Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0709: «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра фінансів і економіки природокористування
 
104 - 26
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
щодо самостійної підготовки
та виконання контрольних робіт
з дисципліни «Інвестиційний аналіз»
для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 0709: «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
(спец.  6.070900  "Землевпорядкування та кадастр",
 "Геоінформаційні системи та технології")
 
Рекомендовано методичною комісією напряму підготовки
 0709  «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
протокол №6  від 23.05.2006 р.
 
Рівне – 2007
 
Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0709:«Геодезія, картографія та землевпорядкування» (спец.  6.070900  "Землевпорядкування та кадастр",  "Геоінформаційні системи та технології")  / Подлевський А.А. – Рівне: НУВГП. – 2007. –  24 с.
 
Упорядник: Подлевський А.А., ст. викладач
 
Відповідальний за випуск: Павлов В.І., д.е.н., професор, зав. кафедрою фінансів і економіки природокористування
 
Зміст
 
1. Загальні положення
2. Тематична структура дисципліни "Інвестиційний аналіз"
3. Питання для підготовки до заліку з дисципліни
4. Завдання і методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
4.1 Загальні положення
4.2 Перелік теоретичних питань контрольної роботи
4.3 Розрахункові задачі
5. Словник основних термінів з курсу дисципліни
6. Список рекомендованої літератури
 
© Подлевський А.А., 2007
© НУВГП, 2007
 
1. Загальні положення
 
Актуальним завданням на сьогодні є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій.
Разом із тим, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни.
У зв'язку з цим, інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування, а пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоретичного та практичного значення.
Метою вивчення дисципліни "Інвестиційний аналіз" є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.
Завдання вивчення дисципліни:
-вивчення  закономірностей  і  механізму  інвестиційних  відносин держави, підприємств і фізичних осіб;
-набуття  вмінь   використовувати  ці   закономірності  в  практиці інвестування;
-визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.
Предметом є економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.
Після вивчення  даного курсу студенти повинні знати:
-суть інвестиційного процесу, різноманітність форм інвестиційної діяльності;
-принципи, методи і інструменти розробки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на досягнення цілей інвестиційної діяльності підприємства;
-необхідну сукупність теоретичних та практичних знань з питань фінансово-економічних і організаторське-правових відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності в ринковій економіці;
-теорію та практику формування інвестиційного капіталу, правила поведінки інвесторів на ринку інвестицій;
-методику складання бізнес-плану інвестиційного проекту.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
-аналізувати економічні категорії та ряд показників, які характеризують інвестиційні процеси та оцінити їх ефективність.
-визначати інвестиційну привабливість підприємств, регіону, галузі, країни
-враховувати та аналізувати інвестиційні ризики, що виникають;
-складати бізнес-план конкретного інвестиційного проекту.
Вивчення даного курсу базується на набутих знаннях з наступних дисциплін: мікроекономіка, макроекономіка, маркетинг, фінанси, гроші й кредит, міжнародні економічні відносини, менеджмент, фінанси підприємства. Курс є продовженням вивчення фінансового ринку, охоплює практику ціноутворення, економічного аналізу, техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів, оцінку ефективності проектних рішень, бізнес-планування.
 
2. Тематична структура дисципліни.
 
Тема 1.  Методологічні основи інвестування
 
Програма
Економічна суть інвестицій. Класифікація інвестицій. Інвестиційний процес: суть, стадії.
Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Роль інвестицій у розвитку інвестиційних процесів.
 
Питання для самоперевірки 
1.Охарактеризуйте економічну сутність інвестицій.
2.Назвіть основні види інвестицій.
3.Чим відрізняються реальні та фінансові інвестицій.
4.Перелічіть основні етапи інвестиційного процесу.
5.Розкрийте поняття «інвестиційний ринок».
6.Перелічіть економічні ефекти інвестиційної діяльності.
 
Тема 2. Інвестиційна діяльність підприємства
 
Програма
Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності. Інвестиційні ресурси підприємства.
Управління інвестиційною діяльністю. Сутність управління інвестиційною діяльністю підприємства. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
 
Питання для самоперевірки 
1.Охарактеризуйте сутність інвестиційної діяльності підприємства
2.Назвіть об'єкти та суб’єкти  інвестиційної діяльності.
3.Назвіть джерела інвестиційних ресурсів.
4.У чому полягає сутність управління інвестиційною діяльністю підприємства?
5.Перелічіть елементи системи управління інвестиційною діяльністю підприємства.
6.Що являє собою інвестиційна інформація й система інвестиційної інформації підприємства?
 
Фото Капча