Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації щодо навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області у 2011-2012 навчальному році

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лис Ю. В.
 
Методичні рекомендації щодо навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах
Рівненської області у 2011-2012 навчальному році
 
Географія – один із найважливіших предметів у системі сучасної загальної та професійної освіти. Синтезуючи природничо-наукові та суспільні знання, географія володіє, перш за все, колосальними загальноосвітніми ресурсами. Знання природних і соціально-господарських особливостей свого краю, країни і світу в цілому є універсальною цінністю, що забезпечує формування сучасної гармонійної особистості. Розвиток такої особистості відбувається шляхом оволодіння змістом географічних знань, які в період модернізації освіти зазнали певних змін. Оновлення шкільної географії пов’язане, в першу чергу, з гуманізацією її змісту, суть якої полягає в формуванні в учнів особистісного відношення до навчального матеріалу, що вивчається. Завдання вчителя географії полягає в тому, щоб виявити в змісті кожного уроку головні гуманітарні ідеї, які мають розвиваючу силу і формують особистісне відношення кожного учня до матеріалу, що вивчається. Оціночні судження – важлива складова розвитку особистості. Тому на уроках географії доцільно частіше звертатися до учнів із запитаннями: «Як ви гадаєте?», «Як би ви вчинили у випадку…?», «Як, на вашу думку, буде правильно?»
Спрямованість шкільної географії на розвиток особистості тісно пов'язана з краєзнавчим принципом навчання. Зв'язок змісту більшості уроків із місцевим матеріалом дозволяє виявити безпосередні інтереси і потреби учнів, успішно формувати мотиви вивчення географії.
Сучасна шкільна географія – це діяльнісний предмет. Діяльнісний підхід – основа розвиваючого і особистісно орієнтованого навчання. Засвоєння знань повинно мати активний характер, а застосування нових способів організації навчального процесу – більш повно враховувати потреби учнів. Як відомо, формування готовності учнів використовувати засвоєні знання, уміння в житті відбувається в практичній діяльності. Орієнтація шкільної географічної освіти на компетентнісний підхід передбачає посилення його практичної спрямованості. Це означає, що в навчальному процесі необхідно постійно використовувати способи практичного навчання учнів роботі з аналізу різноманітних джерел географічної інформації (планів, схем місцевості, карт, статистичних матеріалів, геоінформаційних ресурсів), що і складає специфіку методики навчання географії в школі. Особлива увага в контексті зростання ролі практичної складової змісту шкільної географії відводиться виконанню практичних робіт. За рівнем засвоєння учнями географічних умінь виділяють навчальні практичні роботи, тренувальні і підсумкові.
Навчальні роботи виконуються під керівництвом учителя, який демонструє зразок виконання і формулює завдання для первинного закріплення дій учнів.
Тренувальні роботи спрямовані на обробку і удосконалення вмінь. Ці роботи виконуються на уроці під контролем вчителя або в формі домашнього завдання, результати якого відслідковує вчитель. Підсумкові роботи виконують контролюючу функцію і виконуються учнями самостійно. Виконання практичних робіт у значній мірі сприяє формуванню особистісних якостей школярів, які проявляються в застосуванні отриманих знань і умінь, а також у виборі джерел географічної інформації, правильній оцінці найважливіших подій міжнародного життя, геоекологічої ситуації тощо.
Діяльнісний підхід передбачає широке використання в навчальному процесі частково-пошукового, дослідницького методів у рамках сучасних педагогічних технологій: особистісно орієнтованого навчання, модульного і проблемного навчання, навчальних проектів, самоорганізації і контролю власної діяльності.
На сьогоднішньому етапі модернізації освіти, її переорієнтації, пов’язаної з входженням України в Європейський освітній простір, головним орієнтиром стратегії розвитку освіти стає компетентнісний підхід до формування особистості учнів. Нагадуємо, що компетентність – це загальна здатність учня, людини, яка базується на знаннях, цінностях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Головним завданням шкільної географії в світлі компетентнісного підходу є формування особистості, що здатна:
а) усвідомлювати і пізнавати просторово-часову єдність і взаємозв’язок природних, соціальних та економічних об’єктів, процесів і явищ, які відбуваються в географічній оболонці, природних і соціально-економічних ландшафтах;
б) вміло застосовувати знання і навички в природокористуванні з урахуванням господарської діяльності і геоекологічних вимог, а також в умовах надзвичайних ситуацій;
в) вміти самостійно розрізняти і оцінювати рівень безпеки або небезпеки стану навколишнього середовища для вироблення особистісної ціннісно-поведінкової орієнтації в сфері життєдіяльності.
Програмно-методичне забезпечення навчання географії
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватися в основній школі за збірниками програм, за якими працювали вчителі у минулому навчальному році, а саме:
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавництво «Перун», 2005, 2006).
2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (видавництво «Навчальна книга», 2005).
3. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклів (видавництво «Вікторія», 2008).
Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, учитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно допомогти учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. Викладання такого курсу має здійснюватися відповідно до програми «Рідний край». Усі рекомендації щодо розподілу годин навчальних предметів інваріантної і варіативної складових та їх обліку у класному журналі наведені у додатку до листа МОНмолодьспорт від 29. 04. 11 №1/9 – 324.
У старшій профільній школі географія вивчатиметься на рівні стандарту, академічному рівні в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів всіх профілів і профільному рівні у 10-11 класах географічного профілю та в класах економічного профілю за вибором.
Вивчення географії у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту, академічному в 2011-2012 навчальному році буде здійснюватися за навчальною програмою «Географія. Рівень стандарту, академічний» у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1, 5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту. Під час вивчення курсу пропонується використовувати підручники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді і спорту:
1. Географія. 10 клас. Авт. : Уварова Г. Ш., Пестушко В. Ю., видавництво «Генеза»;
2. Географія. 10 клас. Авт. : Коберник В. Г., Коваленко Р. Р., видавництво «Оберіг».
Організація профільного навчання з географії буде здійснюватися в 10-му класі за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. 10-11 класи. Профільний рівень» та підручником «Географія, 10 клас» (авт. : Безуглий В. В., Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б., видавництво «Ґенеза»). Даний курс розрахований на 350годин (по 5 годин на тиждень у 10-11 класах) й охоплює шість взаємопов’язаних розділів. Кожен розділ включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.
У 11 класі у профільній школі географія вивчатиметься за програмою «Географія. 10-11 класи. Профільний рівень» та підручником «Географія. 11 клас» (авт. : Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б., Довгань А. І., видавництво «Ґенеза»).
Обов‘язковими для профільного навчання є курси за вибором учнів, що входять до складу профілю навчання. Курси за вибором виконують три функції. Одні з них доповнюють зміст профільного курсу, інші – розвивають зміст одного із базових, вивчення якого в даній школі (класі) здійснюється на мінімальному загальноосвітньому рівні, сприяють задоволенню пізнавальних інтересів окремих школярів у різних галузях діяльності, що виходять за рамки даного профілю. Географічні курси, які найбільш суттєво пов’язані з географічним профілем, представлені у збірниках програм:
1. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів, видавництво «Педагогічна преса»;
2. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Частини І-ІІ, Київ, 2010.
Серед нових програм і курсів за вибором пропонуються до використання «Основи геоінформаційних систем і технологій. 10-11 кл. « (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-8752 від 20. 09. 2010 р.). Мета курсу – сформувати в учнів теоретичну базу знань з основ геоінформатики, уміння і навички ефективного використання сучасних геоінформаційних систем і технологій у своїй діяльності, що має забезпечити розуміння принципів представлення і візуалізації географічної інформації в геоінформаційних системах, та навичок роботи в сучасному геоінформаційному програмному забезпеченні випускниками шкіл.
Курс розрахований на вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у 10-11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів природничо-математичного, технологічного напрямів. Вивчення курсу пропонується в обсязі 35 навчальних годин після вивчення основ інформатики за програмою 9 класу та географії за курсом 6-9 класів, основних засад роботи з комп’ютерною технікою та комп’ютерною графікою, мережею Інтернет та просторового уявлення про Земну поверхню.
Нагадуємо, що весь перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, які рекомендовані для використання в основній і старшій школах в 2011-2012 н. р., буде розміщено на сайті МОНмолодьспорт (mon. gov. ua).
Рекомендуємо розглянути на серпневих нарадах актуальні питання навчання географії в 2011-2012 н. р., зокрема:
Інноваційні технології в шкільній географічній освіті.
Реалізація особистісно орієнтованого навчання на уроках географії.
Забезпечення практичного спрямування шкільної географічної освіти.
Упровадження компетентнісного підходу у навчанні географії.
Особливості допрофільного, поглибленого і профільного навчання географії.
Гуманізація змісту шкільної географії.
Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчанні географії.
Фото Капча