Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Курсова робота з дисципліни «Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів» є однією з профілюючих у системі підготовки студентів спеціальності „Економіка довкілля і природних ресурсів”. Глибокі знання з обґрунтування інвестиційних проектів за еколого-економічними критеріями необхідні в сучасних умовах глобальної екологізації та обмеження фінансових ресурсів.
Курсова робота–своєрідна перевірка ступеня засвоєння студентом теоретичних знань і практичних умінь курсу, що визначає вміння узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні явища.
Завдання курсової роботи:
- сформувати у студентів сучасну систему знань про методи та методики аналізу інвестиційних проектів;
- використовуючи науковий підхід, виробити ефективні навички еколого-економічного аналізу проектів;
- опанувати сучасні методи оцінки інвестиційних ризиків.
Виконуючи курсову роботу, студенти повинні дотримуватись загальної структури науково-дослідної роботи і обов’язково застосувати як загальні, так і специфічні методи дослідження, а також моделювання тих чи інших об’єктів і процесів.
Об’єкт дослідження має бути актуальним і системно проаналізованим, адаптованим до сучасних умов. Об’єктами дослідження можуть бути підприємства всіх форм власності у визначених галузях економічної діяльності.
Поряд з теоретичними дослідженнями, значне місце в курсовій роботі повинна займати практична частина-еколого-економічний аналіз конкретного інвестиційного проекту та обгрунтування доцільності його реалізації.
До курсової роботи висуваються наступні вимоги:
-достатня повнота і комплексність зібраних матеріалів, що дозволяє проаналізувати всі основні питання обраної теми;
-економічна грамотність і глибина аналізу зібраних даних та матеріалів;
-наявність у роботі обгрунтованих рекомендацій;
-охайне оформлення роботи.
 
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Для виконання курсової роботи студенту необхідно обрати тему з наведеного нижче переліку. Теми курсового проекту сформульовані за двома напрямками:
- реалізація проекту на існуючому підприємстві (реконструкція, модернізація, заміна технології, обладнання тощо) ;
- створення нового об’єкту у вибраній галузі природокористування.
Перелік тем до курсової роботи:
1.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі сільського господарства на прикладі...
2.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі лісового господарства на прикладі...
3.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі водного господарства на прикладі...
4.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі меліорації земель на прикладі...
5.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі добувної промисловості на прикладі...
6.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі рекреації і туризму на прикладі...
7.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі деревообробної промисловості на прикладі...
8.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі нафтохімічної промисловості на прикладі...
9.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі сільського господарства на прикладі...
10.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі рибного господарства на прикладі...
11.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі енергетики на прикладі...
12.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі комунального господарства на прикладі...
13.Еколого-економічний аналіз проекту у галузі транспорту на прикладі...
14.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі сільського господарства.
15.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі лісового господарства.
16.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі водного господарства.
17.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі меліорації земель.
18.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі добувної промисловості.
19.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі рекреації і туризму.
20.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі деревообробної промисловості.
21.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі нафтохімічної промисловості.
22.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі рибного господарства.
23.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі енергетики.
24.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі комунального господарства.
25.Оцінка еколого-економічної ефективності створення об’єкту у галузі транспорту.
При виконанні курсової роботи студенту необхідно провести аналіз обраного об’єкта, виявити на основі такого аналізу необхідність у реалізації проекту, сформувати альтернативні варіанти проектних рішень, провести еколого-економічну оцінку варіантів проектних рішень та обрати найкращий з них для реалізації.
Вихідними даними для проведення аналізу діяльності організації та формування варіантів проектних рішень є: статут підприємства; загальні показники його діяльності (обсяги виробництва та реалізації продукції; номенклатура та асортимент продукції; виробничі потужності підприємства; склад та структура основних фондів; організаційна структура підприємства; штатний розпис; кількісний та якісний склад персоналу; фінансова звітність).
Для здійснення еколого-економічного аналізу за варіантами проектних рішень необхідно визначити наступні дані:
- необхідність, доцільність та можливість реалізації проекту з комерційної, соціальної та екологічної точки зору;
- кількість необхідних ресурсів для реалізації проекту (природних, трудових, фінансових, інформаційних тощо),
- загальну суму необхідних інвестицій для реалізації проекту, що включають витрати на природоохоронні цілі на попередження екологічних збитків;
- можливі джерела фінансування проекту;
- оцінити можливі ризики реалізації проекту;
- потенційні екологічні збитки;
- прогноз майбутніх надходжень за альтернативними варіантами проектних рішень;
- загальну еколого-економічну ефективність запланованого проекту.
 
3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Структура курсового проекту включає наступні елементи:
Анотація. Зміст. Вступ.
Розділ 1. Загальна характеристика середовища реалізації проекту
1.1. Аналіз галузі.
1.2. Загальна характеристика об’єкту.
1.3. Маркетинговий (комерційний) аналіз зовнішнього середовища проекту.
1.4. Визначення джерел фінансування проекту.
 
Розділ 2. Розробка концепції та попередній аналіз проекту
2.1. Розробка концепції проекту.
2.2.
Фото Капча