Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика вивчення теми «Розвиток музики» у третьому класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення розвитку музики у початкових класах
1.1. Підходи до визначення поняття «розвиток музики» у мистецтво-знавчій літературі
1.2. Вивчення теми «Розвиток музики» у початкових класах
1.3. Методичні рекомендації до розкриття теми «Розвиток музики»
2. Методика вивчення теми «Розвиток музики» у третьому класі загальноосвітньої школи
2.1. Аналіз поняття і основних прийомів симфонічного розвитку
2.2. Поняття, методи і прийоми розвитку композиторських навичок
2.3. Поняття ладового розвитку, його особливості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Мета музичного виховання, сформульована ще Д.Б. Кабалевським, актуальна і досі: «... ввести учнів у світ великого мистецтва, навчити них любити і розуміти музику у всьому багатстві її форм і жанрів, інакше кажучи, виховати в учнів музичну культуру як частину їхньої духовної культури». Більш того, автори нових програм спираються також на неї, але проблеми залишаються колишні: диктуючи вчителям, чому вони повинні навчити дітей, не обмовляється як і чим вони змогли б їх захопити у своєму предметі.

Особливо це проблема стосується вивчення теми «Розвиток музики», оскільки не можна всерйоз говорити про освоєння учнями духовних багатств найбільш розвитих форм і жанрів музики, якщо до закінчення школи учень не розкміє принципів побудови музичного твору, не володіє системним уявленням про процес рощвитку музичного твору. Не можна також навчити дитину любити і розуміти музику без взаємодії знань про неї і глибокого розуміння її як цілісного мистецтва.

Віковий етап початкової школи є концептуальним етапом у розвитку музичного мислення. На цьому етапі розкривається і шліфується уміння цілісного і порівняльного самостійного аналізу художніх образів. Учні осмислено включаються в створення або інтерпретацію образів у різних видах музичної діяльності. Їх притягує не тільки процес, але і результат їхньої діяльності. Пріоритетами стають завдання на відкриття духовного змісту художніх творів, зв’язку між стилями композиторів, епохами, особистостями творців і сприймаюче мистецтво.

Усе це зумовлює необхідність якомога ширше ознайомити учнів початкових класів з методами і прийомами розвитку музики, що на їх основі сформувати цілісну картину побудови музичного твору, виховати імпровізаційні вміння, включити музикознавчий аналіз у процес сприйнятят учнями будь-якого твору не тільки на емоційній, а й на майбутній професійній, аналітичній основі.

Стан дослідження проблеми. Принципові положення розвитку музичного матеріалу, зокрема, композиторські, виконавські, ладові, інтонаційно-стильові, розкриваються у дослідженнях Б.В. Асафьєва [2], Н. Л. Гродзенської [7], Л. Г. Дмітрієвої [10], Г. І. Побережної [20], В. Ф. Черкасова [25] та ін. Методи і прийоми ознайомлення учнів молодших класів з палітрою методів розвитку музики представлені у працях А. Р. Верещагіної [4], І. М. Гадалової [6], О.О. Гумінської [8], Е.П. Печерської [19], О.Я. Ростовського [23] та інших.

Об’єкт дослідження - процес навчання музики учнів молодших класів.

Предмет дослідження - розвиток в учнів початкових класів вміння розрізняти прийому музичного розвитку твору.

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування методів і прийомів музичного розвитку у процесі вивчення теми «Розвиток музики» у початкових класах.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати підходи до визначення поняття «розвиток музики» у мистецтвознавчій літературі;
 • возкрити особливості вивчення теми «Розвиток музики» у початкових класах;
 • узагальнити методичні рекомендації до розкриття теми «Розвиток музики»;
 • провести аналіз поняття і основних прийомів симфонічного розвитку
 • уточнити поняття, методи і прийоми розвитку композиторських навичок;
 • окреслити поняття ладового розвитку, його особливості.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використано комплекс методів науково-педагогічного дослідження, зокрема, методи теоретичного і порівняльного аналізу, систематизації отриманих даних, узагальнення педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 38 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апраксина О. О. Музыка в воспитании творческой личности / А. А. Апраксина. - М.: Музыка, 1975. - 176 с.
 2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
 3. Бейдер Т. Музыка в школе / Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л.. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Верещагіна А.Р. Методика викладання музики на релятивній основі / А. Р. Верещагіна, З. З. Жовчак. - К.: Музика, 1987. - 218 с.
 5. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини / Н. Ветлугіна. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
 6. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / І. М. Гадалова / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 7. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 8. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 9. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів / М.С. Демчишин. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 10. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 11. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: книга / Д.Б.Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 12. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 13. Куришев Є.В. Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.Орфа / Є.В. Куришев, Л.К. Куришева.- К.: ІСДО , 1994. - 175 с.
 14. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 15. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 16. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 17. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 18. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О.М. Олексюк. - К.: КНУКіМ, 2006. - 188 с.
 19. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник / Е.П. Печерська. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.
 20. Побережна Г.І. Загальна теорія музики: Підручник / Г.І. Побережна, Т.В. Щириця. - К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 21. Поплавська Ю. О. Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі / Ю. О. Поплавська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 21. - С. 120-124.
 22. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т.: Навч. кн.-Богдан, 2011. - 639 c
 23. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
 24. Сбітнєва Л. М. Методика музичного виховання: Навч.-метод. посіб. / уклад.: Л. М. Сбітнєва; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - 172 c.
 25. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: підручник / В. Ф. Черкасов; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - 527 c.
 26. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: Підручник / В. Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 271 с.
 27. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. - М.: Сов. Композитор, 1972. - 703 с.
 28. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / С. Н. Якимчук / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6748
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).