Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення уроків у 2-му класі за темою "Елементарна графіка"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
1.1. Методологічні основи педагогічної роботи з розвитку графічних умінь учнів початкових класів
1.2. Основи методики викладання теми «Елементарна графіка»
2. Формування графічних умінь на уроках трудового навчання в 2 класі
2.1. Методика побудови уроків за темою  «Елементарна графіка»
2.2. Обгрунтування ефективних шляхів і засобів формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. В умовах сучасного розвитку суспільства поряд зі словесними великого значення набули графічні засоби передачі інформації: технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі тощо. Це означає, що в більшості сфер сучасної практичної діяльності людини значно зросла питома вага мислительних операцій, пов’язаних зі сприйняттям різноманітної інформації, вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням. Все більш характерною особливістю багатьох видів виробництва стає опосередкований характер управління діючими технічними об’єктами і технологічними процесами. Працівники багатьох видів виробництва мають справу не з реальними об’єктами, а з їх замінниками у вигляді різних пультів керування, які опосередковано, через системи графічних зображень, умовних графічних позначень і символів, відображають реальні процеси і явища.

Безперечним слід визнати той факт, що здатність людини до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. А по тому, наскільки готова людина до розв’язування просторових завдань графічними методами, можна визначити ступінь її загальної і політехнічної освіченості, тому графічна підготовка повинна стати невід’ємним елементом загальноосвітньої підготовки. 

Можливості для графічної підготовки молодших школярів закладені у змісті шкільного курсу трудового навчання, однак існуючий упродовж тривалого часу такий компонент графічної підготовки учнів початкових класів, як геометрична пропедевтика та уроки образотворчого мистецтва, не є достатнім у формуванні таких специфічних умінь і навичок, як графічні. 

Протиріччя, яке виникло між все більшим зростанням ролі графічної інформації в житті суспільства, у діяльності багатьох людей, і недостатньою увагою до формування графічних умінь і навичок у початковій школі, можна усунути тільки на основі нової орієнтації практичної підготовки школярів. Ця орієнтація, в першу чергу, повинна визначатись розумінням практичної підготовки у тому числі графічних навичок, не тільки як обсягу певних знань і умінь, а й ширше - практичною підготовкою як обов’язковим елементом початкової освіти і формування графічної культури молодших школярів. 

Об’єктом дослідження виступає процес трудового навчання у початкових класах.

Предмет дослідження – методика формування графічних умінь і навичок на уроках трудового навчання в процесі вивчення теми «Елементарна графіка».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити дидактичні умови, необхідні для забезпечення процесу формування графічних навичок на уроках трудового навчання в початкових класах.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань дослідження:

 • з’ясувати методологічні основи педагогічної роботи з розвитку графічних умінь учнів початкових класів;
 • проаналізувати основи методики викладання теми «Елементарна графіка»;
 • охарактеризувати методику побудови уроків за темою «Елементарна графіка»;
 • обгрунтувати ефективні шляхи і засоби формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний об’єм роботи складає 34 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Ботюк А.Ф. Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников. – К., 1965. - 150 с.
 2. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 3. Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу трудового навчання // Рідна школа.-2004.-№6.– С.15-17.
 4. Гордуз М. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках трудового навчання // Початкова школа. - 2003. - №4. – С.1-4
 5. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 6. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів в процесі трудового навчання. – К., 2000. - 312 с.
 7. Король Я.А. Формування прийомів користування вимірювально-креслярськими інструментами // Поч. шк. – 1996. – №4. – С. 24-26.
 8. Левенберг Л.Ш. Рисунки, схемы и чертежи в начальном курсе обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 160 с.
 9. Мадзигон В.Н. Методологические и психолого-педагогические основы преемственности в трудовом обучении // Методика труд. обучения: Респуб. науч.-метод, сб. – К.: Рад. шк., 1980. - №13. - С. 3-9. 
 10. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 11. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 12. Научные основы трудового обучения: Сб./ Сост. А.Б. Дмитриев. - М.: Педагогика, 1970. - 229 с.
 13. Плохій З. П. Трудове виховання молодших школярів. - К.: Освіта, 2002. – 112 с.
 14. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку трудового навчання // Початкова школа. - 2004.-№10.– С.15-18.
 15. Попова В.В. Из опыта проведения уроков трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 16. Пышкало А.М. Методика обучения элементам геометрии в начальных классах. – М.: Педагогика, 1973. – 160 с.
 17. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
 18. Савчук А.М. Вимірювання величин як методична проблема в загальноосвітній школі // Імідж сучасного педагога. – 2001. - №2. – С.18-20. 
 19. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Графічна підготовка школярів: реальний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. - №5. – С.29-33. 
 20. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Дидактичні умови графічного розвитку школярів // Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. – 2001. - №3. – С.76-82. 
 21. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім «Гарт», 2006. - 128 с.
 22. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 23. Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання . – К.: Вища школа, 1985. –175 с.
 24. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. –К.: Вища школа, 1985. – 175с.
 25. Уманець А.В., Дудка О.М. Викладання пропедевтичного курсу геометрії в початкових класах // Поч. школа. – 1991. – №11. – С. 43-44.
 26. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 27. Чепіга Я. Азбука трудового виховання й освіти. - К.: Державне видавництво. - 1992. - 146 с.
 28. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 29. Щетина Н.П. Дидактичні функції графічної підготовки школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. - №1. – С.51-55. 
 30. Щетина Н.П. Підготовка студентів до формування просторового мислення школярів на уроках // Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник. Випуск 3. – Слов’янськ, 1999. – С.62-66.
 31. Якубовський О.Т. Розвиваючі можливості графічної діяльності школярів // Трудова підготовка учнівської молоді: стан та перспективи / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 жовтня 1999р.) – Тернопіль, 1999. – С. 54-55.
6618
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).