Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи психологічного впливу на розвиток комунікативних здібностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Методи психологічного впливу на розвиток комунікативних здібностей
2. Форми і види спілкування
3. Функції спілкування
Список використаної літератури
 
1. Методи психологічного впливу на розвиток комунікативних здібностей
 
Через різні соціальні взаємозв'язки відбувається процес спілкування. Керування сучасною технологією: виробничої, соціальної, інформаційної і т. д., не можна успішно здійснити без оволодіння технологією, як засобом людського спілкування. Психологія спілкування – це складне, тонке і багатогранне мистецтво. На сучасному етапі розвитку цивілізації, що відрізняє поглиблення світового поділу праці, глобалізація господарських зв'язків, посилення соціальних і екологічних аспектів діяльності, наростання значення швидкості передачі інформації і її аналізу.
Вирішальною умовою розуміння виникаючих проблем і прийняття оптимальних життєвих рішень стає володіння точною, вичерпною і своєчасною інформацією і засобами комунікації. Усе це приводить нас до розуміння ролі і значення комунікації в будь-яких сферах діяльності.
До критеріїв комунікативно-мовленнєвих здібностей, згідно з дослідженнями Т. Піруженко, Г. Арушанової, можна віднести:
стійкість сформованості мотивів спілкування;
ініціативність спілкування;
самостійність;
активність взаємодії з оточуючими людьми;
особистісне проникнення у зміст бесіди;
емоційно-оціночне реагування;
мовленнєве вміння (різноманіття в побудові мовленнєвих висловлювань у діалозі та монолозі, їх відповідність партнерському оточенню).
Складовою частиною успішної комунікації є культура мовленнєвого спілкування, мовленнєва етика. У психології розроблено методи розвитку культури мовленнєвого спілкування: етичні бесіди, читання художньої літератури, ігри, доручення, створення проблемно-мовленнєвих ситуацій та ін.
Для забезпечення сприятливих психологічних умов для проявів комунікативних задатків, формування особистості, здатної до оптимального розвитку й саморозвитку власного творчого потенціалу в процесі розвитку соціальної обдарованості важливою є опора на такі принципи:
системності й цілісності – передбачає, з одного боку, що робота з розвитку комунікації має відбуватися з урахуванням системної специфіки індивіда і конкретного її виду, з іншого боку;
природовідповідності – ставлення до особистості як до частини природи, що передбачає її освіту з врахуванням вікових та індивідуальних психологічних особливостей, реалізація даного принципу полягає в урахуванні специфіки мотивації діяльності, в прийнятті до уваги при розвитку комунікації особливої чутливості до емоційно-образного впливу;
ампліфікація (збагачення) розвитку творчості, уяви на всіх етапах навчання та виховання. Його важливість обумовлена тим, що творчість – найбільш змістовна форма психічної активності, яку спеціалісти розглядають як універсальну здібність, яка забезпечує успішне виконання різних видів діяльності;
суб’єктивності – означає обов’язкову спрямованість психологічного впливу на виявлення, збереження та розвиток індивідуальності, стимулювання процесів саморозвитку та самовиховання;
гармонійного поєднання розвитку і саморозвитку зі створенням відповідних психолого-педагогічних та організаційних умов;
культуровідповідності – передбачає опору на універсальні й національні культурні цінності.
Всі ці принципи проявляються у зацікавленості до розкриття своїх комунікативних здібнотсей, у створенні сприятливих для цього умов.
Ще одним методом психологічного впливу на формування комунікативних здібностей є тренінг, або соціально-психологічний тренінг, являє собою навчальну технологію, орієнтовану на використання активних методів групової роботи. Психологічний тренінг дозволяє ефективно вирішувати завдання, пов’язані з розвитком навичок спілкування, керування власними емоційними станами, самопізнання і самосприйняття.
Успішність проведення тренінгу і навчання залежить від багатьох факторів. Одна з найважливіших умов ефективності тренінгу – прагнення учасника до самовдосконалення, активності, відкритості, бажання оптимізувати власну психологічну компетентність.
Соціально-психологічний тренінг має дві фази – діагностичну та корекційну. Під час діагностичної фази тренінгу виконуються такі завдання:
пізнання своїх особистісних якостей, комунікативних особливостей, рефлексія власного спілкування та поведінки;
інформації про сприймання кожного учасника тренінгу як особистості, його вміння спілкуватися з людьми.
Під час корекційної фази соціально-психологічного тренінгу відбувається виправлення недоліків кожного учасника, окреслюються шляхи удосконалення психологічної компетентності, вироблення у них певних якостей, що закріпляють його статус у системі міжособистісних стосунків, сприяє професійному зростанню, розвитку його психологічної і життєвої компетентності, а саме:
уміння розумітися в людях: здатність швидко і правильно оцінити їхні психологічні особливості, сильні та слабкі сторони; розуміти їхні настрої, думки, почуття;
морально-комунікативні: доброзичливість, повага до інших, емпатія, уміння помічати в людях позитивне, справедливість, такт, доступність, комунікабельність та ін.
Соціально-психологічний тренінг, як правило, проводиться в групах з 6-12 осіб й базується за основним принципом – добровільність, тому дотримання його в процесі формування групи є обов’язковим. У процесі групової взаємодії між учасниками відбувається визнання особистісних якостей кожного, складаються партнерські взаємовідносини, взаємоповага і взаєморозуміння, що також сприяє отриманню учасником навичок взаємодії під час спілкування, сприймання та розуміння партнерів. Набуття навичок і досвіду відбувається завдяки активній участі всіх членів групи і кожного зокрема й базується за принципом активності, який передбачає не засвоєння готових знань та прийомів, а самостійне відпрацювання найефективніших навичок спілкування.
У процесі тренінгу використовуються ігрові методи, групові дискусії, аналіз конкретних ситуацій, рольові ігри, вербальні та невербальні техніки, які спрямовані на розвиток соціальної перцепції, засвоєння теоретичних знань у безпосередньому їх відпрацюванні на практиці.
У сучасних умовах розвитку суспільства майстерність спілкування, знання психологічних особливостей та застосування психологічнихметодів доволі необхідні фахівцям, робота яких передбачає постійніконтакти типу “людина-людина”.
 
2. Форми і види спілкування
 
Під час реалізації функцій спілкування виникає багато його видів, які класифікують за різними ознаками.
1. За результативністю спільної
Фото Капча