Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика використання наочності на уроках біології у 8 класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження наочних засобів навчання
1.1. Наочність як один із основних принципів навчання
1.2. Класифікація та методи застосування наочних засобів навчання на уроках біології у 8 класі
2. Експериментальна методика навчання біології учнів 8 класів за допомогою наочних засобів навчання
2.1. Організація дослідження застосування наочних засобів навчання на уроках біології у 8 класі
2.2. Методика застосування наочних засобів навчання на уроках біології за темами «Молюски», «Ракоподібні», «Комахи»
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що пріоритетом розвитку освіти є впрова-дження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. Важливою складовою загальної освіти кожної людини є природнича освіта. В концепції загальної середньої освіти на 12-річний термін навчання зазначено, що у її зміст слід закласти систему біологічних знань, як “необхідну для адекватного світосприйняття і уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування науковим стилем мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу безпечно жити у високотехнологічному суспільстві та цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем”. При цьому знання розглядаються як елемент культури будь-якої освіченої людини, що є виявом важливої світової тенденції гуманізації освіти в цілому.

Сьогодення вимагає якісних змін і в біологічній освіті, її модернізацію й узгодження з потребами життя. Основна мета реформування шкільної біологічної освіти – забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в сучасному суспільстві. Розв’язання такого складного завдання потребує використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають наочні засоби навчання.

Стан дослідження проблеми. Педагогічні дослідження досить широко ілюструють проблему використання наочних засобів навчання на уроках біоло-гії. Зокрема, М.М. Верзілін [5], Л.Г. Горяна та Є.О. Неведомська [7], І.Д. Звєрєв [10] та інші вчені вказують на необхідність застосування наочності при викладанні окремих тем. Питання системного застосування наочності на уроках розглянуте у працях Л.В. Занкова [9], Г.М. Коджаспірової [12], І.М. Осмоловської [20] та ін. Однак сучасні дослідження стосуються, здебільшого, активного впровадження у навчання біології виключно комп’ютерних технологій, тоді як особливої актуаль-ності набуває поєднанння традиційних засобів наочності з мультимедійними.

Об’єкт дослідження - навчально-виховний процес з біології в основній школі.

Предмет дослідження: зміст, принципи, методи та форми навчання біології учнів основної школи з використанням наочних засобів.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та експериментально переві-рити методику навчання біології учнів 8 класів з використанням наочних засобів.

Відповідно до мети було визначено завдання дослідження:

 • охарактеризувати наочність як один із основних принципів навчання;
 • проаналізувати класифікацію та методи застосування наочних засобів навчання на уроках біології у 8 класі;
 • розробити та перевірити методике навчання біології учнів 8 класів за допомогою наочних засобів навчання.

Методи дослідження. Для реалізації завдань застосовувалися такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, вивчення передового педагогічного досвіду, спостереження за процесом навчання, педагогічний експеримент, який дав змогу перевірити ефективність розробленої експериментальної методики; методи математично-статистичної обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Ддослідна робота була зосереджена в ЗОШ І-ІІІ ступеня № 16 м. Рівне. До педагогічного експерименту було залучено 56 учнів 9 класів: 28 учнів експериментального класу і 28 – контрольного.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 31 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бинас А.В. Биологический эксперимент в школе / Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. – М.: Просвещение, 1990. – 90 с.
 2. Богачук О. Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках біології / О. Богачук // Біологія. – 2003. – №32. – С. 6-8.
 3. Богдановна О.К. Інноваційні підходи до викладання біології / О.К. Богдановна. – Х. Вид. група «Основа», 2003. – 128 с.
 4. Вербицька З. В. Поліфункціональна роль нових інформаційних технологій у вивченні біології / З. В. Вербицька // Біологія. – 2005. – №7. – Березень. – С. 2-3.
 5. Верзілін М.М. Загальна методика викладання біології / Верзілін М.М., Корсунська В.М.. – К.: Вища школа, 1980. – 310 с.
 6. Голобородько Є.П. Загальні питання інтерактивного навчання // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 188 с.
 7. Горяна Л.Г. Організація навчально-виховного процесу з біології / Горяна Л.Г., Неведомська Є.О.. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 8. Загальна методика навчання біології / за редакцією І. В. Мороза. - К.: Либідь, 2006. – 590 с.
 9. Занков Л.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. / Л.В. Занков. - М.: Гос. учеб.-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1960. – 312 с.
 10. Зверев И.Д. Общая методика преподавания биологии / Зверев И.Д., Мягкова А.Н.. - М.: Просвещение, 1985. – 352 с.
 11. Інформаційні технології на уроках біології / уклад. К.М.Задорожний. - Х.: Основа, 2009. - 127 с.
 12. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. - 5 изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
 13. Кузнецова В.І. Методика викладання біології / В.І. Кузнецова. – Харків: Торсінг, 2001. – 164 с.
 14. Левківський М.В. Нові навчальні технології / М. В. Левківський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 1999. – № 3. – С. 14-18.
 15. Міронець Л. Створення та використання комп’ютерних презентацій під час навчання біології / Л. Міронець // Рідна школа. – 2008. –№1/2. – С. 40-42.
 16. Мокрогуз О. П. Мультимедійна презентація в системі засобів навчання / О. П. Мокрогуз // Біолоія і хімія в школі. – 2009. – № 8. – С. 22-23.
 17. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 8-го класу загальноосвітньої школи / С.С. Морозюк.  – К.: Генеза, 2000. – 268 с.
 18. Неведомська Є. О. Комп’ютерні технології під час навчання біології / Є. О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. – 2007. – №4. – C. 10-14.
 19. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник / Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 20. Осмоловская И.М. Наглядные методы обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. / И.М. Осмоловская — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 192 с.
 21. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии / Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. - М.: АСАДЕМА, 2003. – 280 с.
 22. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології / І. Сліпчук // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 32.
 23. Сухомлин Н.І. Біологія в поняттях, термінах, таблицях та схемах / Н.І. Сухомлин. – К.: “Логос”, 1997. – 186 с.
 24. Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении. / Фридман Л.М. - М.: Знание. - 1984. - 80 с.
 25. Хрестоматия по методике преподавания биологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по биологическим специальностям / Сост. Карцева И.Д., Шубкина Л.С. - 2-е издание. – М.: Просвещение, 1994. – 576 с.
 26. Шулдик В.І. Як підготувати ефективний урок біології / Шулдик В.І.; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – К.: Наук. світ, 2000. – 250 с.
6948
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.