Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Петров Я. А.
 
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів
на уроках трудового навчання
 
Реалізація нової програми з трудового навчання (2010 р.) сприяє усебічній обізнаності кожного вчителя в особливостях однієї з продуктивних методик – проектної, яка стала основою проектно-технологічної системи навчання.
Проектна методика – це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування, набуття нових знань шляхом самоорганізації і самоосвіти учнів.
Суть поняття «проектно-технологічна діяльність» пов’язана з такими науковими поняттями й категоріями, як «діяльність», «технологія», «проект».
Психологи вказують на три основні види діяльності людини, що відіграють домінуючу роль: гру, навчання, працю. Новим видом діяльності учнів із упровадженням освітньої галузі «Технологія» стала проектно-технологічна діяльність, що містить у собі елементи таких видів діяльності, як ігрова, навчально-пізнавальна, предметно-перетворювальна, ціннісно-орієнтаційна, професійно-трудова, соціально-комунікативна.
Проект в освіті – це спеціально організований учителем і самостійно виконуваний учнями комплекс дій, що завершується результатом – створенням творчого продукту.
Проектування як творча, інноваційна діяльність завжди спрямована на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку виконують протягом визначеного проміжку часу з метою створення об’єктивно та суб’єктивно нового продукту.
Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загальноціннісні мотиви вибору професії і працелюбність. При цьому особливу увагу потрібно приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу.
Виконуючи творчі проекти (від ідеї до її втілення), учні вчаться самостійно приймати рішення, виявляти свої помилки і знаходити шляхи їх виправлення. У процесі проектно-технологічної діяльності (ПТД) у школярів розвиваються загальні і спеціальні здібності, формується вміння самостійно конструювати свої знання.
Найбільш поширеним визначенням методу проектів, вважається наступне: це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування та виконання поступово ускладнених практичних завдань-проектів.
Завдання ПТД учнів на уроках трудового навчання основної загальноосвітньої школи (ЗОШ) полягають у наступному:
‒організувати справжню дослідницьку, творчу, самостійну діяльність школярів;
‒використовувати різноманітні методи і форми самостійної пізнавальної та практичної роботи;
‒сприяти інтелектуальному розвитку учнів на уроках трудового навчання;
‒встановлювати ділові контакти з учителем.
ПТД виконує творчу, перетворювальну, дослідницьку, економічну, технологічну функції. Зміст ПТД складає проведення дослідницьких, підготовчих операцій, конструювання майбутнього виробу, практичне виготовлення, оцінку й захист об’єкта діяльності.
Результатом ПТД є конкретний виріб, продукт (послуга) і розвиток особистості школяра, а також його творчого потенціалу.
Ефективність навчання і виховання буде високою, якщо учень сам стане суб’єктом навчально-виховного процесу. При такому інноваційному розв’язанні проблеми докорінно змінюються відносини в системі вчитель-учень:
‒учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;
‒учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерело знань;
‒учень експериментує – вчитель розкриває можливі форми і методи експерименту;
‒учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результатів вибору;
‒учень активний – учитель створює умови для прояву активності;
‒учень несе відповідальність за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи удосконалення діяльності.
Учитель (координатор) бере участь у проекті, організовує його окремі етапи, спрямовує роботу. Тут важливою є відмова від авторитарного керівництва, робота в співдружності з учнями, збереження консультуючих функцій, ненав’язування учням своїх рішень.
Проблема ефективної організації ПТД досить складна і вимагає вирішення ряду організаційних проблем як учнем, так і організаційно-методичних питань учителем трудового навчання.
Науковці дійшли висновку, що успішним процес ПТД буде тоді, коли враховуватимуться наступні організаційно-методичні умови:
‒забезпечуватиметься відповідна теоретична, практична і методична підготовка вчителя трудового навчання до організації ПТД;
‒здійснюватиметься перспективне і поточне планування ПТД;
‒учні оволодіють основними етапами ПТД;
‒створюватиметься банк ідей та трансформації про об’єкти проектування;
‒кожному учневі буде забезпечений вільний вибір об’єктів проектування та режим технологічної діяльності;
‒учитель постійно стимулюватиме ПТД учнів;
‒буде постійно здійснюватися нормування на виготовлення об’єктів проектування;
‒учитель на уроках трудового навчання дотримуватиметься особистісно зорієнтованого підходу;
‒забезпечуватиметься розвиток творчого потенціалу учнів під час виконання проектів;
‒органічно поєднуватиметься індивідуальна, парна та групова форми виконання творчих проектів;
‒здійснюватиметься формування в учнів навичок самостійної діяльності;
‒органічно поєднуватиметься урочна та позаурочна навчально-трудова діяльність учнів з проектуванням і виготовленням виробів.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів можна умовно виділити у дві групи: критерії оцінювання проекту та критерії оцінювання захисту.
До критеріїв оцінювання проекту відносяться:
Обсяг та повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.
Оригінальність матеріального втілення проекту.
Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам, рубрикація й структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків; якість і повнота рецензії.
Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність.
Уміння організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.
Дотримання правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.
Дотримання норм часу на виготовлення виробу.
До критеріїв оцінювання захисту відносяться:
Аргументованість вибору теми, обґрунтованість потреби, практичне
Фото Капча