Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Геоінформаційні системи і бази даних” для студентів спеціальності 6.070904 “Землевпорядкування та кадастр” заочної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ
 
076-93
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БАЗИ ДАНИХ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.070904 “ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР” ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
 
Рекомендовано до друку
методичною комісією факультету
землеустрою та геоінформатики
Протокол № 6 від 23.05.2006
 
РІВНЕ -2006
 
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Геоінформаційні системи і бази даних” для студентів спеціальності 6.070904 “Землевпорядкування та кадастр” заочної форми навчання / Янчук Р.М., Лагоднюк А.М., Рівне. НУВГП, 2006, 24с.
Укладачі: Р.Янчук, старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, А.Лагоднюк, асистент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.
Відповідальний за випуск: П.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.
 
ЗМІСТ
 
Програма дисципліни
Література
Вступ
1. Відшукання найкоротшого шляху в мережі (алгоритм Дейкстри)
2. Розробка і складання тематичної карти за заданими статистичними показниками засобами ГІС та підготовка її до друку
3. Завдання для виконання контрольних робіт
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
1. ГІС в суспільному житті. Історія розвитку
1.1. Сфери застосування ГІС
1.2. Історія розвитку ГІС та міжнародні мовні синоніми назв
1.3. Розвиток ГІС в Україні
1.4. Види інформаційних систем, які працюють з геопросторовими даними
2. Склад, класифікації та основні вимоги до сучасних повнофункціональних ГІС
2.1. Підсистеми ГІС та їх порівняння з класичною картографією
2.2. Функціональна блок-схема ГІС
2.3. Сучасна класифікація ГІС
2.4. Вимоги до сучасних повнофункціональних ГІС
3. Дані в ГІС
3.1. Геоінформаційне представлення просторових картографічних об'єктів
3.2. Шкали вимірювань характеристик об'єктів
3.3. Дані, інформація та знання в геоінформації
3.4. Джерела даних для ГІС
3.5. Система збору польової інформації
3.6. Обробка існуючих планово-картографічних матеріалів
3.7. Загальна характеристика методів дистанційного зондування та основні перешкоди отримання даних
3.8. Точність даних в ГІС
4. Картографічні проекції та системи координат в ГІС
4.1. Картографічні проекції
4.2. Системи координат в картографії
4.3. Універсальна поперечна проекція Меркатора (UTM) та універсальна полярна стереографічна проекція (UPS)
5. Картографічні і геоінформаційні структури даних
5.1. Основні структури комп'ютерних файлів, растрові та векторні формати
5.2. Невпорядкований запис даних та використання ключових полів
5.3. Формат mif/mid файлів системи MAPINFO
5.4. Структури баз даних
6. Структури баз даних для управління даними в ГІС
6.1. Організація ієрархічних структур даних
6.2. Організація сіткових структур даних
6.3. Організація даних в реляційних таблицях. Нормальні форми
7. Моделі представлення графічної інформації в ГІС
7.1 Растрове представлення графічної інформації
7.2 Векторне представлення графічноі інформації
7.3. Топологічні моделі векторного представлення графічної інформації
7.4 Векторна модель для представлення поверхні
7.5 Гібридні та інтегровані системи
8. Особливості використання деяких видів карт в ГІС
8.1. Використання ґрунтових карт
8.2. Використання зоологічних карт
8.3. Використання карт рослинності
9. Основи підготовки карт до видання засобами ГІС
9.1. Засоби виведення інформації в ГІС
9.2. Створення різних видів тематичних карт
9.3. Основи картографічного дизайну
10. Загальні аналітичні операції в ГІС
10.1. Загальні аналітичні операції з точковими, лінійними і площинними об'єктами
10.2. Переструктуризація даних
10.3. Трансформація проекцій та зміна систем координат
10.4. Генералізація картографічних зображень в ГІС
10.5. Операції обчислювальної геометрії
10.6. Основні алгоритми обчислювальної геометрії
10.7. Оверлейні операції
10.8. Загальні аналітичні, графоаналітичні і моделюючі функції
11. Прикладні аспекти операцій аналізу
11.1. Алгоритм визначення координат центроїда об'єкта
11.2. Алгоритм переходу від регулярної моделі рельєфу до картографічної моделі
11.3. Аналіз систем за допомогою графів
11.4. Алгоритм відшукання найкоротшого шляху в мережі (алгоритм Дейкстри)
12. Прийоми математичного аналізу і моделювання в ГІС
12.1. Прийоми математичного аналізу і моделювання картографічної інформації
12.2. Апроксимації і фільтри
12.3. Математично-статистичні моделі
12.4. Використання теорії кореляції
12.5. Дисперсійний, факторний, компонентний аналіз
12.6. Інформаційні моделі і теорія інформації
12.7. Сучасний рівень розвитку математико-картографічного моделювання
13. ГІС-технологія
13.1. Загальна технологічна схема робіт при використанні ГІС-технологій
13.2. Створення проекту робіт в середовищі ГІС
13.3. Проектування карт
14. Експертні системи і бази знань
14.1. Структура експертних систем
14.2. Особливості функціонування експертних систем
14.3. Використання експертних систем
15. ГІС в державному управлінні
15.1 Використання ГІС-технологій для моделювання інформаційно-аналітичних систем органів державного управління
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи: Навчальний посібник. – Чернігів: Вид-во філії МГОУ, 2000.- 196с.
2. Суховірський Б.І. Геоінформаційні системи і технології в регіональному розвитку. – К.: „Знання України”, 2002.- 210с.
3. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы. Основы.: Пер.с.англ. – М.: Дата+, 1999. – 489с.
4. Геоинформатика/
Фото Капча