Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика музичного виховання у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження методики музичного виховання
1.1. Методика музичного виховання як наука, її зв’язок з іншими дисциплінами
1.2. Аналіз методів музичного виховання і навчання
2. Методологічні основи музичного виховання молодших школярів
2.1. Аналіз методологічних основ музичного виховання учнів 1-4 класів
2.2. Розробка уроків з музичного виховання за темою «Про що говорить музика» у 1-му класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Музичне виховання розглядається як цілеспрямований, систематичний розвиток музичної культури та музичних здібностей людини, виховання емоційного сприйняття музики та морально-естетичних почуттів, здатності розуміти та відчувати зміст музичного твору. Музичне виховання в школі, у широкому розумінні цього поняття, включає елементи навчання та музичної освіти, їх взаємодія та тісний взаємозв’язок забезпечують всебічний музичний розвиток учнів.

Видатний педагог Януш Корчак вважав, що реформувати світ – це насамперед реформувати виховання підростаючих поколінь. У педагогічних працях видатних діячів української культури М.Лисенка, А.Макаренка, С.Русової, В.Сухомлинського, І.Франка та ін. обґрунтовано важливу роль мистецтва у духовному становленні людини. Випереджаючи інші види мистецтв, музика стає одним із найпотужніших чинників впливу на емоційну сферу і творчий потенціал особистості, пануючою формою виховання в сучасному інформативному суспільстві.

Різні аспекти методики музичного виховання особистості були предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених у галузі філософії (І.Зязюн, Л.Шеремет), педагогіки (В.Бутенко, Д.Кабалевський, Л.Масол, О.Олексюк, Г.Падалка, М.Пшиходзінська, О.Ростовський, О.Рудницька, Г.Шевченко, О.Щолокова та інші), психології (А.Готсдінер, А.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Б.Теплов та інші), соціології (П.Грусієвіч, А.Сохор та інші) та музикознавства (В.Медушевський, С.Уланова та інші).

Об’єкт дослідження –музичне виховання учнів молодших класів.

Предмет дослідження – методи і засоби музичного виховання учнів молодших класів.

Мета дослідження – проаналізувати спектр методів і засобів музичного виховання учнів молодших класів, дослідити використання засобів навчання співу і нотної грамоти, з’ясувати напрямки активізації пізнавального інтересу учнів на уроках музики.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

 • дослідити методику музичного виховання як науку, її зв’язок з іншими дисциплінами;
 • проаналізувати методи музичного виховання і навчання;
 • дослідити методологічні основи музичного виховання учнів 1-4 класів;
 • розробити уроки з музичного виховання за темою «Про що говорить музика» у 1-му класі.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використаний комплекс наукових методів: аналіз і синтез науково-педагогічної літератури з музичного виховання школярів, нормативно-правових актів, шкільних навчальних планів, програм, матеріалів науково-практичних конференцій; індуктивні та дедуктивні шляхи аналітичного опрацювання емпіричних даних та встановлення причин педагогічних явищ і наслідків, що випливають із них.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. – 218 с.
 2. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Навч. посібник з музики для першого класу загальноосвітньої школи за методом ладової сольмізації. - К.: Музика, 1987. – 188 с.
 3. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 4. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 5. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 6. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 7. Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 2002. - 142 с.
 8. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 9. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. - К.: Педагогіка, 1993. – 114 с.
 10. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови: Навч. посібник / ІСДО. - К., 1995. - 88 с.
 11. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. - К.: Вища школа, 1989. – 210 с.
 12. Музика // Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-2 класи. - К.: Початкова школа, 2001. - С.225-251.
 13. Музика: Програми та поурочні методичні розробки для 1-2 класів загальноосвітніх шкіл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 56 с.
 14. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 15. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 16. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 17. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 18. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 19. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 20. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 21. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 22. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 23. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 24. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 25. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. – Х.: ХДУМ, 2004. – 94 с. – С. 73-75.
 26. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл (методичні поради для викладачів шкіл естетичного виховання). – Луганськ: Обласний центр учбово-методичної роботи і культурних ініціатив, 2005. – 32 с.
 27. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С.Я. Харченко, Є.М. Хриков, О.І. Кравченко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 34-40.
 28. Стецюк К.В. Чинники впливу на розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл // Освіта Донбасу. – 2003. - №5-6. – С. 43-48.
 29. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 30. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. – М.: Просвещение, 1990. – 94 с.
 31. Чурікова О. Д. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів в процесі хорового співу // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Науковий збірник. – Вип.11 / за заг.ред. Шевченко Г.П. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – С.90-91.
 32. Шинкаренко А.І., Лупак Н.М. Розучування пісень з музично-ритмічними рухами // Початкова школа. – 1989. - №3. - С. 55-58.
 33. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6614
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).