Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика формування просторових уявлень у молодшому шкільному віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
73
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження процесу формування просторових уявлень у молодшому шкільному віці
1.1. Аналіз наукових підходів до формування простових уявлень
1.2. Психолого-педагогічні аспекти розвитку просторових уявлень молодших школярів
1.3. Методика і практика формування просторових уявлень молодших школярів
2. Експериментальне дослідження ефективності формування просто-рових уявлень молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
2.1. Організація дослідження, вибір та обгрунтування методик
2.2. Результати констатувального експерименту з виявлення вихідного рівня просторових уявлень молодших школярів
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту з розвитку просторових уявлень молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У концепції модернізації освіти загаль-ноосвітня школа виступає як базова ланка, орієнтована на розвиток особистості дитини, адже це майбутні робітники, майстри, техніки і інженери, архітектори, конструктори і дизайнери. Обираючи собі професію, учень відчуватиме себе впевненішим в роботі, вченні, якщо у нього добре розвинена просторова уява і він графічно грамотний, що дуже важливо в сучасному світі.

Саме тому формування просторових уявлень учнів молодших класів є актуальним завданням початкової освіти. У цьому випадку провідне значення в процесі розвитку просторових уявлень і просторового мислення мають правила і прийоми образотворчого мистецтва.

Будова і форма предмету спирається на систематичний розвиток здібностей спостерігати, аналізувати, запам'ятовувати характерне в предметах. Дуже важливе прагнення до розуміння форми, до розвитку просторового мислення. Необхідно на заняттях з образотворчого мистецтва привчати дітей до правильної думки про форму предметів. Навчити дітей уважно розглядати і аналізувати форму предметів. Заняття необхідно починати з вивчення простих геометричних форм або їх груп. Головні вимоги композиції малюнка мимоволі розвивають зорову пам'ять і уявлення про форму, її будову, статики і динаміку руху, відкривають закономірності освітлення і розподілу світлотіні на формі і в просторі, підводять до розуміння видів зображення .

Сьогодні педагоги у пошуку нових форм роботи вирушають від напрацьованих методів, руйнуючи основний стрижень художньо-просторового мислення учня. Потрібно відмітити, що і навчальні заклади, які готують фахівців, також беруть ухил у бік натурального методу роботи. У результаті втрачаються теоретичні і практичні навики у формуванні об'ємно-просторового мислення, необхідного в практичній діяльності. Логіка геометрального малюнка будується на логіці мислення, заставляє свідомість моделювати дійсність, виробляти навики, що координують роботу ока, мозку, руки.

Просторові уявлення є найменш дослідженими з усіх пізнавальних процесів як у вітчизняній, так і в зарубіжній психолого-педагогічній науці. Широта застосування поняття просторового мислення і уяви, його недостатня визначеність та багатоплановість потребує подальших досліджень цієї проблеми. 

Теоретичні положення сучасної психології і педагогіки про формування і розвитоку просторового мислення відображені у працях Б.Г. Ананьєва [1],    А.Д. Ананьева [1], Г. Х. Валєєва [6],  І.С. Якиманської [9, 58], Н. В. Давиденко [12], Б.Ф. Ломова [26] та ін. Психолого-педагогічні концепції образного і просторового мислення висвітлені у роботах таких авторів як О.І. Галкіна [10], О. В. Гармаш [15], І. Я. Каплунович [20], І.М. Мужикова [32, 33], Т. А. Павлова [43], Н.Н. Ростовцев [50], Н. Я. Семаго [53], С. М. Симоненко [55] та ін.

Згідно аналізу даної проблеми нами була вибрана тема дослідження «Формування просторових уявлень у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва»

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування просторових уявлень молодших школярів засобами образотвор-чого мистецтва.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 

 • проаналізувати наукові підходи до формування простових уявлень;
 • окреслити психолого-педагогічні аспекти розвитку просторових уявлень молод-ших школярів;
 • дослідити методику і практика формування просторових уявлень молодших школярів;
 • експериментально дослідити ефективність формування просторових уявлень молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.

 

Об’єкт дослідження – просторове мислення учнів початкових класів.

Предмет дослідження – процес формування просторових уявлень молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.

Гіпотеза дослідження постулює твердження, що впровадження елементів формування просторових уявлень на уроках образотворчого мистецтва у молодших класах згідно розробленої методики дасть змогу підвищити ефективність досліджуваного процесу.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку просторових уявлень в учнів молодших класів; у визначенні особливостей навчально-виховного процесу формування проторових уявлень та використання результатів дослідження у початковій школі.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті художньо-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обгрунтуванню основних факторів впливу на формування в учнів відповідних знань і уявлень. Другу групу склали такі методи, як педагогічний експеримент.

Структура роботи. Робота сладається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 73 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ананьев Б.Г. Системный механизм восприятия пространства и парная работа полушарий головного мозга. // Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. Под ред. Ломова Б.Ф. М.: «Известия АПН РСФСР», 1961. -200 с.
 2. Барбашова І. А. Сучасні підходи до сенсорного виховання молодших школярів / І. А. Барбашова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 29–36.
 3. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: Просвещение, 1977. – 186 с.
 4. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. - 1993. - № 1. - С.9-12.
 5. Ботвинников А.Д. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников / А.Д. Ботвинников, Б.Д. Ломов. - М.: Педагогика, 1979. - 255 с.
 6. Валеев Г. Х. Развитие художественно-образного мышления у детей / Г. Х. Валеев // Иллюзия ценности или теория конфликтов. Сб. докладов VІ Международного науч-прак. сем.: Культура в системе образования. – М., 1995. – С. 258-264.
 7. Васенко В.В. Основи графічної підготовки молодших школярів / В.В. Васенко // Початкова школа. - 2001. - № 6. - С. 36-38.
 8. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. А. Венгер, Н. Б. Венгер, Э. Г. Пилюгина – М.: Просвещение, М, 1988. – 144 с.
 9. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / Под ред. И.С. Якиманской. - М.: Педагогика, 1989. - 224 с.
 10. Галкина О.И. Развитие представлений о пространстве у детей на уроках рисования в 1-х классе. // Формирование восприятия пространства и пространственных представлений у детей. Сб. ст. под ред. Ананьева Б.Г. М.: «Известия АПН РСФСР», 1956., вып.86. - 223 с.
 11. Гостев А. А., Рубахин В. Ф. Классификация образных явлений в свете системного подхода / А. А. Гостев, В. Ф. Рубахин // Вопросы психологии. – 1998. – №1. – С. 82-87.
 12. Давиденко Н. В. Особенности пространственной ориентации младших школьников / Н. В. Давиденко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». - 2007. - № 1. - С. 74-79.
 13. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 1-4 кл.: навч. пос. - К.: Радянська школа, 1981. - 338 с.
 14. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 275 с.
 15. Дидактичні умови формування просторових уявлень в учнів початкової школи / О. В. Гармаш; Ін-т педагогіки НАПН України. - К., 2011. - 20 с.
 16. Доронова Т.М., Якобсон С.Г. Обучение детей рисованию, лепке, апликации в игре. - М.: Просвещение, 1992. - 143 с.
 17. Єршова А.П., Захарова Є.А., Пеня Т.Г. и др. Искусcтво в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками. // Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 128 с.
 18. Інтегрований підхід до організації образотворчої діяльності молодших школярів / Н.А. Максименко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - N 21. - С. 201-204.
 19. Кабши І.Ю. Розвиток художніх здібностей молодшого шкільного віку // Радянська школа. - 1981. - №3 - С. 18-22.
 20. Каплунович И. Я. О некоторых принципах формирования структуры пространственного мышления / И. Я. Каплунович // Структуры познавательной деятельности: Сб. науч. тр. – Владимир, 1989. – С. 96-107.
 21. Комарова Т.С., Сакулина Н.П., Халезова Н.Б. и др. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированню // Учеб. пособие для студентов педучилищ. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с.
 22. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі: метод. посіб. / Світлана Коновець. – К.: Каліграф, 2000. – 80 с.
 23. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. – Рівне, 2002. – 73 с.
 24. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник. –2004. – №9. – С.4-23.
 25. Корж О. М. Образотворче мистецтво: Художньо-педагогічна діяльність: Метод. посібник для учнів серед. і старшого шк. віку, вчителів, керівників худож. студій. - К.: Задруга, 1998. - 82 с.
 26. Ломов Б.Ф. Опыт экспериментального исследования пространственного воображения / Б.Ф. Ломов // Проблемы восприятия пространства и прост-ранственных представлений. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. - С. 43-69.
 27. Любарська Л. Образотворче мистецтво: пояснювальна запиcка до програми з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів. - К.: МОНУ, 2006. - 48 с.
 28. Любарська Л.М. Образотворче мистецтво: підруч. для 1 кл. / Л. М. Любарська, М. І. Резниченко. – К : Форум, 2003. – 112 с.
 29. Мелик-Пашаев А.А. Цвет как выразительное средство в изобразительной деятельности детей // Искусство в школе. – 1992. – № 3. – С. 7–13.
 30. Методика навчання мистецтва у початковій школі: посіб. / Л.М.Масол , О.В.Гайдамака, Е.В.Бєлкіна [та ін.]. - Х.: Веста: Ранок, 2006. - 256 с.
 31. Методика формування конструктивних умінь молодших школярів / Т.Б. Носаченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - N 2. - С. 77-81.
 32. Мужикова І.М. Образотворча грамотність як засіб формування художньої культури особистості // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Збірник наукових праць. – Харків: «Каравела», 2000. – С.172-178.
 33. Мужикова І.М. Організація образотворчої  діяльності в системі навчально-виховного процесу школи нового типу // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах та дошкільних закладах: Збірник статей за матеріалами міжвузівської науково-практичної конференції. – Ч.ІІ- Полтава, 1996. - С.35-36.
 34. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 35. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 36. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 37. Навчання і виховання шестирічних першокласників: 36. статей // Упорядник КС. Прищепа. - К.: Рад. шк., 1990. - 256 с.
 38. Неменський Б.М., Фомина Н.Н., Гросул Н.В. Изобразительное искусство и ху-дожественный труд: 1-4 кл. // Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 192 с.
 39. Новітні форми і технології організації навчального процессу в початковій школі: матеріали студ. регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю пед. ф-ту, Глухів / Ред.: Г.С. Демидчик; Глух. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2006. - 131 с.
 40. Обухова Л. Ф. Этапы развитая детского мышления. М., 1994. - 152 с. 
 41. Орлов В.Ф. Мистецтво і педагогічні технології / В.Ф.Орлов // Мистецтво та освіта. - 2001. - №1. - С. 11-12.
 42. Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія. – К.: Наукова думка, 2003. – 257 с.
 43. Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших школьников /ТА. Павлова. - М.: Шк. пресса. - 2004. - 60 с.
 44. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1969. - 612 с.
 45. Пиаже Ж., Инельдер В. Генезис элементарных логических структур. - М., 1963. - 424 с.
 46. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва: проблеми та досвід / Ред.: А.М. Богуш. - О., 2002. - 222 с.
 47. Рагозіна В.В. Система творчих завдань на уроках мистецтва у 1-му класі. За програмою інтегрованого курсу «Мистецтво»: навч.-метод. посіб. / В.В. Ра-гозіна, І.В.Руденко. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. - 80 с.
 48. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества. – СПб.: Госуд. универ., 1995. – 271 с.
 49. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва: Методичні рекомендації / Обласний ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (Чернігів) / Л.Ф. Пархоменко (упоряд.), О.С. Барбаш (упоряд.). - Чернігів, 1995. - 24 с.
 50. Ростовцев Н.Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі. - К.: Освіта, 1980. - 214 с.
 51. Ружинський В.А. Перспективи розвитку професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва // Педагогічний процес. – 2003. – №2. – 110 с.
 52. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Наукова думка, 1997. - 612 с.
 53. Семаго Н. Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Н. Я. Семаго. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 112 с.
 54. Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві: Альбом. - К.: Рад. шк., 1988. - 78 с.
 55. Симоненко С. М. Психологічні особливості розвитку візуального мислення в онтогенезі / С. М. Симоненко // Наука і освіта. – 1999. – № 5-6. – С.68-70.
 56. Трач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 1 клас: посіб. / С.К.Трач. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. - 112 с.
 57. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – К. : Магістр-S, 1998. – 200 с.
 58. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников / И. С. Якиманская. – М. : Педагогика – М, 1980. – 240 с.
6612
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).