Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні основи вибору методів навчання математики у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні поняття методики викладання матема-тики у початкових класах
1.1. Предмет і завдання методики початкового навчання математики
1.2. Освітні, виховні і навчальні завдання математики у початкових класах
2. Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
2.1. Класифікація і особливості методів навчання у початкових класах
2.2. Дослідження використання методу диференційованих завдань на уроках математики у другому класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У системі загальної середньої освіти одне з основних місць займає початкова школа, де закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей. Курс математики початкових класів є основою для осмисленого засвоєння системи математичних знань, формування умінь і навичок у 1-4 класах і отримання математичної освіти в цілому.

Важливу роль у викладанні математики початкової школи відіграють методи навчання. Підбір різноманітних методів спрямований на формування в учнів системи математичних знань, вироблення вмінь і навичок математичного моделювання, обчислення, розвитку прийомів розумової діяльності (планування, пошук раціональних шляхів, критичність тощо). Використання стандартних і нестандартних методів навчання допомагає розкрити опосередковані зв’язки математики з навколишнім середовищем і практичною діяльністю людей, реалізувати пізнавальні і виховні функції навчання. Так, метод використання текстових задач для початкових класів відображає працю дітей і дорослих, досягнення країни в різних галузях народного господарства, науки, культури, містять цікаву пізнавальну інформацію з природознавства і т. д. Процес розв’язування усних завдань сприяє формуванню таких розумових дій як аналіз і синтез, конкретизація і абстрагування, порівняння, узагальнення тощо. Від оволодіння вчителя вміннями застосовувати різноманітні методи навчання залежить не лише підготовка школярів з математики на даному етапі навчання, а й осмислене засвоєння майбутніх систематичних курсів алгебри, геометрії, фізики, інформатики у наступних класах.

Проектом Державного стандарту загальної середньої освіти передбачається диференційоване навчання учнів початкових класів, а за мету курсу математики ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з математики, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним заданого рівня знань, умінь і навичок.

Стан дослідження проблеми. Дані, необхідні дослідження методичних основ вибору методів навчання математики у початкових класах, одержані нами в результаті аналізу психологічної і методичної літератури, де є достатньо цінних ідей і теоретичних узагальнень. Так, праці в галузі педагогічної психології (Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, Н.Ф.Тализіна, І.С.Якиманська) розкривають зміст поняття ”вміння” і розуміння механізмів його формування у школярів початкової школи. Психологічний та методичний аспект процесу розв’язування задач досліджували Г.О.Балл, Л.Л.Гурова, С.Д.Максименко, Є.І.Машбиць, Н.О.Менчинська, Н.А.Побірченко, З.І.Слєпкань, Л.М.Фрідман. Психолого-педагогічні і методичні основи диференційованого навчання розкрито в працях М.І.Бурди, Ю.З.Гільбуха, О.С.Дубинчук, С.О.Логачевської, О.Я.Савченко, І.Е.Унт та ін. До проблеми вибору методівнавчання математики тією чи іншою мірою зверталися відомі методисти. Особливу увагу розвитку математичних вмінь як засобу розвитку мислення, формування системи математичних понять, добору задач до підручників початкової школи приділяли Г.П.Бевз, Ю.М.Колягін, І.Ф.Тесленко, А.А.Столяр, Л.М.Фрідман, у початковій школі - М.О.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Богданович, Г.В.Гап’юк, М.М.Левшин, М.Г.Моро, Я.А.Король, Л.П.Кочіна, А.С.Пчолко, Н.Уткіна та ін.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена його значущістю для розробки методики диференційованого навчання математики у початковій школі, яка враховує особливості навчальної діяльності учнів під час розв’язування завдань, психолого-педагогічні засади вибору методів навчання, різнорівневі вимоги до математичної підготовки школярів. 

Об‘єкт дослідження - процес навчання математики учнів початкової школи.

Предмет дослідження - вибір методів навчання математики учнів початкових класів в умовах диференційованого навчання.

Мета дослідження – проаналізувати методичні основи вибору методів навчання математики у початкових класах. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

 • визначити предмет і завдання методики початкового навчання математики;
 • освітні, виховні і навчальні завдання математики у початкових класах;
 • класифікація і особливості методів навчання у початкових класах;
 • дослідження використання методу диференційованих завдань на уроках математики у другому класі.

Для вирішення завдань використані наступні методи дослідження: системний аналіз психологічної і навчально–методичної літератури з проблеми дослідження, спостереження, бесіди з учнями і вчителями, вивчення передового досвіду вчителів.

Методологічною основою дослідження є системно-структурний підхід до аналізу навчальної діяльності, психологічна теорія поетапного формування розумових дій і понять, загальнодидактичні та методичні положення розвивального навчання, результати дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів, дидактів і методистів про закономірності навчально-виховного процесу. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 49 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бевз В., Мерзляк А., Слєпкань З. Програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-11 класи // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 1-14.
 2. Блох О.Я., Канін Е.С. та ін. Методика викладання математики в середній школі. -  Харків: Основа, 1992. – 268 с.
 3. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос., вид. 3, перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с.
 4. Бродський Я., Павлов О., Сліпенко А., Хаметова З. Готуємо майбутніх математиків // Рідна школа. – 2000. – Травень. – С. 59-62.
 5. Бугайов О. І., Дейкун Д. І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі. – К.: Освіта, 1992. – 310 с.
 6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 8. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66.
 9. Дидактика сучасної школи / під ред. В.А.Онищенка. – К.: Радянська школа, 1987. – 466 с.
 10. Дорофеев Г. В., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Фирсов В. В. Дифференциация в обучении математике // Математика в школе. – 1990. – № 4. – С. 18-21.
 11. Ізотова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2004. - 278 с.
 12. Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності навчання математики. – К.: Радянська школа, 1980. – 188 с.
 13. Коваленко В.Г., Тесленко І.Ф. Проблемний підхід до навчання математики. – К.: Радянська школа, 1985. – 190 с.
 14. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навч. посібник для пед. ун-тів та ін-тів. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 135 с.
 15. Корчевська О. П. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. - Т. : Підручники & посібники, 1999. - 144 с.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 17. Матюшко І. С., Федотова Н. М. Програмно-організаційне, науково-методичне забезпечення навчального процесу з методики викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посібник / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. - 176 с.
 18. Митник О. Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів: Навч. посіб. - К. : Початкова школа, 2004. - 104 с.
 19. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 23. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 24. Овчинникова М. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
 25. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 26. Петренко С. В., Мартиненко О. В. Особливості навчання математики в профільній школі / Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів: РВВЧДПУ, 2004. – С. 63-66.
 27. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
 28. Фіцула  Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 29. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: Просвещение, 1983. – 412 с.
 30. Шевчук І. В. Міжпредметні зв'язки на уроках математики в початкових класах. - К. : Знання, 1998. - 97 с.
 31. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6607
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).