Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення уроків аплікації з природного матеріалу на уроках трудового навчання в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження методики проведення уроків  аплікації з природного матеріалу в початковій школі
1.1. Методологічні основи проведення уроків трудового навчання в початковій школі та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів
1.2. Поняття «аплікація», її види і технічні прийоми
Висновки до першого розділу
2. Інноваційна методика проведення уроків на тему «Аплікація з природного матеріалу» в початковій школі
2.1. Діагностика рівня освоєння матеріалу та пізнавальної активності школярів 2-их класів Рокитнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів на уроках трудового навчання, які проходять за традиційною методикою
2.2. Проведення уроків праці із застосуванням мультимедійних засобів як спосіб оптимізації навчально-виховного процесу в початковій школі
2.3. Результати наукового дослідження
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Вступ: 

Актуальність дослідження. Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється техніка і технології, і щоб устигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчути себе викинутими за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її життя. Найкращі вчителі, інструктори, тренери всього світу шукають нові підходи до навчання. Вони об’єднують досвід навчання в дитячих садках, школах, професійних курсах, використовують новітні досягнення з вивчення мозку людини, спостерігають за рекламою, телебаченням, шоу-бізнесом, спортом, мистецтвом.

Запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи надає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. 

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема – занять із трудового навчання.

Використання комп’ютерних та мультимедійних технологій є одним із інноваційних засобів проведення уроків трудового навчання, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художньої роботи і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. 

Виходячи з цього, впровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях з трудового навчання стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета. У зв’язку з цим надзвичайно вагомою є проблема переходу із традиційних методів навчання використання в навчально-виховному процесі мультимедійних технологій. Оснащення навчального кабінету комп’ютерною технікою і доцільне використання її на уроці трудового навчання стає обов’язковим атрибутом сучасної школи.

Джерельна база. У дослідженні було використано значну кількість джерел та літератури. Вагомим внеском у роботу, зокрема, при розгляді поняття «аплікація» стали статті та книги М. А. Гусакова [15], Н.В. Дубровської [20], [21]. Також актуальною інформацією із зазначеного питання були насичені праці С. Гірндт [11], Е. Гульянц [14], Л. Бєлєцкой [5]. Про методологічні основи проведення уроків трудового навчання в початковій школі ми найбільше почерпнули з робіт таких авторів, як Т. Бабовал [4], В. Тхоржевський [56], В. Чебишева [59]. Праці В. М. Андрієвської [1], І. В. Бученка [6], Н. П. Дементієвської [16, 17], С. П. Новікова [37], О. І. Пометуна та Л. В. Пироженко [41], Н. А. Савченко [44], В. В. Шакотько [61] стали базисом для визначення сутності та особливостей використання мультимедійних засобів на уроках трудового навчання в початкових класах. 

Об’єкт дослідження - трудове навчання в початковій школі.

Предмет дослідження - методика проведення уроків на тему: «Аплікація з природного матеріалу» на уроках трудового навчання. 

Метою дослідження є науково-теоретичний та практичний аналіз методики проведення уроків на тему: «Аплікація з природного матеріалу» на уроках трудового навчання в початковій школі.

Для реалізації мети було поставлено такі дослідницькі завдання:

 • з'ясувати понятійно-категоріальний апарат дослідження;
 • визначити методологічні основи проведення уроків трудового навчання в початковій школі та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів;
 • провести діагностику рівня освоєння матеріалу та пізнавальної активності школярів 2-их класів Рокитнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів на уроках трудового навчання, які проходять за традиційною методикою;
 • обґрунтувати актуальність застосування мультимедійних засобів на уроках трудового навчання та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів; як способу оптимізації освітнього процесу в початковій школі;
 • розробити конспект уроку з трудового навчання із використанням мультимедійних засобів навчання на тему: «Створення предметних аплікацій з природного матеріалу».

Гіпотеза дослідження. Методика використання мультимедійних технологій під час проведення уроків трудового навчання в початковій школі на тему: «Аплікація з природного матеріалу» позитивно вплине на їх ефективність та результативність.

Методи дослідження. При написанні роботи було використано такі загальнонаукові методи дослідження як аналіз, синтез, аналогія, класифікація, узагальнення, а також спеціальний метод діагностики ефективності застосування традиційної методики проведення уроків з трудового навчання в початковій школі.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що нами розглядається застосування мультимедійних засобів на уроках трудового навчання як спосіб оптимізації освітнього процесу в початковій школі.

Практична значущість роботи полягає у розробці конспекту уроку з трудового навчання із використанням мультимедійних засобів навчання на тему: «Створення предметних аплікацій з природного матеріалу». Окрім того, матеріали із кваліфікаційної роботи можна використовувати для підготовки та проведення інших уроків у початковій школі.

Структура роботи: кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. У першому розділі ми визначили методологічні основи проведення уроків трудового навчання в початковій школі та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів, з’ясували сутність поняття «аплікація», розглянули її види і технічні прийоми. У другому розділі ми емпірично дослідили рівень освоєння матеріалу та пізнавальної активності школярів 2-их класів ( 18 учнів 2-А та 19 учнів 2-Б) Рокитнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів на уроках трудового навчання, що проводилися за традиційною методикою. Також ми проаналізували актуальність застосування мультимедійних засобів на уроках трудового навчання як способу оптимізації освітнього процесу в початковій школі та розробили конспект уроку з трудового навчання із використанням мультимедійних засобів навчання на тему: «Створення предметних аплікацій з природного матеріалу».

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрієвська В.М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.09 «Теорія навчання» / В. М. Андрієвська. – Харків,  2009. – 20 с.
 2. Аплікація із природного матеріалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.osnova.com.ua/magazines/36/22/16962. – Назва з екрану. 
 3. Аппликации из осенних листьев и природного материала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=2493. – Назва з екрану. 
 4. Бабовал Т.І. Уроки трудового навчання. 2 клас. : Посібник для вчителя / Т.І. Бабовал, С.В. Янус. – Тернопіль : Богдан, 2007. – 128 с. 
 5. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов: Уникальная техника и наглядные уроки создания картин из цветов и листьев / Л.Б. Белецкая. – К. : Новая печать, 2006. – 214 с.
 6. Бученко І.В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ippo.org.ua. – Назва з екрану.
 7. Василевская А. М. Некоторые вопросы методики решения продуктивных задач в процессе производственного обучения / А.М. Василевская. – М.: Высшая школа, 1973, 478 с.
 8. Василевская А. М. Развитие технического творческого мышления у подростков и юношества / А.М. Василевская, Р.А. Пономарева – К. : Вища школа, 1982. – 144 с.
 9. Виконання аплікації // Початкова школа. – 2004. – №6. – С. 28-29.
 10. Витухновская А.А. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием комп’ютера / А.А. Витухновская, А.С. Марченко  // Информатика и образование. –  2004. – №8. – С. 83-87.
 11. Гирндт Сюзанна. Разноцветные поделки из природных материалов / Сюзанна Гирндт. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 192 с. 
 12. Гольдин И. И. Формирование в процессе проблемного обучения рациональных способов решения конструктивно-технических задач / И.И. Гольдин. – М. : Просвещение, 1969. – 320 с.
 13. Горшко Н. А. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі. Шостий рік життя / Н.А. Горошко. – Х. : «Основа», 2007. – 208 с.
 14. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала : Кн. для воспитателя дет. Сада / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик – М. : Просвещение, 1991. – 149 с. 
 15. Гусакова М.А. Аппликация : Учебн. пособие для педагогических училищ / М.А. Гусакова. – М. : Просвещение, 1987. – 126 с.
 16. Дементієвська Н. Вчимося самі, вчимо інших / Н.П. Дементієвська // Вісник програм шкільних обмінів. – 2004. – №21. – С.5-8.
 17. Дементієвська Н.П., Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів / Н.П. Дементієвська, Н.В. Морзе. – К. : Міленіум, 2005. – 238 с.
 18. Детские поделки: аппликация из природного материала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://detpodelki.ru/news/2009-05-14-63. – Назва з екрану. 
 19. Дидактика производственного обучения / О. Ф. Федорова. – М. : Высшая школа, 1973. – 418 с.
 20. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов / Н.В. Дубровская. – М. : АСТ, 2010. – 128 с.
 21. Дубровская Н.В. Большая книга аппликаций из природных материалов / Н. В. Дубровская. – М. : Астрель, 2009. – 124 с.
 22. Електронні атласи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ukrprog.com. – Назва з екрану.
 23. Информационная грамотность и медиаобразование для всех [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.mediagram.ru. – Назва з екрану.
 24. Ительсон П. Б. Основы методики профессионального обучения школьников / П.Б. Ительсон. – М. : Учпедгиз, 1968. – 230 с.
 25. Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів : автореф.  на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007.
 26. Ковальский М. И. Производственное обучение учащихся средней школы / М.И. Ковальский. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 540 с.
 27. Колесникова Е.В. Фантазии из природных материалов / Е.В. Колесникова. – М. : Эксмо, 2008. – 150 с.
 28. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления / Т.В. Кудрявцев. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с.
 29. Кудрявцев Т. В. Развитие технического мышления учащихся / Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская. – М. : Высшая школа, 1964. – 88 с.
 30. Левитов Н. Д. О психологических компонентах технической деятельности / Н.Д. Левитов // Вопросы психологи. – 1958. – № 6. – С. 181 – 190.
 31. Маркус Н.В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів / Н.В. Маркус // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3б. наук. пр. / Рівнен. держ.гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип.23. – С.171-173.
 32. Методика обучения рисованию, лепке и апликации в детском саду : учебник для учащихся пед. Училищ / Н.П. Сакулина. – М. : «Просвещение», 1971. – 256 с.
 33. Михайлов А. А, Техническое творчество школьников. / А.А. Михайлов. – М. : Просвещение, 1969. – 207 с.
 34. Мультимедиа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.slovnyk.net. – Назва з екрану.
 35. Мультимедиа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org. – Назва з екрану.
 36. Мультимедиа-презентация [Электронний ресурс]. – Режим доступу : http://softmajor.ru/multimedia/products. – Назва з екрану. 
 37. Новиков С.П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С.П. Новиков // Педагогика. – 2003. – № 9. – С.32-38.
 38. Новикова И. В. 100 поделок из природных материалов / И.В. Новикова, Л.В. Базулина. – М. : Академия Холдинг, 2003. – 160 с.
 39. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М. : Высшая школа, 1990. – 382 с.
 40. Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості // Початкова школа. – 2001. – №6. – С. 14-16.
 41. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Наук. метод. посіб. /  О.І Пометун, Л.В. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 42. Психология решения учащимися производственно-технических задач / Под ред. А.Н. Смолякова. – М. : Просвещение, 1965. – 254 с.
 43. Розвиток творчих здібностей особистості на уроці аплікації // Початкова школа. – 2003. – № 5. – С. 22-23.
 44. Савченко Н.А. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем образовании. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Humanities.edu.ru. – Назва з екрану. 
 45. Савченко О.Я. Концепція позашкільної роботи у загальноосвітній школі / О.Я. Савченко // Рідна мова. –1996. – №6. – С. 48-55.
 46. Сорокин Н. Развитие технического мышления учащихся / Н. Сорокин // Профессионально-техническое обучение. – 1969. – № 2. – С. 9-12.
 47. Стратегия модернизации содержания общего образования Материалы для разработки документов по обновлению общего образования / Под ред. Л.В. Куравлева. – М. : Наука, 2001. – С. 12-13.
 48. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001. – С. 12-13.
 49. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 25-26.
 50. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики / Під ред. О.Л. Драгана. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 25-26.
 51. Страхов И. С. Психология труда / И.С. Страхов. – М. : Учпедгиз, 1963. – 240 с.
 52. Суховірський О.В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій : дис. к.п.н. : 13.00.04. / Суховірський О.В. – К., 2005. – 220 с.
 53. Таужнянская Т.И. Аппликация из природного материала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bizslovo.org/content/index.php/ru/perlyny-nikopolshyny/142-prykla.... – Назва з екрану. 
 54. Толковый словарь современной компьютерной лексики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comp.vslovar.olg.ru. – Назва з екрану. 
 55. Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості // Початкова школа. – 2004. – № 4. – С. 25-27.
 56. Тхоржевський  В.С. Методика трудового навчання : Навч. посібник / В.С. Тхоржевський. – К. : Освіта, 1995. – 280 с.
 57. Урок трудового обучения по теме «Работа с природным материалом. Аппликация из крашеных опилок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://festival.1september.ru/articles/522736/. – Назва з екрану. 
 58. Хуторской А. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А. Хуторской. – Санкт-Петербург, 2004. – 539 с.
 59. Чебышева В. В. Психология трудового обучения / В.В. Чебышева. – М.: Просвещение, 1969. - 303 с.
 60. Что такое мультимеда [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://daz.su. – Назва з екрану.
 61. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі / Шакотько В. В. – К. : Комп’ютер, 2008. – 128 с.
 62. Шведов А. Активизация учащихся на уроках производственного обучения / А. Шведов // Профессионально-техническое образование. – 1965. – №2. – С. 8-10.
 63. Шевченко Л.С. Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа : дис. к.п.н. / Шевченко Л.С. – Вінниця, 2006. 
 64. Шиман О.І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.02. «Теорія і методика навчання» / О. І. Шиман. – К., 2005. – 20 с.
 65. Якиманская И. С. Формирование интеллектуальных умений в процессе производственного обучения / И.С. Якиманская. – М. : Высшая школа, 1979. – 88 с.
 66. Якубовський З. Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою різнорівневих карток-завдань / З. Якубовський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 2. – С. 11-14.

 

6011
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.