Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика розслідування контрабандних злочинів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Криміналістична характеристика контрабанди, методика ведення розслідування на початковому етапі
1.1. Поняття контрабандних злочинів, способи вчинення
1.2. Обстановка вчинення контрабанди, характеристика типових слідів
1.3. Організація розслідування контрабандних злочинів на початковому етапі
2. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
2.1. Огляд місця події
2.2. Обшук осіб та приміщень, процедура виїмки, застосування експертиз
2.3. Процедура допиту підозрюваних і свідків
2.4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні контрабанди
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в державі, утвердження демократичних інституцій в Україні, надання широких прав і свобод громадянам за роки незалежності супроводжуються й загостренням негативних процесів: розвитком тіньової економіки, поширенням корупції, укоріненням організованої та професійної злочинності. Трансформація суспільних відносин вплинула на криміналізацію різних галузей економіки, зниження соціального захисту населення, зростання кількості осіб, які займаються вчиненням контрабандних злочинів. 

Контрабанда осідає важливе місце в структурі наркобізнесу, тіньовій економіці загалом та в системі інших злочинів. Лише у 2008 році за ст. 305 КК України було засуджено 167 осіб, у першому півріччі 2009 року - 93 особи. Виявлення, розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів викликає суттєві складнощі через удосконалення злочинних механізмів, використання злочинцями сучасної озброєності і обрання ними різних форм протидії правоохоронним органам. У таких умовах важливого значення набуває постановка і вирішення завдання щодо розроблення криміналістичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію досудового слідства й підвищення ефективності у викритті злочинців.

Вагомий внесок у розробку окремих криміналістичних методик зробили відомі вчені-криміналісти Т.В. Авер’янова, Ю.П. Аленін, О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, В.П. Бахін, А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гавло, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, Н.І. Клименко, А.В. Іщенко, О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічов, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лукьянчиков, Г.А. Матусовський, В.В. Тіщенко, М.В. Салтевський, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін. На рівні дисертаційних досліджень здійснювалася також й розробка методики розслідування контрабанди (В.М. Шевчук) або визначення особливостей доказування обставин учинення контрабанди (Л.М. Білецька, М.І. Костін).

Об’єкт дослідження - діяльність правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування контрабанди, а також суспільні відносини, що виникають при вчиненні даної категорії злочинів.

Предмет дослідження - криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди.

Мета роботи - аналіз криміналістичної характеристики та основ розслідування контрабанди.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

 • з’ясувати поняття контрабандних злочинів, способи вчинення;
 • визначити особливості обстановки вчинення контрабанди, дати характеристику типових слідів;
 • охарактеризувати організацію розслідування контрабандних злочинів на початковому етапі;
 • проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих дій: огляду місця події, обшуку осіб та приміщень, процедури виїмки, застосування експертиз, процедури допиту підозрюваних і свідків, профілактичних дії слідчого при розслідуванні контрабанди.

Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є система методів наукового пізнання, а також концептуальні положення загальної теорії криміналістики. В процесі виконання дослідження використовувалися загальнонаукові методи: формально-логічний (з метою класифікації контрабандних злочинів, типізації слідчих версій та слідчих ситуацій, типізації тактичних операцій початкового етапу розслідування та ін.); функціональний метод (для визначення можливостей виявлення ознак контрабанди, встановлення ефективності організації розслідування даної категорії злочинів, доцільності проведення першочергових слідчих дій тощо); системно-структурний метод (формування змісту типових тактичних операцій та ін.); порівняльний (для визначення специфіки способів вчинення даного виду злочинів, обстановки або місця та часу їх здійснення тощо).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. №2341-III (редакцiя вiд 10.09.2009). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
 2. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV (редакцiя вiд 01.08.2009). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил». http://www.crime.direx.org/e-library/pvsu/pvsu_8_03062005.htm
 4. Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістика. - 2-ге вид., випр. і доп.: Підручник / За ред. П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
 5. Грищук В. К. Кримінальне право України: Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Ін Юре, 2006. - 567 с.
 6. Дудоров О.О., Звіряка В.А., Дробот В.П. Кримінальне право. Особлива частина: навч.-метод. посібник / А.С. Беніцький (відп.ред.). - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 231 с.
 7. Іванов Ю.Ф., Піщенко Г.І. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій / Академія муніципального управління. Юридичний факультет / Олександр Петрович Литвин (ред.). - К. : Просвіта, 2008. - 306с.
 8. Калаянова Л.В. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил та контрабанду. - Одеса, 2001. - 19 с. 
 9. Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві. - К., 2003. - С. 43-44.
 10. Криміналістика / за ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 728 с.
 11. Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д., Шмаров И.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Методическое пособие - М.: Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1997. - 36 c.
 12. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 704 с.
 13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - К., 2008. - 1428 с.
 14. Омельчук О. Загальна характеристика об’єкта контрабанди // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 35. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. - 2000. - С. 435-438.
 15. Омельчук О. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим кримінальним кодексом України // Митна справа. - №6. - 2001. - С. 27-43.
 16. Полях А.М. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів: можливості побудови й застосування // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. - Вип. 77. - С. 185-189.
 17. Полях А.М. Характеристика способів контрабанди наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ: наук.-теор. журнал. - 2008. - №1. - С. 135-141.
 18. Процюк О.В. Контрабанда: кримінально-правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 4. - С. 43-46.
 19. Процюк О.В. Контрабанда: момент закінчення злочину // Наше право. -2004. - № 3. - С. 88-91.
 20. Расследование контрабанды / Под ред. К.Ф. Скворцова. - М.: Юристъ, 1999. - 206 с. 
 21. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К., 1995. - С. 76-80.
 22. Шевчук В.М. Проблеми методики розслідування контрабанди / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 1998. - 18 с.
4809
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).