Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Розрахунок і побудова робочих характеристик АД за паспортними даними»

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Автоматизований електропривід»
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
«РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА РОБОЧИХ   ХАРАКТЕРИСТИК  АДЗА ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ»
 
для студентів ОКР «Бакалавр»
з напряму «6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в АПК» денної форми навчання
 
Мелітополь, 2014
 
Електричні машини. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Розрахунок  і побудова робочих характеристик АД за паспортними даними» для студентів з на- пряму «6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в АПК» - Таврійський дер- жавний агротехнологічний університет, 2014. – 21 с.
 
Розробники: к.т.н., доцент Куценко Ю. М.
ст. викладач  Ковальов О. В.
 
Рецензенти:
–д.т.н., професор Берека Олег Миколайович, Національний університет біо- ресурсів і природокористування України, професор кафедри електроприводу та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка;
 
–к.т.н., доцент Вовк Олександр Юрійович, Таврійський державний агротех- нологічний університет, доцент кафедри теоретичної і загальної електротехніки.
 
 
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри автоматизованого еле- ктроприводу. Протокол № 7 від «24» січня 2014 р.
 
Затверджено методичною комісією Енергетичного факультету. Протокол № 1 від «10» вересня 2014 р.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Мета роботи
1 Програма роботи
2 Основні теоретичні положення і вказівки по виконанню
3 Приклад виконання роботи
4 Вказівки щодо оформлення звіту
5 Контрольні питання
6 Список літератури
7 Критерії оцінювання лабораторної роботи
8 Розподіл балів, що присвоюються студентам
Додаток А
Додаток Б
 
Вступ
 
Навчальна дисципліна „Електричні машини” є профілюючою навчальною ди- сципліною напряму підготовки „6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” у вищих аграрних закладах освіти ІІ – ІV рівнів акре- дитації при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.
Лабораторні роботи є одним з основних видів навчальних занять студентів  при вивченні курсу «Електричні машини». Лабораторні роботи проводяться в спеці- алізованих лабораторіях кафедри «Автоматизований електропривід» в ауд. 1.023 і 1.024.
Основними навчальними цілями і задачами лабораторних робіт є:
1Безпосереднє практичне вивчення конструкції, принципу дії та експлуатаційних властивостей електричних машин загального та спеціального призначення, а та- кож знайомство з обладнанням, вимірювальними приладами і апаратурою, що використовується в лабораторії.
2Поглиблення і закріплення придбаних при вивченні курсу знань шляхом аналі- тичної і експериментальної перевірки основних положень теорії і практики дис- ципліни Електричні машини.
3Практичне знайомство із сучасними методами та засобами випробування транс- форматорів і обертових електричних машин.
4Освоєння на практиці існуючих методів розрахункового та дослідного визна- чення параметрів електричних машин, а також одержання дослідним шляхом статичних характеристик електричних машин, що визначають їх властивості в сталому режимі роботи.
5Придбання практичних навичок самостійної дослідницької роботи і освоєння методів обробки і аналізу експериментальних даних.
Цілі та завдання окремих лабораторних робіт курсу визначені в даних Мето- дичних вказівках в кожній конкретній роботі. Найважливішою умовою ефективності лабораторних робіт за курсом є обов’язкова самопідготовка студентів до кожної ро- боти і ясне розуміння її цілі, змісту і методики виконання.
 
Лабораторна робота №9
 
Розрахунок і побудова робочих характеристик АД за паспортними даними
Мета роботи - засвоєння методики розрахунку і побудови робочих характеристик асинхрон- ного електродвигуна з короткозамкненим ротором за паспортними даними
 
1 Програма роботи
 
Детально розібратися з паспортними даними АД, найменуванням та оди- ницями вимірювання номінальних даних АД [1. с. 301-311, 2. с. 86-89, 9. с. 34-37];
За вихідними даними індивідуального завдання визначити:
Провести розрахунок і побудову робочих характеристик АД з викорис- танням розрахункового формуляру (таблиця 9.1)
Пояснити структуру умовного позначення типу заданого АД.
 
2 Основні теоретичні положення і вказівки по виконанню
 
До номінальних даних АД також відносяться і величини, які не вказуються в паспортній табличці, наприклад номінальний момент Мн, Н.м; номінальне   ковзання
sн , в.о.; сумарні номінальні втрати  Рн , Вт та ін. Номінальною потужністю АД   на-
зивається корисна механічна потужність на валу двигуна, на яку розрахований та виготовлений АД за умовами нагріву і забезпечення високих енергетичних показни- ків (ККД і  соs ) та безаварійної роботи на протязі встановленого терміну  експлуа-
тації.
 
де С1 – поправочний коефіцієнт, С1=1,04.
 
Данні розрахунку робочих характеристик заносять до розрахункового фор- муляру (таблицю 9.1).
Таблиця 9.1 – Формуляр розрахунку робочих характеристик АД
 
Таблиця 9.2 – Порівняння розрахункових та паспортних даних АД
 
Розрахунок робочих характеристик АД виконуємо з використанням форму- ляра (таблиця 9.3)
 
Таблиця 9.3 – Формуляр розрахунку робочих характеристик АД
 
За даними таблиці 9.3 будуємо робочі характеристики АД
 
Рисунок  9.1 – Робочі характеристики  АД  марки 5А56В2У3
 
Розрахункове значення  відсотку розходження розрахункових і паспортних   даних
 
Таблиця 9.4 – Порівняння розрахункових та паспортних даних АД
 
4 Вказівки щодо оформлення звіту
 
Звіт по лабораторній роботі повинен містити:
 
Розраховані і побудовані робочі характеристики АД.
 
5 Контрольні питання
 
Що називається робочими характеристиками АД?
Як визначаються номінальні данні АД ( Ін , sн , н , Мн) ?
Як визначаються данні холостого ходу АД ( 1 , М0, І0а , І0 р )?
 Як визначити розрахунковим шляхом значення приведеного опору ротора АД?
Що називається ККД АД? Приблизна величина ККД для АД середньої потужності.
Привести приблизний вид робочих характеристик АД.
Пояснити вид струмової характеристики АД.
Пояснити вид характеристики потужності АД.
Як визначається частота обертання магнітного поля статора АД?
Як визначається номінальний момент АД?
Пояснити вид характеристики ККД АД.
Як визначити клас нагрівостійкості ізоляції АД?
Пояснити вид характеристик корисного та електромагнітного моментів АД.
 
6 Список літератури
 
Вольдек А. И. Электрические машины/А. И. Вольдек. – Л.: Энергия, 1978.
– 832 с.
Брускин Д. Э. Электрические машины, Ч. 1/ Д. Э. Брускин, А.Е. Зорохо- вич, В. С. Хвостов – М.: Высшая школа, 1979. – 28 8 с.
Брускин Д. Э. Электрические машины, Ч. 2/ . Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В. С. Хвостов – М.: Высшая школа, 1979. – 360 с.
Александров Н. Н. Электрические машины и микромашины/ Н. Н. Алек- сандров– М.: Колос, 1983. – 384 с.
Справочник по электрическим машинам/ Под ред. И. П. Копылова. т.   1.
–М.: Энергоиздат, 1988. – 456 с.
Брускин Д. Э. Электрические машины и микромашины/ Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов – М.: 1990. – 528 с.
Копылов И. П. Электрические машины/ И. П. Копылов– М.: Энергоато- миздат, 1986. – 360 с.
Андрианов В. Н. Электрические машины и аппараты/ В. Н. Андрианов– М.: Колос, 1971. – 448 с.
Куценко Ю. М. Електричні машини і апарати: навчальний посібник/ Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв та ін. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 449 с.
Назарьян Г. Н. Электрические машины: Учебное пособие для вузов/ Г. Н. Назарьян. – Мелитополь, Люкс, 2011. – 827 с.
Кацман М. М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – М.: Из- дательский центр «Академия», 2005. – 480 с.
Кацман М. М. Электрические машины автоматических устройств: Учеб. пособие для электротехнических специальностей техникумов./ М. М. Кацман.– М.: ФОРУМ, ИНФРА – М, 2002. – 264 с. – (Серия «Профессиональное образование»).
Енергетичні засоби в АПК (Електричні машини): Лабораторний практикум з дисципліни «Енергетичні засоби в АПК (Електричні машини) для студентів спеціаль- ності 6.091901 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва»/Укл.: М. О. Чуєнко, Р. М. Чуєнко, А. Г. Кушніренко. – Ніжин, 2009. – 276 с.
Загірняк М. В. Електричні машини: підручник/М. В. Загірняк, Б. І. Невз- лін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 399 с.
 
7 Критерії оцінювання лабораторної роботи
 
Максимальна оцінка за лабораторну роботу складає 2 бали. Кожне лабораторне заняття:
Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кіль- кість вірних відповідей складає 60%, тобто 0,6 бала.
 
8 Розподіл балів, що присвоюється студентам основного потоку
 
Фото Капча