Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи підвищення працездатності в умовах навчально-виховного процесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення працездатності та зумовлюючих її факторів в умовах навчального процесу
1.1. Поняття працездатності та особливості її динаміки у навчаль-ному процесі
1.2. Використання технологій диференціації та індивідуалізації навчання для підвищення працездатності учнів молодшого шкільного віку
1.3. Гігієнічні вимоги до режиму розумової праці учнів молодшого шкільного віку
2. Дослідження методичних підходів до підвищення працездатності учнів молодшого шкільного віку шляхом зниження стомлюваності
2.1. Дослідження стомлювання школярів та його особливостей у процесі навчання
2.2. Визначення факторів, які визначають стомливість, критеріїв їх оцінки та системи відповідних коригуючих вправ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Інтенсифікація навчального процесу є одним із найбільших факторів ризику, що серйозно впливають на стан дитячого здоров’я. Значні обсяги навчального матеріалу, скорочення часу на його вивчення, напружений характер навчання призводять до того, що, за свідченням відомого російського вченого М. Безруких, «близько 80% школярів зазнають невиправданого стресу, перетворюючись у засмиканих невротиків». Необхідність інтеграції розвиваючого, розважального та рекреаційного ефекту навчально-виховної діяльності дітей зумовлено потребами вдосконалення змісту та інтенсифікації форм виховання при одночасному уникненні перенавантаження сучасних школярів, забезпеченні психологічної та фізичної релаксації. Реалізація цієї ідеї потребує перегляду змісту, форм і методів реалізації завдань навчально-виховного процесу в умовах шкільного навчання.

Ступінь зниження працездатності учнів та їх здоров'я визначається співвідношенням вихідних резервів (вихідного рівня здоров'я) і функціональними (енергетичними) витратами на здійснювану діяльність. Функціональні витрати при тривалій розумовій роботі приводять до певних змін функціонального стану організму людини – розвитку стомлення, тобто це тимчасової втрати працездатності, викликаної напруженою і складною розумовою роботою. При інтенсивній і тривалій навчальній роботі школярів розвивається стомлення, а іноді й перевтома.

Систематичне стомлення і перевтома відносяться до патологічного стану і ведуть не лише до зниження якості засвоєння навчального матеріалу, але й до погіршення здоров'я, тому раннє виявлення ознак стомлення й своєчасна їхня корекція є важливою умовою збереження здоров'я школярів та підвищення їх працездатності в умовах навчально-виховного процесу.

Стан дослідження проблеми. Вивченням питання підвищення працездатності і зниження стомлюваності учнів у процесі навчально-виховної діяльності займалися вчені як педагогічного, так і психолого-фізіологічного напрямку. Зокрема, психологічний аспект підвищення працездатності школярів висвітлений у працях Зінченко Н., Корольова Н., Петрів О., Стеценко Н., Якіманська І. та ін. Фактори впливу фізичного навантаження і вправ на рівень працездатності учнів окреслені у роботах Бенедь В., Ковальчук Н., Завацький В., Борисенко А., Цвек С. Вайнбаум Я., Дубогай О., Пангелов Б., Фролова Н., Горбенко М., Єременко Г., Гозак С., Зільман С., Зільман В., Шевченко С. та ін. Загальних питань науково обгрунтованої організації навчально-виховного процесу торкають у своїх працях Алексюк А., Башарін В.Ф., Виговська О., Рудаківський С., Волков Л., Сембрат С. Голобородько Є., Гордійчук М., Горяна Л., Неведомська Є., Коребо І. Нісімчук А., Падалка О., Шпак О. Пєхота О. та ін.

Об’єкт дослідження – працездатність учнів загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів м. Рівне в умовах навчально-виховного процесу.

Предмет дослідження – підвищення працездатності учнів загально-освітньої школи в умовах навчально-виховного процесу організаційними засобами та з допомогою фізичних вправ.

Мета роботи – дослідити фактори, які впливають на працездатність учнів молодшого шкільного віку в умовах навчально-виховного процесу.

Гіпотеза дослідження. На працездатність учнів молодшого шкільного віку у процесі навчання в школі найбільше впливають такі фактори, як навантаженість на уроках, мотивація навчання і екзогенні фактори середовища, при цьому підвищити працездатність учнів можна за допомогою використання ряду запропонованих у роботі організаційних і фізичних заходів.

Об’єкт, предмет і мета роботи визначають постановку наступних завдань дослідження:

 • проаналізувати поняття працездатності та особливості її динаміки у навчальному процесі;
 • вивчити можливість використання технологій диференціації та індивідуалізації навчання для підвищення працездатності учнів молодшого шкільного віку;
 • з’ясувати гігієнічні вимоги до режиму розумової праці учнів молодшого шкільного віку;
 • дослідити стомлюваність школярів та її особливості у процесі навчання;
 • визначити фактори, які впливають на стомлюваність, встановити критерії їх оцінки та запропонувати систему відповідних коригуючих вправ.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що узагальнені теоретичні положення та розроблена система вправ можуть бути використані для підготовки студентів педагогічних спеціальностей, використовуватися у практичній діяльності учнями молодшого шкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Обсяг роботи складає 53 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Башарин В.Ф. Педагогическая технология: что это такое? // Специалист. – 1993. – №3. – с.87-90.
 3. Бенедь В.П., Ковальчук Н.М., Завацький В.І. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1996. – 104 с. 
 4. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-метод. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Рад.шк., 1989. – 190 с. 
 5. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 
 6. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. – №11. – с.28-32.
 7. Волков Л., Сембрат С. Фізична підготовка школярів: особливості розвитку фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – К. : Знання України, 2003. – 32с.
 8. Голобородько Є.П. Загальні питання інтерактивного навчання // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 188 с.
 9. Гордійчук М. С. Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 19 с.
 10. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 11. Дубогай О. Д., Пангелов Б. П., Фролова Н. О., Горбенко М. І. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів: Метод. посіб. для вчителів почат. шк. та фіз. культури, студ. та батьків – К.: Оріяни, 2001. – 151с.
 12. Єременко Г.Н., Гозак С.В. Фізіолого-гігієнічні основи шкільного навчання шестирічних дітей в умовах переходу до 12-річного терміну навчання у загальноосвітніх навчальних закладах України // Здоров'я школярів на межі тисячоліть: Матер. наук.-практ. конф. – Харків, 2000. – С. 33-35.
 13. Зільман С.Л., Зільман В.Л., Шевченко С.М. Гігієнічне виховання учнів: Посібник для вчителів. – К.: Рад.шк., 1988. – 123 с. 
 14. Зінченко Н. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів // Початкова школа. – 1999. – №10. – С.5-8.
 15. Зюгін А. С. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально- виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.
 16. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 17. Корольова Н. Да. Психолого-фізіологічні аспекти розумової працездатності та її реабілітації у молодших школярів / Український педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1995. – 24 с.
 18. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 19. Омельяненко В.Г. Лекції і лабораторні заняття з гігієни шкільної і фізичних вправ: Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 1999. – 140с. 
 20. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 21. Петрів О. П. Психологічні особливості розумової працездатності молодших школярів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.
 22. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1991. – 177 с.
 23. Стеценко Н.Д. Психолого-педагогічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, хворих на невроз // XIY наук.практ. конф. вищих медичних закладів освіти Вінницького регiону: Матеріали. – Вінниця: МОЗ України, 1998. – С. 45-46.
 24. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя /С.А.Баранцев, Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, И.Н.Столяк; Под ред. А.М.Шлемина. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 25. Чижик В. В. Визначення фізичної працездатності школярів і спортсменів: Метод. рек. для студ. ф-тів фізкультури, учителів фізкультури та тренерів / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Інститут здоров'я та фізичної культури. – Луцьк, 1999. – 36 с.
 26. Якиманская И.С. Особенности познавательных интересов школьников в условиях дифференциирующего обучения // Вопросы психологии. – 1989. – №3. – с.90-104.
 27. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6609
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).