Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика викладання теми «Музика єднає світ» у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення теми «Музика єднає світ» у початкових класах
1.1. Музика як полінаціональне явище у мистецтві
1.2. Основні аспекти вивчення теми «Музика єднає світ» у 4-му класі
2. Методичні аспекти ознайомлення учнів з музикою народів світу, її спільними та відмінними рисами
2.1. Робота над спільними і відмінними рисами української та російської музики у 4-му класі
2.2. Ознайомлення з особливостями і подібними рисами музики азербайджанського, грузинського, вірменського та узбецького
2.3. Спільні риси української музики та музики балтійських народів, узагальнення теми «Музика єднає світ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, сучасні тенденції її реформування актуалізували важливі завдання розвитку національної освітньо-виховної системи на основі українських культурних цінностей, педагогічних і мистецьких традицій. Однак, як засвідчує світова практика та численні наукові дослідження, саме в єдності національної та світової культури системі закладені механізми, які забезпечують відтворення культурного досвіду минулого та формують духовний світ людини майбутнього. 

Особливості розгляду теми «Музика єднає світ» у початкових класах засвід-чують актуальність вивчення музики народів світу в системі музично-естетичної освіти та виховання молодших школярів. Концепція навчання в загальноосвітній школі спирається на поєднанні характерних рис музики народів світу, музичної педагогіки, врахування полінаціональних музично-педагогічних традицій і сучасних тенденцій розвитку музичного мистецтва в Україні та за її межами. 

Завдання підготовки учнів-початківців у загалньоосвітній школі передба-чають світоглядний та загальномузичний розвиток учнів, формування вокально-інструментальних умінь та навичок, засвоєння отриманих знань у практичній діяльності – музикуванні, художні діяльності, побуті тощо. 

Практика показала, що навчальний процес у молодших класах часто здійснюється, в основному, за встановленими національними традиціями, методами та підходами, тому є потреба в пошуку шляхів впровадження у процес навчання музики більшої кількості музичних творів народів світу, що  збагатило б навчальний процес новими підходами та методами. 

Загальномузичний розвиток молодших школярів є складною системою, у якій виключну роль відіграють українські народні пісні у співставленні з музикою народів світу, бо саме яскравий та зрозумілий поетичний текст, образність, чіткість форми, простота та доступність народної музики забезпечують успішний музичний розвиток учнів. 

Стан дослідження проблеми. Аналіз психолого-педагогічних дослі-джень продемонстрував недостатню розробленість проблеми вивчення теми «Музика єднає світ» у програмі початкової школи. Серед педагогів, які торкалися цієї теми, можгна назвати Т. Бейдер [3], І. М. Гадалову [6], Л. Г. Дмітрієву [10], Е.П. Печерську [16], О.Я. Ростовського [20] та ін. 

Об'єкт дослідження - загальномузична підготовка учнів молодших класів за темою «Музика єднає світ». 

Предмет дослідження - процес розвитку загальномузичних знань і вмінь учнів початкових класів. 

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні педагогічних умов розвитку загальномузичних знань і вмінь учнів початкових класів за темою «Музика єднає світ». 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати музику як полінаціональне явище у мистецтві;
 • дослідити основні аспекти вивчення теми «Музика єднає світ» у 4-му класі;
 • охарактеризувати методичні аспекти ознайомлення учнів з музикою народів світу, її спільними та відмінними рисами.

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження, як оглядово-аналітичний аналіз наукової, методичної та нотної літератури у межах досліджуваної тематики; метод системного підходу; метод порівняльного аналізу; музикознавчий метод розгляду музичного твору; спостереження та узагальнення. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апраксина О. О. Музыка в воспитании творческой личности / А. А. Апраксина. - М.: Музыка, 1975. - 176 с.
 2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
 3. Бейдер Т. Музыка в школе / Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л.. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Верещагіна А.Р. Методика викладання музики на релятивній основі / А. Р. Верещагіна, З. З. Жовчак. - К.: Музика, 1987. - 218 с.
 5. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини / Н. Ветлугіна. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
 6. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / І. М. Гадалова / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 7. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 8. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 9. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів / М.С. Демчишин. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 10. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 11. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: книга / Д.Б.Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 12. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 13. Куришев Є.В. Теорія та практика музично-естетичного виховання за сис-темою К.Орфа / Є.В. Куришев, Л.К. Куришева.- К.: ІСДО , 1994. - 175 с.
 14. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 15. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О.М. Олексюк. - К.: КНУКіМ, 2006. - 188 с.
 16. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник / Е.П. Печерська. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.
 17. Побережна Г.І. Загальна теорія музики: Підручник / Г.І. Побережна, Т.В. Щириця. - К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 18. Поплавська Ю. О. Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі / Ю. О. Поплавська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 21. - С. 120-124.
 19. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т.: Навч. кн.-Богдан, 2011. - 639 c
 20. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
 21. Сбітнєва Л. М. Методика музичного виховання: Навч.-метод. посіб. / уклад.: Л. М. Сбітнєва; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - 172 c.
 22. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: підручник / В. Ф. Черкасов; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - 527 c.
 23. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: Підручник / В. Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 271 с.
 24. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. - М.: Сов. Композитор, 1972. - 703 с.
 25. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / С. Н. Якимчук / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6621
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.