Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення позакласної роботи по темі «Показникова і логарифмічна функції» в профільних класах середньої школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Зміст і форми організації позакласної роботи з математики в профільних класах середньої школи
1.1. Елементи історії математики на позакласних заняттях
1.2. Історія відкриття логарифма
2. Зміст та методика проведення гурткових занять на тему «Показникова та логарифмічна функції»
2.1. Доведення нерівностей
2.2. Доведення тотожностей
2.4. Планування гурткової роботи по темі «Показникова і логарифмічна функція»
3. Зміст і методи проведення масових позакласних заходів з математики по темах «Показникова і логарифмічна функції»
3.1. Математичний вечір «Творці логарифма»
3.2. Математичний хокей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Перехід людства до науково-інформаційних технологій, формування суспільства високого інтелекту ставлять перед освітою завдання готувати людину, спроможну оволодівати новою інформацією, сприймати зміни і творити їх, здатну нестандартно мислити. Вихованню творчої людини з оригінальним мисленням і прагненням до інтелектуальної новизни має сприяти вивчення різних наук, зокрема математики. 

У зв’язку з швидкими темпами накопичення нової інформації, особливо в природничо-математичних науках, уже в школі необхідно готувати школярів до неперервної освіти після її закінчення, що потребує формування в них пізнавального інтересу й самостійності відшукання шляхів його задоволення. Треба закласти в учнів механізми самоосвіти, самовиховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, взаєморозуміння, спілкування, співпраці, необхідні для становлення особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодівати знаннями і способами діяльності, розв’язувати пізнавальні задачі з метою подальшого перетворення й вдосконалення навколишньої дійсності. Ця властивість особистості формується, головним чином, у ході позакласної навчальної діяльності учнів.

В курсі математики закладено багато можливостей для реалізації цього завдання. Розширити і поглибити розвиток розумових здібностей молодших школярів покликана позакласна робота з математики у старших класах. Вона має на меті сприяти підвищенню рівня знань, закріпленню умінь і навичок, набутих учнями на уроках математики, розвивати математичні здібності, кмітливість, винахідливість, виявляти найбільш обдарованих і здібних дітей і сприяти їх подальшому розвитку.

Позакласна робота з математики має також важливе виховне значення. Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. 

Стан дослідження проблеми. Розв’язання проблеми позакласної роботи з учнями у процесі навчання математики предметом уваги Д. Васильєвої [4], Т. Годованюк [8, 9], П. Довбні [10], О. Панішевої [16] та ін. Безпосередньо питання вивчення історії логарифмів у позакласній роботі висвітлюють Т.І. Іванко [12], О. Усенко [18], С. Шумигай [19, 20], А. Юркова [21] та інші.

Об’єкт дослідження - процес навчання математики учнів профільних класів середньої школи.

Предмет дослідження - методична система організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні теми «Показникова і логарифмічна функції».

Мета дослідження - розробити зміст, ефективні шляхи, методи, засоби та організаційні форми позакласної діяльності учнів при вивченні теми «Показ-никова і логарифмічна функції».

Для досягнення поставленої мети були визначені такі основні завдання:

 • проаналізувати викладання елементів історії математики на позаклас-них заняттях;
 • висвітлити історію відкриття логарифма;
 • дослідити зміст та методику проведення гурткових занять на тему «Показникова та логарифмічна функції»;
 • показати зміст і методи проведення масових позакласних заходів з математики по темах: «Показникова і логарифмічна функції».

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз навчально-методичної літератури, шкільних програм, календарних, тематичних планів учителів математики, підручників і навчальних посібників з математики, аналіз та обробка результатів педагогічного експерименту; емпіричні – спостереження, бесіди з учителями та учнями, вивчення та узагальнення передового досвіду, систематизація та узагальнення фактичного матеріалу дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аврамкіна В. І. Конкурс знавців математики : (позакласна робота) / В. І. Аврамкіна // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - N 33. - С. 28-33.
 2. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : Моногр. / В. Г. Бевз; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 359 c.
 3. Бернацька Т. Про доведення нерівностей: (Готуємось до математичної олімпіади) / Т. Бернацька // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - №3(39). - С. 54-55.
 4. Васильєва Д. Використання мультимедійної дошки в позакласній роботі з математики / Д. Васильєва // Математика в школі. - 2011. - № 11/12. - С. 43-49.
 5. Ганжела Г.М. Шляхи формування творчого мислення учнів на уроках математики / Ганжела Г.М., Малихіна Л.І. // Методика викладання математики: Зб. наук. праць. – Кіровоград, 1996. – С. 42-48.
 6. Гаран М. С. Історія математики як чинник гуманізації навчального процесу / М. С. Гаран // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 61. - С. 15-20.
 7. Гаргач С. Д. Тиждень математики в школі : (позакласна робота) / С. Д. Гаргач // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - N 34/36. - С. 20-42.
 8. Годованюк Т. Історія науки на позакласних заходах з математики : (сценарій математичного вечора) / Т. Годованюк // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2008. - № 7/8. - С. 62-64.
 9. Годованюк Т. Л. Позакласна робота з математики / Т. Л. Годованюк // Математика в школі. - 2011. - № 5. - С. 24-29.
 10. Довбня П. Позакласна робота з математики: досвід, перспективи / П. Довбня, В. Слуцький // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» : наук.-теор. зб. - 2011. - Вип. 22. - С. 47-51.
 11. Жбанова В. В. Тиждень математики в школі : (позакласна робота) / В. В. Жбанова, Н. Г. Лисенко, Т. Л. Рибка // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2006. - N31. - С. 3-24.
 12. Іванко Т.І. Систематизація методів розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей/ Т.І. Іванко // Математика в школах України.- 2007. – березень (№ 7). - С. 16-21.
 13. Лутченко Л.І. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення матеріалу / Лутченко Л.І. // Тези Міжнародної конференції «Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь» (16 грудня 2002 р., Київ). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.82.
 14. Мазур О. Логарифмічні рівняння у профільній школі / О. Мазур // Математика в сучасній школі. - 2013. - N 2. - С. 13-21.
 15. Методи викладання та історія математики : Пр. Укр. мат. конгресу, Київ, 2001 р. / ред.: А. М. Самойленко. - К. : Ін-т математики НАН України, 2006. - 108 c.
 16. Панішева О. В. Позакласна робота як один із засобів виховання інтересу до вивчення математики / О. В. Панішева // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - N 8. - С. 28-32.
 17. Ріжняк Р.Я., Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час: Посібник для спецкурсу / Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І.. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 160 с.
 18. Усенко О. В. Елементи дослідницької роботи під час вивчення рівнянь, нерівностей, функцій : (позакласна робота) / О.В. Усенко, Я.В. Корнішевський // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2006. - N5. - С. 29-30.
 19. Шумигай С. Історія науки у позакласній роботі / С. Шумигай // Математика в сучасній школі. - 2012. - N 9. - С. 34-42.
 20. Шумигай С. М. Історія науки на уроках алгебри в основній школі / С. М. Шумигай // Дидактика математики: пробл. і дослідж. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 35. - С. 142-147.
 21. Юркова А. Обчислення логарифмів : урок-гра з алгебри, 10 клас / А. Юркова // Математика. Шкільний світ : Всеукраїнська газета для вчителів. - 2013. - N 6/7. - С. 17-20.
10709
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.