Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Петров Я. А.
 
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів
на уроках трудового навчання
 
Реалізація нової програми з трудового навчання (2010 р.) сприяє усебічній обізнаності кожного вчителя в особливостях однієї з продуктивних методик – проектної, яка стала основою проектно-технологічної системи навчання.
Проектна методика – це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування, набуття нових знань шляхом самоорганізації і самоосвіти учнів.
Суть поняття «проектно-технологічна діяльність» пов’язана з такими науковими поняттями й категоріями, як «діяльність», «технологія», «проект».
Психологи вказують на три основні види діяльності людини, що відіграють домінуючу роль: гру, навчання, працю. Новим видом діяльності учнів із упровадженням освітньої галузі «Технологія» стала проектно-технологічна діяльність, що містить у собі елементи таких видів діяльності, як ігрова, навчально-пізнавальна, предметно-перетворювальна, ціннісно-орієнтаційна, професійно-трудова, соціально-комунікативна.
Проект в освіті – це спеціально організований учителем і самостійно виконуваний учнями комплекс дій, що завершується результатом – створенням творчого продукту.
Проектування як творча, інноваційна діяльність завжди спрямована на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку виконують протягом визначеного проміжку часу з метою створення об’єктивно та суб’єктивно нового продукту.
Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загальноціннісні мотиви вибору професії і працелюбність. При цьому особливу увагу потрібно приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу.
Виконуючи творчі проекти (від ідеї до її втілення), учні вчаться самостійно приймати рішення, виявляти свої помилки і знаходити шляхи їх виправлення. У процесі проектно-технологічної діяльності (ПТД) у школярів розвиваються загальні і спеціальні здібності, формується вміння самостійно конструювати свої знання.
Найбільш поширеним визначенням методу проектів, вважається наступне: це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування та виконання поступово ускладнених практичних завдань-проектів.
Завдання ПТД учнів на уроках трудового навчання основної загальноосвітньої школи (ЗОШ) полягають у наступному:
‒організувати справжню дослідницьку, творчу, самостійну діяльність школярів;
‒використовувати різноманітні методи і форми самостійної пізнавальної та практичної роботи;
‒сприяти інтелектуальному розвитку учнів на уроках трудового навчання;
‒встановлювати ділові контакти з учителем.
ПТД виконує творчу, перетворювальну, дослідницьку, економічну, технологічну функції. Зміст ПТД складає проведення дослідницьких, підготовчих операцій, конструювання майбутнього виробу, практичне виготовлення, оцінку й захист об’єкта діяльності.
Результатом ПТД є конкретний виріб, продукт (послуга) і розвиток особистості школяра, а також його творчого потенціалу.
Ефективність навчання і виховання буде високою, якщо учень сам стане суб’єктом навчально-виховного процесу. При такому інноваційному розв’язанні проблеми докорінно змінюються відносини в системі вчитель-учень:
‒учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;
‒учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерело знань;
‒учень експериментує – вчитель розкриває можливі форми і методи експерименту;
‒учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результатів вибору;
‒учень активний – учитель створює умови для прояву активності;
‒учень несе відповідальність за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи удосконалення діяльності.
Учитель (координатор) бере участь у проекті, організовує його окремі етапи, спрямовує роботу. Тут важливою є відмова від авторитарного керівництва, робота в співдружності з учнями, збереження консультуючих функцій, ненав’язування учням своїх рішень.
Проблема ефективної організації ПТД досить складна і вимагає вирішення ряду організаційних проблем як учнем, так і організаційно-методичних питань учителем трудового навчання.
Науковці дійшли висновку, що успішним процес ПТД буде тоді, коли враховуватимуться наступні організаційно-методичні умови:
‒забезпечуватиметься відповідна теоретична, практична і методична підготовка вчителя трудового навчання до організації ПТД;
‒здійснюватиметься перспективне і поточне планування ПТД;
‒учні оволодіють основними етапами ПТД;
‒створюватиметься банк ідей та трансформації про об’єкти проектування;
‒кожному учневі буде забезпечений вільний вибір об’єктів проектування та режим технологічної діяльності;
‒учитель постійно стимулюватиме ПТД учнів;
‒буде постійно здійснюватися нормування на виготовлення об’єктів проектування;
‒учитель на уроках трудового навчання дотримуватиметься особистісно зорієнтованого підходу;
‒забезпечуватиметься розвиток творчого потенціалу учнів під час виконання проектів;
‒органічно поєднуватиметься індивідуальна, парна та групова форми виконання творчих проектів;
‒здійснюватиметься формування в учнів навичок самостійної діяльності;
‒органічно поєднуватиметься урочна та позаурочна навчально-трудова діяльність учнів з проектуванням і виготовленням виробів.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів можна умовно виділити у дві групи: критерії оцінювання проекту та критерії оцінювання захисту.
До критеріїв оцінювання проекту відносяться:
Обсяг та повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.
Оригінальність матеріального втілення проекту.
Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам, рубрикація й структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків; якість і повнота рецензії.
Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність.
Уміння організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.
Дотримання правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.
Дотримання норм часу на виготовлення виробу.
До критеріїв оцінювання захисту відносяться:
Аргументованість вибору теми, обґрунтованість потреби, практичне спрямування проекту й значення виконаної роботи.
Обсяг та повнота розробки, самостійність, творчість, підготовленість до прийняття проекту іншими людьми.
Аргументованість запропонованих рішень, підходів, висновків, повнота бібліографії, цитування.
Існує думка, що освоїти метод проектів, не «пропустивши його через себе», без, власне кажучи, проектної діяльності, неможливо.
Важливим завданням на уроках трудового навчання, що побудовані на засадах організації ПТД школярів, є визначення і обґрунтування змісту навчального матеріалу, який пропонується учням.
Проектно-технологічна діяльність включає в чотири етапи, на кожному з яких зважуються визначені завдання і виконуються ті чи інші дії й операції. Учням необхідно вміти:
- здійснювати пошук проблеми;
- вибирати найбільш технологічний, економічний варіант проекту;
- підбирати найбільш придатні матеріали, інструменти пристосування і користуватися ними, складати технологічні карти, креслення, ескізи, малюнки й інші графічні зображення;
- вибирати найбільш раціональну технологію виготовлення виробу, визначати режим обробки деталей;
- розраховувати витрати матеріалів і часу на виготовлення проекту;
- здійснювати контроль якості обробки і збирання деталей проекту;
- застосовувати комп’ютерні технології в проектно-технологічній діяльності;
- конструювати об’єкти й оформляти проекти за допомогою ЕОМ, здійснювати конструювання (тому сьогодні слід ставити питання забезпечення всіх шкільних майстерень ПК), технічне і художнє моделювання розроблюваних проектів;
- організовувати своє робоче місце;
- планувати свою ПТД і передбачати її результати;
- дотримуватися правил безпеки праці, здійснювати самоаналіз та самооцінку досягнень і недоліків проекту;
- визначати екологічні обмеження проекту, проводити дизайн-аналіз проекту;
- здійснювати економічне обґрунтування проекту, проводити міні-маркетингове дослідження;
- захищати виконаний проект;
- співвідносити ПТД із передбачуваною майбутньою професією;
- визначати рівень своєї готовності до проектно-технологічної діяльності.
Проектно-технологічні уміння повинні бути комплексними, гнучкими і мобільними. Вони формуються і розвиваються шляхом виконання спеціальних вправ, а також у процесі окремих технологічних операцій.
На початку роботи школярів необхідно ознайомити з переліком завдань, їх змістом, які мають відповідати наступним вимогам:
‒відповідність віковим можливостям учнів;
‒різноманітність у виборі матеріалу, з яким вони будуть працювати;
‒відповідність базі теоретичних знань та практичних умінь школярів;
‒творча спрямованість завдання;
‒відображення регіонально-територіальних умов, традицій розвитку народних промислів;
‒суспільна та особистісна значущість виробів.
 
Таблиця 1
Орієнтовні напрями творчих проектів учнів 5-9 класів
загальноосвітньої школи
Сфера
діяльностіОрієнтовні напрями творчих проектів учнів 5-9 класів
 
Школа Оформлення класних куточків; виготовлення інструментів і пристроїв для шкільної майстерні, обладнання для кабінетів; виготовлення діючих моделей і макетів
ВиробництвоЗамовлення підприємств, організацій, фірм
 
Дозвілля
Виготовлення іграшок, діючих моделей; виготовлення інвентаря, пересувних і логічних ігор (головоломок, конструкторів) ; виготовлення сувенірів (набір подарунків, вироби кухонного приладдя) 
Дім Виготовлення кухонного набору, дизайн кухні; виготовлення книжкових поличок, підставок під телефон; дизайн кімнат, навчальних і дитячих куточків; виготовлення спеціальних інструментів і пристроїв для садово-огородніх робіт; виготовлення робочих інструментів і пристроїв для обробки різних матеріалів; дизайн робочого куточка
ПобутЗамовлення ремонтно-експлуатаційних контор і кооперативів
РинокВиготовлення виробів для фізичних осіб та для збуту на ринку
 
До вибору тематики проектів ставляться вимоги, які повинні бути сприйняті учнями як інструкція, алгоритм дій:
‒об’єкт (виріб) повинен бути учням добре знайомий, зрозумілий і, головне, цікавий; майбутній новий виріб має бути розрахований на масове або одиничне використання;
‒учні повинні мати передчуття, що об’єкт дозволить їм реалізувати себе в творчості, що вони впораються з поставленим завданням;
‒нема необхідності в оригінальності вибору – нехай це буде посуд, сумка, пенал тощо.
У залежності від особливостей місцевості та інтересів учнів, у кожному навчальному закладі можливі свої напрямки у створенні банку творчих проектів.
Орієнтовні завдання з технічної праці на виготовлення проектів для учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи:
5 клас
Сконструювати і виготовити кухонну декоративну дошку, іграшку, конструктор, модель літака, автомобіля, шаблони тощо.
6 клас
Сконструювати і виготовити іграшки, приладдя, головоломки, розгортки об’ємних виробів, совки, підставку для паперу та олівців, гачки для вішалок, нависні вушка, підставку для книг, підставку для малювання, підставку для паяльника, головоломки тощо.
7 клас
Сконструювати і виготовити годівничку для пташок, ящик для конструктора, пристрій для пропилювання лобзиком, поличку для квітів, світильник одноламповий, банкетку, стільчик дитячий, набір кухонних дощок, кухонну лопатку, кашпо, сувеніри, розпушувач грунту, масажер, набір іграшок, сільничку, підставку для інструменту, лавочку для малюка, вішак, підставку під гарячі предмети, набір садового інвентаря, молоток, декоративний підсвічник для двох свічок, поштову скриньку тощо.
8 клас
Сконструювати і виготовити складальний стільчик, перемикач ялинкових гірлянд, модель світлофора, тумбочку для аудіотехніки, настінний світильник, набір кухонного приладдя, поличку під телефон, посуд, робочий інструмент, пристрій для центрування отворів, підсвічник для кількох свічок, поличку для аудіотехніки, світлоповертач декоративного світильника, скриньку, вішак для одягу, лопату для прибирання снігу, годівничку для пташок тощо.
9 клас
Сконструювати і виготовити меблі, куточок для аудіо- і відеотехніки, дитячу іграшку з ДУ, охоронний пристрій, стенд для вивчення правил дорожнього руху, верстат для намотування котушок електромагнітів, електричний варіант гри «морський бій», тумбочку під телевізор, крісло-каталку, журнальний столик тощо.
 
Список використаної літератури
 
1. Самчук Л., Углова О. Продуктивні школи: реалії, міфи, мрії / Л. Самчук, О. Углова // Завуч. – 2004. – №5. – С. 13-16.
2. Сидоренко В. Ретроспективний погляд на проектну методику / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. -№ 3. – С. 34-37.
3. Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: навчально-методичний посібник / В. В. Бербец, О. М. Коберник, В. К. Сидоренко, С. М. Ящук; під ред. О. М. Коберника, В. М. Сидоренка. – Умань: УДПУ, 2004. – 114 с.
4. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці: навчально-методичний посібник / В. В. Бербец, О. М. Коберник, Н. В. Дубова [та ін. ]; під ред. О. М. Коберника. – Умань: Науковий світ, 2003. – 92 с.
5. Н. Ю. Пахомова. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие [для учителей и студентов педагогических вузов]. – М., 2009.
6. М. Б. Романовська. Метод проектів у виховному процесі: методичний посібник / М. Б. Романовська – Х. : Ранок, 2007. – 160 с.
7. Терещук А. І., Коберник О. М. Трудове навчання. Методичні та дидактичні матеріали. 5 клас / А. І. Терещук, О. М. Коберник. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -160 с.
Фото Капча