Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика викладання драматичних творів на уроках зарубіжної літератури

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
370 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Науково-методичні задачі, методи проведення уроків з вивчення драматичних творів
1.1. Аналіз науково-педагогічної літератури з проблем дослідження
1.2. Драматургія та її особливості 
Висновки до першого розділу 
2. Специфіка вивчення драматичних творів на уроках зар. літератури в загальноосвітній школі 
2.1. Урок зарубіжної літератури як основа вивчення драматургії 
2.2. Методика вивчення драматичних творів в загальноосвітній школі
Висновки до другого розділу 
3. Методичні рекомендації до проведення уроків зар.літертури з вивчення драматичних творів
2.1. 1-й урок
2.2. 2-й урок
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Методика викладання зарубіжної літератури в школі як методично-прикладна дисципліна пропонує вчителю ряд моделей та парадигм, за допомогою яких педагог вводить учнів в світ літератури. Методика викладання як педагогічна галузь ключовою своєю особливістю має диференційований дуалістичний підхід до процесу учіння та навчання, що відображається у особливому підході до навчання кожного учня та врахування нюансів жанрового, родового та тематичного характеру виучуваних творів. Саме тому вивчення епічних, ліричних та драматичних творів у школі має свої методичні особливості.

Кожен рід літератури становить самобутній та неповторний художній світ, який має низку засобів відображення реальності та площину мистецтва. Драма в системі літератури займає особливе становище, тому що вона одночасно і повноправний літературний рід, і явище, яке закономірно належить театру. 

Актуальність дослідження спричинена специфікою драми як роду літератури, яка має враховуватись методикою її викладання в школі. Своєрідність природи драми визначає методичні особливості до вивчення творів драматургії в школі. Варто зауважити, що незважаючи на численні дослідження щодо питання викладання драми в школі, в цій темі існують прогалини, які потребують подальшого вивчення. Саме цим спровокована актуальність нашого дослідження.

Об’єктом дослідження є урок зарубіжної літератур и в сучасній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження – методика викладання уроків зарубіжної літератури з вивчення драматичних творів.

Мета дослідження полягає в розробці цілісного аналізу та обґрунтування певної методики проведення уроків з зар.літ з вивчення драматичних творів.

Досягнення мети дослідження й перевірка передбачає розв’язання таких завдань:

 • проаналізувати науково-педагогічну літературу з проблем дослідження та здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми;
 • дослідити особливості драматургії як роду літератури;
 • дослідити урок як базовий сегмент в системі шкільного вивчення драматичних творів з зарубіжної літератури;
 • дослідити теоретичні основи методики викладання драматичних творів на уроках зарубіжної літератури;
 • дослідити методичну систему вивчення драматичних творів зарубіжної літератури в школі;
 • дослідити нові педагогічні підходи щодо проведення уроку з вивчення драматичних творів;
 • розробити методику проведення уроку з вивчення драматичних творів.

Для реалізації завдань будуть використані такі методи дослідження: теоретичні: аналіз і синтез психолого-педагогічних, літературознавчих і методичних праць з досліджуваної проблеми; узагальнення педагогічного досвіду вивчення драматичних творів; емпіричні: аналіз уроків та аналіз методичних розробок (рекомендацій) педагогів-дослідників цього питання.

Джерельну базу дослідження складають праці Забіяки І. М., Ісаєвої О.О., Коломієць Н.А., Корсте Н.О., Мірошниченко Л.Ф., Пасічника Є.А., Токмань Г.Л, Степанишина Б.І., Цимбалюк В. І., Куцінко О.Г. та інших.

Наукова новизна полягає в цілісному аналізі теоретично-прикладних основ методики викладання зарубіжної літератури в школі крізь призму вивчення драматичних творів.

Практичне значення дослідження заключається в можливості використання елементів даної роботи в практиці викладання зарубіжної літератури в школі або для подальших досліджень.

Структура роботи. Курсова робота складається з трьох розділів, кожен з яких має по два підрозділи. Основна інформація розділів підсумовується у висновках. Загальні висновки підсумовують все дослідження та відображають заключну резолюцію щодо його успішності. Обсяг роботи – 31 аркуш. Список використаних джерел містить 25 позицій.

 

Список використаних джерел: 
 1. Вітченко А.О. Формування інтерпретаційної компетенції старшокласників засобами драматичного мистецтва / А. Вітченко // Всесвітня література та культура в серед. навч. закл. України. - 2006. - № 5. - С. 21-27.
 2. Гладишев В.В. Композиція - головоломка?.. Композиція - дороговказ?.. (Вивчення п’єси Б.Шоу «Пігмаліон» за допомогою композиційного аналізу / В.Гладишева // Всесвітня література та культура в серед. навч. закл. України. - 2001. - № 1. - С.12-18.
 3.  Забіяка І. М. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна / І.забіяка // Слово Просвіти. - 2013. − Ч. 43. - 31 жовт. - 6 листоп. - С.15-21.
 4. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: Монографія / О.Ісаєва. - К., 2003. - 380 с.
 5. Каминский М.Л. Готовить к восприятию драматурги / М. Каминский // Литература в школе. - 1983. - № 1. - С. 35. 
 6.  Коломієць Н.А. Методика викладання драматургії у старших класах / Н.Коломієць // Рідна школа. - 2001. - №8. - С. 66-70.
 7. Копець З.А. Драматичне мистецтво в школі / З. Копець. - К., 1965. - 151с.
 8. Корзов Ю.И. Изучение драматических призведений в школе / Ю.Корзов. - К., - 1985. - 152 с. 
 9. Корсте Н.О. Аналіз драматичного твору / Н.Корсте // Викладання літератури в старших класах: Зб. статей. - М., 1983. - С.172-176. 
 10. Кузякіна Н.Б. Про художню своєрідність драматичних творів / Н.Кузякіна // Українська мова і література в школі. - 1969. - № 5. - С.13-22.
 11. Куцінко О.Г. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас / О. Куцінко. - Х., 2009. - С.24-51.
 12. Маранцман В.Г. Школа и театр / В. Маранцман // Литература в школе. - 1991. - №1. - С.131-139
 13. Методика викладання літератури: Підручник для студ. пед. вузів / За ред. О.Ю. Богданової. - М., 1999. - С.166-176. 
 14. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури у середніх навчальних закладах: Підручник для студентів філологів / Л. Мірошниченко. - К., 2000. - 240 с.
 15. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / [під ред. Н.Й. Волошиної]. - К., 2002. - С.248.
 16. Падалка Н. І. Вивчення драматичних творів: посібник для вчителів / Н.Падалка, В.Цимбалюк. - К., 1984. - 160 с. 
 17. Пасічник Є.А. Методичні рекомендації щодо викладання драматургії / Є.Пасічник // Українська мова й література в школі. - 2002. - №3. - С. 46-50.
 18. Пасічник Є.А. Про специфіку вивчення драматичних творів / Є. Пасічник // Українська мова і література в школі. - 1980. - № 6. - С. 25-32. 
 19. Роговер Е.С. Разнообразие методических приёмов работы над драматическим произведением / Е. Роговер. - Л., 1961. - 76 с.
 20. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі / Б.Степанишин. - К., 1995. - 254 с.
 21. Токмань Г.Л. Методика літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. - 1999. - №6. - С.28-30.
 22. Цимбалюк В. І. Вивчення драматичних творів як методична проблема / В.Цимбалюк // Українська мова і література в школі. - 1985.- № 2. - С. 38-43. 
 23. Фролова К.П. Аналіз художнього твору / К.Фролова. - К., 1975. - 175 с.
 24. Штейнбук Ф.М. Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору // Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навч. посібник. - К., 2007. - С. 99-121.
 25. Якушина Я.С. Изучение драматических призведений в школе / Я.Якушина, В. Медведев. - Архангельськ, 1966. - 99 с.
11824
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.