржеховської [12] та інших розкриваються різні аспекти проблеми відхилень поведінки, її профілактики та корекції.

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю пошуків сучасною початко-вою школою ефективних шляхів подолання відхилень у поведінці. Наявність негативної поведінки учнів у початковій школі свідчить про суттєві соціальні негаразди, порушення та затримки у процесах їхнього соціального розвитку, відповідного до віку дитини, а також про недостатність уваги до проблеми соціалізації учбової молоді з боку держави, суспільства, школи та родини. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А.  Понять природу человека. – СПб.: Академический проект, 2000. – 256 с.
 2. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 
 3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.:  Педагогика, 1991. - 479 с.
 4. Єрмаков І.Г. – К: ІЗМН, 1998. – 520 с.Запобігання відхиленням у поведінці школярів / За ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.
 5. Зайцев Д.В., Зайцева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учебно-методическое пособие. – Саратов: ПИСГУ, 1999. – 110 с.
 6. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
 7. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. - К.: Екс-Об, 1999. - 304 с.
 8. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.
 9. Марценківська І., Марценківський І. Дитяча агресивність // Дошкільне виховання. – 1997. – №8. – С. 18-19.
 10. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнтована програма для пед. навч. закладів України / Інститут змісту і методів навчання / Валентина М. О. (авт.-уклад.). - К., 1996. - 41 с.
 11. Пересунчак О. «Важкі» діти та їхня поведінка // Психолог. - 2006. - № 9. - С. 8-11.
 12. Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Науково-метод. зб. у 2 ч. / Ред. рада: В.М. Доній, Г.М. Несен, В. Оржеховська. – К.: Академвидав, 2006. – 548 с.
 13. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 82 с.
 14. Шарапова О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2003. - 205 с.
6669
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).