Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Павлов К.В., Свердлюк І.В., Рівне: НУВГП, 2013, – 14 с.

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Національний університет водного господарства
та природокористування
 
Кафедра фінансів і економіки природокористування
 
Методичні вказівки
 
до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання
 
Рекомендовано методичними комісіями за напрямами підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит» 
Протокол №__ від ________2012 р.
Протокол №__ від ________2012 р.
 
Рівне – 2013
 
Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Павлов К.В., Свердлюк І.В., Рівне: НУВГП, 2013, – 14 с.
         
Упорядник: к.е.н., старший викладач Павлов К.В., асистент Свердлюк І.В.
 
Відповідальний за випуск: В.І. Павлов, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і економіки природокористування.
 
Зміст
 
1. Загальні вказівки
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни
1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни
2. Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання
2.1. Структура дисципліни
2.2. Зміст лекційного матеріалу для заочної форми навчання
3. Загальні вказівки до виконання контрольної роботи
4. Завдання до виконання контрольної роботи
4.1. Теоретичні питання
4.2. Завдання для розрахунків
4.2.1. Задача 1.
4.2.2. Задача 2.
5. Питання гарантованого мінімуму знань
6. Додатки
 
© Павлов К.В., Свердлюк І.В., 2012
© НУВГП, 2012
 
1.Загальні вказівки
 
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни
 
Дисципліну «Банківська справа» вивчають студенти заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». Структура навчальної дисципліни складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання поглиблює та закріплює знання, набуті при вивченні дисципліни, розвиває вміння самостійно досліджувати окремі питання пов’язані із основ та закономірностей функціонування банківської системи, закладає базу для набуття студентами теоретичних основ та практичних навиків в галузі обігу грошей, розвиває уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними документами.
Вивчення дисципліни завершується складанням заліку у термін, встановлений навчальним планом.
 
1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни
 
Під час вивчення дисципліни студентам рекомендується користуватись наступними літературними джерелами:
1. І.Г. Скоморович Банківські операції: Навчальний посібник.- Львів: Видавництво «ППМагнолія 2006», 2010.- 482с.
2. Банківські операції: / М.І. Крупка, Є.М Андрущак, Н.Г. Пайтра; за ред. д-ра екон. Наук, проф. М. крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.- 312с.
3. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник – К.: Центр начальної літератури, 2005. – 416с.
4. Петрук О.М. Банківська справа:Навчальний посібник/ За ред. .д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. -  К. Кондор, 2004. – 461 с.
5. Державне регулювання банківської системи України: монографія/Софія Миколаївна Лобозинська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010, - 416с.
6. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240с.
7. Мороз А.М. Банківські операції. К., КНЕУ,2002, - 476 с.
8. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, № 2121-III із змінами та доповненнями.
9. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року, № 679-ХIV із змінами і доповненнями.
 
2.Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання
 
2.1. Структура курсу
 
№Назва темиКількість годин
ВсьогоЛекційПрактичні заняттяСамостійна робота
1.Роль банківської системи в ринковій економіці та основи організації банківської діяльності6--6
2.Роль Національного банку в економічній системі держави6--6
3.Ресурси комерційних банків11119
4.Кредитні операції банків11119
5.Операції банків з цінними паперами6--6
6.Вексельні операції банків6114
7.Валютні операції банків9--9
8.Розрахункові операції комерційних банків.7--7
9.Результати комерційної діяльності банків та оцінка їхнього фінансового стану10118
Всього724464
 
2.2. Зміст лекційного матеріалу для заочної форми навчання
 
Тема 1. Роль банківської системи в ринковій економіці та основи організації банківської діяльності
Сутність банків та їхня роль у функціонуванні економіки. Історія виникнення та розвитку банківництва. Види банків. Організаційна структура комерційного банку. Класифікація банківських операцій.
Література: 1,2,4,5,6,7,8.
 
Тема 2. Роль Національного банку в економічній системі держави
Правові засади діяльності НБУ. Структура управління НБУ. Роль НБУ в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.
Література:2,4,5,6,9.
 
Тема 3. Ресурси комерційних банків. 
Власний капітал: джерела формування, структура та функції. Порядок формування статутного капіталу. Резервний та інший фонди. Сутність та джерела залучених коштів та різновиди депозитів банку. Формування і реалізація депозитної політики в банку. Запозичені кошти як джерело формування  банківських пасивів.
Література:1,2,3,4,7,8.
 
Тема 4. Кредитні операції банків
Класифікація кредитів. Організація процесу кредитування в комерційному банку. Методи оцінки кредитоспроможності  позичальника. Страхування від кредитних
Фото Капча