Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення у 3-му класі уроків за темою «Виготовлення подарунків та сувенірів до Новорічних свят»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади викладання трудового навчання у 3-му класі
1.1. Дидактичні принципи трудового навчання в ІІІ класі
1.2. Методи і прийоми в курсі трудового навчання
2. Методика організації та проведення в ііі класі уроків за темою «Виготовлення подарунків та сувенірів до новорічних свят»
2.1. Організаційно-методичні аспекти проведення занять
2.2. Розробка і проведення уроків за темою «Виготовлення подарунків та сувенірів до Новорічних свят»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті головною метою системи освіти є «створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості». Згідно з вимогами Державного стандарту, освітня галузь «Трудове навчання» забезпечує умови для «поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічній діяльності». Змістовими лініями освітньої галузі в початковій школі є основи виробництва, продуктивна праця, професійна орієнтація, трудове виховання і творча праця.

До актуальних проблем трудового навчання і виховання в нових соціально-економічних умовах належать: виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності сприймати і використовувати економічну інформацію; відбір видів праці, які найбільше цікавлять дітей у зв'язку з модернізацією економіки; підвищення педагогічної компетенції вчителів у питаннях організації дитячої праці в умовах трудового навчання, формування соціальної активності учнів 1-4 класів засобами трудового навчання і виховання.

Будучи спрямованим на особистісний розвиток дитини, трудове виховання дітей молодшого шкільного віку пов'язане з фізичним, моральним, розумовим вихованням. Конкретні його завдання, форми організації трудової діяльності дітей зумовлені як виховними можливостями праці, так і віковими особливостями молодших школярів.

Зважаючи на те, що творчий розвиток, виховання гуманістичної спрямованості особистості тісно пов’язані з суспільно-корисною працею, особливої актуальності набуває удосконалення методики проведення з учнями початкових класів уроків з виготовлення новорічних прикрас. іграшок та сувенірів, якими можна прикрасити шкільну ялинку, оформити подарунки батькам та іншим дітям.

Об’єкт дослідження - процес творчого виховання молодших школярів у процесі викладання курсу трудового навчання.

Предмет дослідження - психолого-педагогічні умови та їх вплив на формування в молодших школярів знань, умінь і навичок з виготовлення новорічних іграшок та сувенірів.

Мета дослідження полягає у визначенні та теоретичному обгрунтуванні, розробці уроків за темою «Подарунки та сувеніри до новорічних свят» у третьому класі.

У відповідності з об’єктом, предметом і метою дослідження були передбачені такі завдання:

 • охарактеризувати дидактичні принципи трудового навчання в ІІІ класі;
 • проаналізувати методи і прийоми в курсі трудового навчання;
 • дослідити рганізаційно-методичні аспекти проведення занять за досліджуваною темою;
 • розробити і провести уроки за темою «Виготовлення подарунків та сувенірів до Новорічних свят».

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної та мистецтвознавчої літератур з проблеми дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми трудової та художньої діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу, проведення уроків з виготовлення творчих робіт зі школярами.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи - 32 сторінки, список використаних джерел включає 23 найменування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ботюк А.Ф. Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников. - К., 1985. - 150 с.
 2. Ведмеденко Д.В., Шаплавський М.В. Виховання у дітей молодшого шкільного віку інтересу до трудової діяльності. - Чернігів, 2003. - 80 с.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в 3 класі: Посібник для вчителя. - К. : Аста, 2004. - 112 с.
 5. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 6. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 7. Виховання молодших школярів у праці / За ред. З.Н. Борисовой - К.: Освіта, 2002. - 96 с.
 8. Гордуз М. Нестандартні форми навчання мол. шк. на уроках трудового навчання // Початкова школа. - 2003. - №4. - С.1-4
 9. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів в процесі трудового навчання. - К., 2000. - 312 с.
 10. Знамеровська Н.П. Підготовка вчителя трудового навчання до розвитку художньо-конструкторських здібностей учнів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.
 11. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 614 с.
 12. Плохій З.П. Трудове виховання молодших школярів. - К.: Освіта, 2002. - 112 с.
 13. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку трудового навчання // Початкова школа. - 2004.-№10.– С.15-18.
 14. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
 15. Титаренко Н. Роль сім'ї і школи у трудовому вихованні дітей (З досвіду роботи) // Початкова школа. - 2003. - №3. - С.53-54
 16. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 17. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 18. Тхоржевський В. Мозаїка планів - конспектів занять. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - № 4. - С.43 - 39.
 19. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. -К.: Вища школа, 1985. - 175с.
 20. Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання. - К.: Вища школа, 1985. – 175 с.
 21. Цына А.Ю. Педагогическое обоснование системы общетрудовых знаний и умений учащихся 1-4 классов. - К., 1997. - 122с.
 22. Чепіга Я. Азбука трудового виховання й освіти. - К.: Державне видавництво. - 1992. - 146 с.
 23. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6710
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).