Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення уроків трудового навчання за темою «Людина і природа» у 2-му класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти проведення уроків з розділу програми «людина і природа» початкових класах
1.1. Аналіз підходів до трудового виховання учнів молодших класів
1.2. Особливості методики і дидактики уроків трудового навчання у другому класі
2. Емпіричне дослідження методики проведення уроків трудового навчання за темою «Людина і природа» у 2-му класі
2.1. Особливості реалізації методики вивчення розділу програми «Людина і природа» в 2-му класі
2.2. Календарне планування уроків трудового навчання за розділом програми “Людина і природа”
2.3. Експериментальна перевірка ефективності методики проведення уроків з диференційованими завданнями у 2 класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Трудове навчання в початкових класах є важливою ланкою в системі навчальних предметів, спрямованих на всебічний гармонійний розвиток і виховання молодших школярів. Воно посідає важливе місце в підготовці дітей до життя і продуктивної праці у сфері матеріального виробництва.

Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці. Виховання культури праці в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.

У системі трудового навчання розділ «Людина і Природа» займає свою надзвичайно важливу і взаємопов’язану з іншими розділами нішу, оскільки включає, крім основних загальнонавчальних принципів, формування відношення дітей до світу професій, тобто виконує роль первинної профорієнтації.

Загальні проблеми методики викладання трудового навчання в початковій школі розроблялися багатьма педагогами, зокрема, Веремійчик І. М. [1, 2], Гурасовою А. М. [7],  Денисенко Л. І., Тименко В. П. [8], Колгановою А.В. [10] та ін. Питання, присвячені роботі з учнями 2 класу в процесі трудового навчання, розкриті у працях Вержиковської Л.Г. [3],  Маслова С.І. [18], Савченко О. Я. [20]. Практичні рекомендації щодо методики проведення уроків трудового навчання в 2 класі представлені у роботах таких вчених, як Конышева Н.М. [11], Лында А.С. [15], Попова В.В. [21], Разумна Г. І. [22] та ін.

Однак слід зазначити, що у більшості розгялнутих праць не приділяється достатньо уваги більш вузьким проблемам методики проведення уроків з трудового навчання, зокрема, за розділом програми “Людина і природа”. Це і зумовлює актуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження - процес трудового навчання і виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження - зміст і засоби трудового виховання учнів 2 класу в процесі проведення уроків трудового навчання з розділу «Людина і Природа».

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного трудового виховання учнів 2-о класу в процесі навчальної трудової діяльності з розділу «Людина і Природа».

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • проаналізувати підходи до трудового виховання учнів молодших класів;
 • визначити особливості методики і дидактики уроків трудового навчання у другому класі;
 • з’ясувати особливості реалізації методики вивчення розділу програми «Людина і природа» в 2-у класі;
 • викласти методику проведення уроків трудового навчання за темою «Аплікації з природних матеріалів».

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, соціологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм 2 класу з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення занять з трудового навчання у 2 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (28 найменувань) і додатків, загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 2. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 3. Вержиковская Л.Г. Работа с бумагой и картоном в младших классах. - К.: Рад. школа, 1978. - 80 с.
 4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - 576 с.
 6. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 7. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 8. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 9. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності. - К., 1999. - 238 с.
 10. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 11. Конышева Н.М. Трудовое обучение // Начальная школа. - № 4. - 1998. - С.12-13.
 12. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 13. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 14. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Генеза. - 1989. - 186 с.
 15. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 16. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 17. Маслов С.И. Оборудование уроков трудового обучения // Начальная школа. - №9. - 1990. - С.51.
 18. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 19.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. - К.,2001. - 608 с.
 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 21. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 22. Разумна Г. І. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи. - Херсон, 2002. - 238 с.
 23. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім “Гарт”, 2006. - 128 с.
 24. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 25. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 26. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. - 544 с.
 27. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 28. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6847
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.