Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення у 3 класі уроків трудового навчання з розділу «Людина і художнє довкілля»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади проведення уроків трудового навчання за розділом «Людина і художнє довкілля»
1.1. Аналіз програмних вимог щодо вивчення розділу програми «Людина і природа» у 3 класі
1.2. Організація діяльності учнів 3 класу на уроках трудового навчання при вивченні розділу програми «Людина і художнє довкілля»
1.3. Тематичне планування уроків трудового навчання в 3 класі за розділом «Людина і художнє довкілля»
2. Дослідження розвитку творчого потенціалу учнів у процесі вивчення розділу програми «Людина і художнє довкілля»
2.1. Організація дослідження, обгрунтування методик
2.2. Розробка і проведення уроку за темою «Вишивання як різновид народної художньої творчості. Техніка вишивки одноколірною гладдю»
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У період державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України «Про освіту», метою освіти є «всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня».

Зміни в суспільному житті нашої держави зумовлюють необхідність трансформації вітчизняної освіти, спрямування діяльності школи на гуманізацію та гуманітаризацію навчально-виховного процесу. Це, у свою чергу, передбачає визнання предметів художнього циклу домінантними у формуванні людини, здатної до культуротворчості, конструктивного і гармонійного перетворення світу і себе в ньому; людини, що прагне до самоосвіти й самовиховання, орієнтуючись на стетичні критерії та високі духовні цінності.

З огляду на вищесказане немає необхідності доводити важливість елементів мистецької освіти у трудовому навчанні освіти, що є передумовою формування особистості, яка мислить та прагне творити. Ця потреба давно не лише обґрунтована теорією, але й доведена практикою. Потрібно якомога раніше долучити дитину до художньої праці, адже це позитивно впливає на тільки та естетичний, а й на загальний інтелектуальний розвиток.

Мета і завдання трудового навчання в 3 класі реалізується на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності, серед яких важоливе місце займає модуль «Людина і художнє довкілля». Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв'язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання із іншими навчальними предметами.

Відповідно до конструктивно-технологічного підходу пріоритетним завданням трудового навчання є розвиток загальнотрудових і конструктивних умінь учнів, однак недопустимим є орієнтування школярів на оволодіння лише технологічними знаннями і уміннями. Важливо поєднувати формування загальнотрудових умінь із знаннями про матеріали, техніки їх обробки, а також особисто значущими для учнів результатами трудових дій, які якраз і стосуються даного модуля програми.

Об'єкт дослідження - урок трудового навчання в початкових класах.

Предмет дослідження - зміст і засоби проведення уроків трудового навчання з учнями 3 класі.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного проведення уроків трудового навчання за темою «Людина і художнє довкілля»

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовлюють його основні завдання:

 • проаналізувати методику формування загальнотрудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання;
 • дослідити організацію навчальної діяльності учнів 3 класу на уроці трудового навчання;
 • проаналізувати тематичне планування уроків трудового навчання в 3 класі за розділом «Людина і художнє довкілля»;
 • розробити і провести уроку за темою «Вишивання як різновид народ-ної художньої творчості. Техніка вишивки одноколірною гладдю».

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення нетрадиційного заняття з трудового навчання у 3 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Беркун О. Народна вишивка // Почат. освіта. – 2005. – № 4. – С. 12-14.
 2. Бутрім В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо, поетично // Початкова освіта. - 2004.- №23. - с.1-4.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. – К. : Педагогічна думка, 2003. – 112 с.
 5. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 6. Вишивання: навчання початкових швів // Позаклас. час. – 2006. – № 15-16. – С. 94-98.
 7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.
 8. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 9. Герасько Н.П. Українські витинанки: Урок худож. праці: 3 кл. // Розкажіть онуку. - 1998.- 3-4. - С.52-53. 
 10. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. - Луганськ: Янтар, 2004. - 84 с.
 11. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 12. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 13. Кара-Васильєва Т. Вишивка // Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне, 1999. Кн. 2. – С. 223-233.
 14. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 15. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 16. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 17. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. – №8. – 1989. – С. 74.
 18. Методичний лист про вивчення трудового навчання та креслення в загальноосвітніх навчальних закладах у 2005/06 н.р. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №4. - С. 3-4.
 19. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. - К., 2001. - 608 с.
 20. Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти України. – 2005. – № 3. – С. 8-12.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: книжка у журналі / Мусієнко Віктор, Захарченко Ростислав, Сидоренко Віктор, Тхоржевський Дмитро // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998.- № 4. - С. 9-10.
 23. Савка Л. Регіональні особливості української вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2001. – № 3. – С. 49-52; № 4. – С. 25-28.
 24. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 25. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. – К.: Педагогічна думка, 2002. – 236 с.
 26. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. – Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. – 24 с.
 27. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6851
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.