Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни “Основи охорони праці”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
064-212
 
Методичні вказівкита завдання
до виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки
 
Рекомендовано науково-методичною радою НУВГП
Протокол № 1 від 25.09.2013 р.
 
Рівне 2013
 
Методичні вказівкита завдання до виконання контрольної та самостійної робітз дисципліни“Основи охорони праці”студентами денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки/ О.М. Кухнюк, О.С. Шаталов, Т.О. Поліщук-Герасимчук. – Рівне: НУВГП, 2013. -  с.26.
 
Упорядники: 
О.М. Кухнюк –  канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності;
О.С. Шаталов –канд. с/г. наук, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності;
Т.О. Поліщук-Герасимчук – канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
 
Відповідальний за випуск: В. Л. Филипчукд-р техн. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
 
© Кухнюк О.М., Шаталов О.С. Поліщук-Герасимчук Т.О., 2013
© НУВГП, 2013
 
ВСТУП
 
Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Так проголошуєЗакон України «Про охорону праці» (стаття 1). Безпечні умови праці –запорука успіху.  Державою здійснюється ряд заходів з метою запобігання травматизму, але його рівень все ж залишається значним.Через те необхідним є вивчення основних проблем охорони праці та прийняття заходів щодо їх усунення.
Тому метавивчення дисципліни полягає в наданні знань, умінь, здатностей для здійсненнябезпечної професійної діяльності фахівців відповідних галузей, шляхом оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності) та усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Щодо завдання– набуття студентами знань, умінь, компетенції ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.
 
1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
1.1.Вихідні дані та зміст контрольної роботи
 
Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни «Основи охорони праці» студентами заочної форми навчання і відповідає робочій програмі. 
Вивчення теоретичного курсу дисципліни завершується виконанням контрольної роботи. Після реєстрації, контрольну роботу студенти здають для перевіркивикладачу на кафедру «Охорони праці і безпеки життєдіяльності»не пізніше, ніж за два тижні до екзамену.Екзамен з дисципліни«Основи охорони праці» приймається після захисту контрольної роботи. 
  Оформленняконтрольної роботи можна виконувати двома способами, а саме: в учнівському зошиті або у вигляді зброшурованого звітуна стандартних аркушах А4 рукописним або друкованим способом. 
Приклад оформлення титульної сторінки наводиться в Додатку методичних вказівок. На титулці обов‘язковим є зазначення номера залікової книжки. 
Контрольна робота складається з шеститеоретичних питань та двохзадач.Відповіді на теоретичні питання студенти знайдуть в рекомендованій літературі, що вказанавкінці розділу 2 «Завдання до теоретичної частини». В розділі 3 «Практичні завдання» наприкінці кожної задачі є посилання на літературу, наприклад:
Задача № 1
Розрахувати площу санітарно-гігієнічних та……….. [1, с. 23-25].
 
В даному джерелі, на вказаній сторінці є приклад розв’язання задачі, що спростить роботу студента при виконанні практичного завдання. Рекомендовану літературу для виконання контрольної роботи можна знайти в бібліотеці університету або в пошукових системах Інтернету. 
Нумерація теоретичних питань та практичних задач повинна відповідати їх нумерації у методичних вказівках. При необхідності відповіді на питання та розв‘язування задач супроводжуються схемами та ескізами.
 В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, дата виконання роботи та особистий підпис студента.
Увага. При повторенні варіантів контрольних робіт в студентській академічній групі, певні вихідні данізадач (вказано в умовах практичних завдань)обираються студентом за передостанньою цифрою залікової книжки.
У випадку невідповідності виконаних завдань варіанту, контрольна робота по суті не розглядається. 
Варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки та згідно напряму підготовки студента з табл. 1, 2.
 
Таблиця 1
Нетехнічні напрями підготовки
Остання цифра залікової книжкиТеоретичні питанняПрактичні завдання
111121314151824
221222324252925
3313233343531026
4414243444541127
5515253545551228
6616263646561829
7717273747572030
8818283848582131
9919293949592232
01020304050602333
 
Таблиця 2
Технічні напрями підготовки
Остання цифра залікової книжкиТеоретичні питанняПрактичні завдання
111161718191111
222262728292212
333363738393313
444464748494414
555565758595515
664666768696616
775767778797717
885868788898818
994969798999919
010407080901001020
 
1.2.Порядок оцінювання знань студентів 
 
Оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним студентом контрольної роботи, її захисту, виконання завдань під час аудиторних занять та екзамену. Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної сесії у формі співбесіди з викладачем. 
Шкала оцінювання контрольної роботи
Підготовка контрольної роботи (розділи)ЗахистУсього
Теоретичні питанняПрактичне завдання
0-300-200-100-60
 
Шкала
Фото Капча