Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика навчання роботі з папером і картоном на уроках трудового навчання в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
79
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи навчання роботі з папером і картоном у початкових класах
1.1. Основні засади трудового навчання молодших школярів
1.2. Особливості роботи з папером та картоном на уроках трудового навчання в початкових класах
2. Емпіричне дослідження навичок роботи з папером і картоном молодших школярів
2.1. Аналіз наявного рівня навичок роботи з папером і картоном учнів 1-4 класів
2.2. Розробка і впровадження експериментальної програми формування навичок роботи з папером і картоном
2.3. Аналіз результатів програми та розробка методичних рекомендацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Згідно з вимогами сучасної програми з трудо-вого навчання, у початкових класах учні повинні оволодівати основами конструк-тивної діяльності, а провідною темою у ній є робота з папером і картоном.

Завдання, спрямовані на формування навичок роботи з папером і картоном, діляться на дві групи: на вміння і навички практичного характеру і на теоретичні знання. Наявність в програмі з трудового навчання навичок практичного характеру відіграє важливу роль для реалізації в навчанні принципу зв'язку навчання з життям, оскільки особлива увага в них звертається на формування відповідних умінь і навичок роботи з паперовим матеріалом. Визначені в ній практичні вміння і навички, набуті в процесі трудового навчання, мають пряме відношення до принципу зв'язку навчання з життям.

Процес формування навичок роботи з папером і картоном на уроках трудового навчання в молодших класах умінь забезпечується в залежності від конкретних завдань і етапів навчання різними методами і поєднанням цих методів. Так, при початковому ознайомленні дітей з ескізами або розгортками важливу роль відіграє застосування ігрового методу в поєднанні з евристичною бесідою. На етапі закріплення вмінь основним методом може бути самостійна робота, а в деяких випадках – поєднання ігрового методу і самостійної роботи. Послідовне застосування цих вимог у навчанні забезпечує систематичну роботу вчителів, в ході якої діти оволодівають необхідниим навичками роботи.

Реалізація принципу зв'язку трудового навчання молодших школярів з життям знаходить найбільш чітке і повне відображення саме при вивченні розділу програми «Робота з папером і картоном», зокрема, при виготовленні іграшко, знайомстві з технічним кресленням, художньою діяльністю тощо. Тому формуванню навичок роботи з папером і картоном має приділятись постійна увага. У процесі їх формування також здійснюється виховання молодших школярів: формуються позитивні якості особистості, риси характеру, емоційно-вольова сфера, їхня самостійність, саморегуляція, чесність, наполегливість, працелюбство, акуратність тощо.

Серед пріоритетних завдань, які постають перед сучасною школою, особлива увага має звертатись на творчий розвиток школярів у процесі набуття навичок роботи з папером і картоном. Навчальний процес має бути для дитини не лише засобом здобуття знань, без яких вона не зможе обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, незвичне, отримуючи при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого. Суттєву роль у цьому процесі повинні відігравати естетичні почуття, котрі мають вплив на становлення особистості дитини, її працю, побут, стосунки з навколишнім світом. У "Концепції національного виховання" підкреслюється, що, виховуючи у молодого покоління естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці, національне виховання передбачає формування навичок гарної поведінки, доброзичливого ставлення до людини, вироблення вмінь власноруч примножувати культурно-мистецькі надбання народу. 

Відповідно до цих вимог зростає навантаження на початкову школу, в якій закладаються основи для майбутнього інтелектуального, морального, духовного, творчого розвитку особистості. Уроки трудового навчання та художньої праці сприяють формуванню творчо-активної особистості дитини, яка здатна сприймати й оцінювати прекрасне, гармонійне, довершене в житті, природі, мистецтві. Розвиток творчої особистості молодших школярів значною мірою пов’язаний з розвитком конструктивно-художнього мислення і предметно-перетворювальною діяльністю у процесі освоєння навчиок роботи з папером і картоном. Вікова сенситивність забезпечує стимулююче середовище для розвитку творчих здібностей дітей на уроках трудового навчання та художньої праці. 

На важливості розвитку трудвох навичок учнів наголошували відомі педагоги К. Ушинський, В. Сухомлинський. У своїх працях вони обумовлювали способи залучення дітей до наукової, технічної, художньої творчості, вивчали можливості окремих навчальних дисциплін в організації творчої діяльності. 

Загальні засади трудового виховання висвітлені у роботах І.М. Веремійчи-ка [8], С.М. Дятленко [20], О. Коберник [21], П.П. Костенкова [22], Н. Лазарен-ко [25], А.С. Линди [26], І.Г. Майорової та В.І. Романової [27], О.Я.Савченко [30], Л.В. Степанової [38], В. Тименко [44, 45], О. Хохліної [50], В.Г. Шутяка [51]. У питання теорії та методики роботи з папером і картоном на уроках трудового навчання у початкових класах зробили вагомий внесок  В.В. Васенко [4], Л.Г. Вер-жиковська [9, 10], Н.П. Герасько [12], Г. Ізвєкова і Л. Сливка [19], Г.І. Перевертень [31], Л.В. Старовойт [37], Н. Тверезовська [41], М.П. Трофанова [46]. Проблему прикладних методів навчання роботі з папером і картоном у своїх працях вивчали Р.В. Богайчук та Н.Т. Шевченко [2], Л.Г. Вержиковська [9],   В.Г. Демидчик [14], Н. Котелянець та І. Войченко [23], В. Пуляєва [33], А.Л. Са-довська [35], С.С. Ходій [49]. У наукових дослідженнях С.І. Маслова [29], Л.В. Старовойт [37], Л.В. Степа-нової та А.В. Хомчик [39], Л. Сушенцевої і О. Сушенцева [40], М. Трофанової [47] аналізуються питання творчого розвитку дітей у процесі предметно-перетво-рювальної діяльності при роботі з папером і картоном учнів молодших класів.

Однак у цілому проблема формування навичок роботи з папером і картоном молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці потребує систематичного й послідовного вивчення. Недостатнє обґрунтування теоретичних та практичних основ з боку педагогічної науки, наявність протиріч між формою і змістом трудового навчання молодших школярів, метою та шляхами формування навичок роботи з папером і картоном у процесі трудового навчання та художньої праці, завданнями і методами реалізації досліджуваної теми потребують негайного розв’язання зазначеної проблеми. У вирішенні цього завдання важливу роль відіграє теоретичне обґрунтування системи формування навичок роботи молодших школярів з папером і картоном, мети і завдань її організації, визначення педагогічних умов, за яких можливий ефективний творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання.

Об’єкт дослідження - навички роботи з папером і картоном учнів молодших класів.

Предмет дослідження - особливості методика навчання учнів початкових класів роботі з папером і картоном.

Мета дослідження - розробити методику навчання учнів початкових класів роботі з папером і картоном та перевірити її ефективність на практиці.

Відповідно до мети дослідження були визначені наступні завдання:

 • визначити основні засади трудового навчання молодших школярів;
 • з’ясувати особливості роботи з папером та картоном на уроках трудового навчання в початкових класах;
 • емпірично дослідити формування навичок роботи з папером і картоном молодших школярів;
 • розробити і впровадити експериментальну програму формування навичок роботи з папером і картоном.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувався комплекс наступних методів. Теоретичні: аналіз психологічної, педагогічної, методичної, мистецтвознавчої літератури з проблеми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду учителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, що дало змогу сформувати власний погляд на проблему дослідження, виявити наукові засади створення експериментальної методики. Емпіричні: спостереження, педагогічний аналіз, анкетування, тестування, опитування, аналіз продуктів творчої діяльності учнів, сприяли вивченню стану проблеми у сучасній практиці роботи в школі, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) дав можливість перевірити ефективність розробленої методики.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у розробці, апробації та впровадженні у навчальний процес загальноосвітніх закладів методики формування у молодших школярів навичок роботи з папером і картоном на уроках трудового навчання. Теоретичні положення роботи, висновки та методичні рекомендації можуть бути використані вчителями початкових класів у процесі викладання трудового навчання та художньої праці.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 79 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бегей В.М., Максименко Н.Б., Сторожук Л.П. Нестандартні уроки в початковій школі: Метод. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 82 с.
 2. Богайчук Р.В., Шевченко Н.Т. Уроки трудового навчання 1 клас: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 200 с.
 3. Ботюк О. Використання спадщини В.О.Сухомлинського в трудовому вихованні молодших школярів // Початкова школа. – 2008. – №9. – С. 17-19.
 4. Васенко В.В. Основи графічної підготовки молодших школярів / В.В. Васенко // Початкова школа. – 2001. - № 6. – С. 36-38
 5. Веремійчик І.М. Майстрик і Майстринка. – К.: Педагогічна думка, 2002. – 128 с. 
 6. Веремійчик І.М. Майстровиті руки ( 3 клас ). – К.: Інститут педагогіки, 2001. – 128 с.
 7. Веремійчик І.М. Майструй і твори ( 4 клас ). – К.: Інститут педагогіки, 2001. – 128 с.
 8. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі. Навчальний посібник. – Тернопіль : Мальва ОСО, 2004. – 276 с.
 9. Вержиковская Л.Г. Работа с бумагой и картоном в младших классах. - К.: Рад. школа, 1978. - 80 с.
 10. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 11. Волощук І.М., Левченко Г.Є. До питання інтеграції та диференціації у трудово-му навчанні // Рідна школа. – 1991. – №1. – С. 73 - 75.
 12. Герасько Н.П. Українські витинанки: Урок худож. праці: 3 кл. // Розкажіть онуку. - 1998.- 3-4. - С.52-53. 
 13. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. - Луганськ: Янтар, 2004. - 84 с.
 14. Демидчик В.Г. Казкові сюжети для занять з трудового навчання// Початкова школа. – 1992. – №2. – C. 30.
 15. Денисенко Л.І., Тименко В.П. Трудове навчання. Підручн. для 3 кл. початкової школи. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 128 с.
 16. Денисенко Л.І., Тименко В.П. Трудове навчання. Підручн. для 4 кл. – К.: Педагогічна думка, 2004. – 128 с.
 17. Дробчак Я. Дидактичні ігри на уроках трудового навчання // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С. 46-48.
 18. Жаркова І. Тематично-календарне планування 1 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 42-45.
 19. Ізвєкова Г., Сливка Л. Методи розвитку технічної творчості школярів // Молодший школяр: проблеми розвитку / За ред. В.Д.Хруща. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 70-74.
 20. Книга вчителя трудового навчання [текст]: Довідково-методичне видання/ Упоряд. С.М. Дятленко. – Харків, 2006. – 272 с.
 21. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 22. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 23. Котелянець Н., Войченко І. Урок трудового навчання для 2 класу з використанням інтерактивних технологій навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 4. – С. 38-40.
 24. Кравченко Т., Коберник О. Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – №2. – С. 28-31.
 25. Лазаренко Н. Модель педагогічної діяльності вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – №2. – С. 44-46.
 26. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 27. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 28. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 29. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 30. Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О.Я.Савченко – К.: Видавництво «Початкова школа», 2005. – 640 с.
 31. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах: Книга для учителя по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1998. – 159 с.
 32. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. -К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
 33. Пуляєва В. Пізнавальна активність у трудовій діяльності молодших школярів. – 2007. – №6. – С. 32-33.
 34. Роєнко Л. Особливості трудової активності молодших школярів // Рідна школа. – 2000. – №2. – С. 57-58.
 35. Садовська А.Л. Живи, книго! Урок з трудового навчання: 3 клас // Розкажіть онуку. - 2001.- 11-12. - Вкл.- С. 66-67. 
 36. Сердюк І. Урок-гра як появ творчості учителя// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 17-18.
 37. Старовойт Л.В. Творчий розвиток учнів початкових класів на уроках трудо-вого навчання // Зміст і технології шкільної освіти: звітна наукова конфе-ренція. – К.: Інститут Педагогіки АПН України, 2005. – Ч. 2. – С. 40-41.
 38. Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах: Навчально-методичні матеріали для ступеневої підготовки початкових класів у вищих педагогічних закладах освіти: «Технологія». Методика трудового навчання. Модуль 1. – Івано-Франківськ, 2007. – 86 с.
 39. Степанова Л.В., Хомчик А.В. Ігрові форми організації діяльності учнів на уроках трудового навчання та художньої праці як засіб оволодіння молодшими школярами досвідом творчої діяльності // Шляхи розвитку творчих здібностей школярів. – Івано-Франківськ, 1995. – С.122
 40. Сушенцева Л., Сушенцев О. Підвищення активізації пізнавальної діяльності на уроках трудового навчання // Рідна школа. – 2000. – №9. – С.70-72.
 41. Тверезовська Н. Художньо-конструкторська діяльність молодших школярів /Н.Б. Тверезовська / // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – №5-6. – С. 38-42.
 42. Тименко В. Календарно-тематичне планування з трудового навчання: технічної та художньої праці / В.Тименко, А.Яковина // Початкова школа. – 2008. – №12. – С. 20-25.
 43. Тименко В. Метод проектів на заняттях з технічної праці // Початкова школа. – 2000. – №8. – С. 23-25.
 44. Тименко В. Методика трудового навчання – технічної та художньої праці // Початкова школа. – 2006. – №10. – С. 23-29.
 45. Тименко В. Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості // Початкова школа. – 2004. – №3-4. – С. 23-25.
 46. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім «Гарт», 2006. - 128 с.
 47. Трофанова М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі трудового навчання // Молодший школяр: проблеми розвитку / За ред. В.Д.Хруща. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 24-28.
 48. Фіцула М. Педагогіка. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. – К.: « Академвидав», 2007. – 560 с.
 49. Ходій С.С. Чарівні квіти і птахи: Розробка інтегр. уроку з худож. праці // Розкажіть онуку. - 1997.- 8. - С.22-23. 
 50. Хохліна О. Формування діяльності в процесі трудового навчання молодших школярів // Початкова школа. – 2000. – №8. – С. 51-58.
 51. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 52. Щербань П. М. Прикладна педагогіка. – К.:Вища школа, 2002. – 214 с.
 53. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
 54. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6636
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.