Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»
 
Стасишен М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтеорський облік в галузях національного економічного комплексу» для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання – К. : ДЕТУТ, 2014. – 21 с.
 
Призначені для студентів спеціальності «Облік і аудит» та відповідають анотації дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу» ОПП 2010 року
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Загальні методичні рекомендації 
2. Структура курсової роботи 
3. Зміст розділів курсової роботи 
4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи
5. Порядок захисту курсової роботи
6. Критерії оцінювання курсових робіт за кредитно-модульною системою
7. Рекомендований перелік інформаційних джерел 
Додаток А
Перелік пропонованих тем курсових робіт із дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»
Додаток Б
Зразок Реферату до курсової
Додаток В Зразок завдання на курсову роботу
Додаток Г
Зразок Титульного аркуша курсової роботи
 
ВСТУП
 
Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко й досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.
Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік – це одне з головних джерел інформації про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємств і організацій, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до неправильних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, тому є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.
На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки дані свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але й менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.
Науково поставлений на підприємстві облік, і в тому числі фінансовий, є основою для реалізації функції контролю й аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
Наказом Державного комітету статистики України від 25 грудня 2005 р. № 375 було затверджено класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД), яка побудована у відповідності з базовою міжнародною статистичною класифікацією видів діяльності. Під час державної реєстрації підприємству присвоюють КВЕД. Протягом 2005-2013 років КВЕД зазнавав змін, остання редакція відбулася у 2013 році.
Види економічної діяльності юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців на вищих рівнях класифікації групують у галузі. Галузь – діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.
Сьогодні зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку в галузях національного економічного комплексу.
Набуття цих якостей проходить шляхом проведення студентом самостійних наукових досліджень. Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота.
 
1. Загальні методичні рекомендації
 
Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу» ” є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методики обліку основних господарських операцій, що відбуваються на підприємствах в різних галузях економіки (будівництві, сільському господарстві, промисловості, автотранспорті, торгівлі).
Завдання дисципліни – використати можливості навчального процесу для вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються на підприємствах в різних галузях економіки; набуття вмінь документального забезпечення господарських операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
У результаті вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу» студенти повинні:
  • знати особливості організації ведення обліку в галузях національного економічного комплексу, сучасний стан ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в різних галузях економіки, його роль в системі управління як підприємством, так і економікою країни в цілому;
  • уміти створювати первинні облікові документи і облікові регістри відповідно до типових форм і вимог;
  • вільно оперувати основними поняттями, термінами бухгалтерського обліку в галузях, складати бухгалтерські проведення по всіх пройдених темах курсу;
  • складати фінансову звітність та проводити фінансовий аналіз підприємства, користуючись обліковою політикою підприємства, чинними законами, положеннями, інструкціями, планами рахунків, принципами складання фінансової звітності та методичними підходами.
Для вирішення поставленого завдання викладач повинен використати активні методи навчання, семінарські заняття тощо. При цьому важливу роль призване відіграти написання курсової роботи із дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Курсова робота із дисципліни «Бухгалтерський
Фото Капча