Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення у 4 класі уроків трудового навчання з розділу «Я сам та інші люди»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади проведення уроків трудового навчання за розділом програми «Я сам та інші люди»
1.1. Особистісно-орієнтований підхід до початкового навчання
1.2. Розділ програми «Я сам та інші люди» у 4 класі
1.3. Тематичне планування за розділом програми «Я сам та інші люди»
2. Емпіричне дослідження методики проведення уроків за розділом програми «Я сам та інші люди»
2.1. Організація дослідження, обгрунтування методик
2.2. Розробка і проведення уроку за темою «Допоможемо дитсадку», аналіз результатів експерименту
2.3. Обґрунтування ефективних шляхів і засобів розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання при вивченні розділу програми «Я сам та інші люди»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку навчально-виховної системи України питання розвитку у молодших школярів глибокого розуміння трудової взаємодії між людьми набуває особливої актуальності, оскільки пов’язане з формуванням різносторонньої, активної, дієвої особистості. 

Мета і завдання трудового навчання в 3-4 класах реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: людина-природа, людина-людина, людина-знакові системи, людина-техніка, людина-художні образи. У відповідності до зазначених напрямів у програмі виділено п’ять модулів: «Людина і природне довкілля», «Людина і техніка», «Людина і художнє довкілля».

Серед пріоритетних завдань, які постають перед сучасною школою, особлива увага має звертатись на розвиток у школярів 4 класу кваліфікаційних якостей пред-ставників професій, які пов’язані з тим чи іншим напрямом трудової діяльності.

Відповідно зростає навантаження на початкову школу, в якій закладаються основи для майбутнього інтелектуального, морального, духовного, творчого розвитку особистості. Уроки трудового навчання за розділом програми «Я сам та інші люди» сприяють формуванню творчо-активної особистості дитини, яка здатна створювати прекрасне, гармонійне, довершене в житті, природі, мистецтві. Розвиток особистості молодших школярів значною мірою пов’язаний з розвитком конструктивно-художнього мислення і предметно-перетворювальною діяльністю. 

Загальні засади трудового навчання висвітлені у роботах Веремійчика І.М., Гурасової А.М., Кононко О.Л., Савченко О. Я., Плохій З.П. та ін.  Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення особистості у світлі розділу програми «Я сам та інші люди» розробляли Веремійчик І., Вдовченко В., Котелянець Н., Денисенко Л. І., Тименко В. П., Стефаненко П., Хорунжий В. І.

Однак у цілому проблема методики проведення уроків трудового навчання з розділу програми «Я сам та інші люди» у 4 класі потребує системного s послідовного вивчення. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику проведення уроків трудового навчання з розділу програми «Я сам та інші люди» у 4 класі. 

Об’єкт дослідження – уроки трудового навчання у 4 rkfcs.

Предмет дослідження – методика проведення уроків трудового навчання з розділу програми «Я сам та інші люди» у 4 класі. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати програмні вимоги щодо вивчення розділу програми «Я сам та інші люди» у 4 класі;
 • охарактеризувати організацію діяльності учнів 4 класу на уроках трудового навчання при вивченні розділу програми «Я сам та інші люди»;
 • розробити методику власного дослідження;
 • експериментально перевірити ефективінсть розробленої методики проведення уроків у 4 класі.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогіч-ного досвіду учителів початкових класів, методи порівняння і синтезу. Емпіричні: спостереження, педагогіч-ний аналіз, опитування, аналіз продуктів творчої діяльності учнів, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний). Статистичні: методи матема-тичної статистики з метою обробки результатів дослідно-експериментальної роботи для кількісного і якісного аналізу розробленої методики.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бутрім В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо, поетично // Початкова освіта. - 2004.- №23. - с.1-4.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. – К. : Педагогічна думка, 2003. – 112 с.
 4. Веремійчик І., Тименко В., Вдовченко В., Котелянець Н. Програма з трудового навчання. 1-4 класи. – К.: Освіта, 2006. – 90 с. 
 5. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 6. Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчителів і методистів почат. навчання / О.Я. Савченко. - 3-тє вид., без змін. - К.: Богданова А.М., 2009. - 228 с.
 7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.
 8. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 9. Гуцан Л. Автентична основа трудового виховання молодших школярів // Початкова школа. - 2004. - №7. - С.53-55.
 10. Данилова Л., Розвивати пізнавальну активність учнів // Рідна школа. - 2002. - №6. - С.18-20.
 11. Денисенко, Людмила Іванівна. Трудове навчання: підручник для 4 кл. / Л. І. Денисенко, В. П. Тименко. - К. : Педагогічна думка, 2004. - 128 с.
 12. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 13. Кононко О.Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Початкова школа. - 1999. - № 5. - С.3-6.
 14. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 15. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3-є видання, доповнене. - К., 2001. - 608 с.
 16. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 640 с.
 17. Плохій З.П. Праця як пізнавальна цінність // Початкова школа. - 2001. - №6. - С.12-13.
 18. Плохій З.П. Трудове виховання молодших школярів. - К.: Освіта, 2002. - 112 с.
 19. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 2002. - 366 с.
 20. Стахів Л. Роль праці в моральному вихованні особистості // Рідна школа. - 2004. - №5. - С.56-58.
 21. Стефаненко П. Навчання в співробітництві як педагогічна технологія особистісно орієнтованого підходу // Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів. - 2003. - №3. - С.30-39.
 22. Трач С. Трудове навчання. Альбом-посібник. 4 клас. – Тернопіль: Богдан, 2005. – 64 с.
 23. Трудове навчання і художня праця з практикумом: Навч.-метод. посіб. для студ. / А.Ф. Ковальчук; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2006. - 178 с.
 24. Трудове навчання у початкових класах: можливості інтегрованого викладання / Д.П. Огієнко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 21. - С. 217-218.
 25. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І.М. – К.: Педагогічна думка, 2002. – 236 с.
 26. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. – Тернопіль: Підручники&Посібники, 2008. – 24 с.
 27. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6619
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.