Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика вивчення віршів на уроках читання у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи роботи над віршами у початкових класах
1.1. Аналіз основних понять з лірики у початковій школі
1.2. Особливості сприймання поезії молодшими школярами
1.3. Методична робота з віршованими творами в початкових класах
2. Практична робота з вивчення віршів у третьому класі
2.1. Методичні засади роботи з віршами у початкових класах
2.2. Дослідне навчання, спрямоване на формування естетичного ставлення до віршованих творів
2.3. Результати дослідного навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Курс «Читання» в початковій школі – органічна складова освітньої галузі «Мова і література». Його метою є формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, розвиток і виховання особистості молодшого школяра засобами художнього слова.

Сучасна освіта спрямовує свої зусилля на розвиток особистості. Важливим елементом розвитку особистості є розвиток емоцій, почуттів, переживань. Вірші – це один із ефективних засобів розвитку емоційно-чуттєвої сфери дітей. 

Одним із головних завдань уроків читання є прилучення дітей до світу поезії, знайомство їх із віршованою мовою як своєрідним типом мови. Для її організації особливе значення має ритм. Розміреність, ритмічність вірша створюється повторенням наголошених і ненаголошених складів у рядку, а кінці рядків римуються. Таким чином, ритм і рима - дві суттєві ознаки віршованої мови.

У початкових класах вивчається чимало віршованих творів, але особливе місце посідають ліричні вірші. Як свідчить практика, робота над ними викликає значні труднощі у молодших школярів. Це пояснюється, насамперед, специфічними особливостями лірики як особливого роду художньої літератури. У ліричному вірші передаються почуття, переживання та думки автора. У ньому розкривається внутрішній стан ліричного героя, його ставлення до певних подій чи явищ дійсності.

Для повноцінного сприйняття ліричних текстів учні повинні пройнятися емоційним станом ліричного героя, пережити те, що його хвилює, тішить, засмучує. Це важко для молодших школярів, бо їх емоційна сфера недостатньо розвинута для того, щоб повною мірою співчувати тому, про що йде мова в поезії. Головний напрямок роботи вчителя під час читання ліричних віршів полягає в тому, щоб розвинути емоційний бік духовного життя дитини, досягти зацікавленого ставлення до твору, що вивчається.

Стан дослідження проблеми. Загальні методичні проблеми навчання читанню у початкових класах розглянуті О. В. Джежелей [6], О. Я. Савченко [16], А. Мовчун [14] та ін. Власне проблема вивчення поетичних творів молодшими школярами досліджена В. Бадером [2], Н.А. Кузнєцова [9], Е. Х. Пелешок [16], Г. Середович [20], О. В. Скіпакевич [22], Г. А. Олійником [26] та іншими.

Об’єкт дослідження – вивчення ліричних творів українських поетів у початковій школі.

Предмет дослідження – методична робота над вивченням ліричних творів у початковій школі на уроках читання.

Мета дослідження – розробити прийоми, спрямовані на вивчення віршів українських поетів у початковій школі й апробувати на практиці.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено ряд його завдань:

 • проаналізувати основні поняття з лірики у початковій школі;
 • охарактеризувати особливості сприймання віршів молодшими шко-лярами;
 • сформулювати основні засади методичної роботи з віршованими творами в початкових класах;
 • дослідити методичні основи роботи з віршами у початкових класах;
 • провести дослідне навчання, спрямоване на формування естетичного ставлення до віршів;
 • проаналізувати результати дослідного навчання.

Методи дослідження: у процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувався комплекс наступних методів: аналіз наукової літератури з теми дослідження; анкетування учнів, спостереження за навчальним процесом; вивчення учнівських робіт; бесіди з учителями, батьками; дослідне навчання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 44 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреева Л.В. Пути анализа лирического стихотворения / Л.В. Андреева // Начальная школа. – 1994. – №3. – С. 70.
 2. Бадер В. Формування інтонаційних умінь і навичок молодших школярів / В. Бадер // Початкова школа. – 1999. – №9. – С. 22-25.
 3. Бибко Н.С. Уроки поезии во время педпрактики / Н.С. Бибко // Начальная школа. – 2003. – №11. – С. 62.
 4. Біденко В. Творча робота школярів на уроках мови, читання, риторики / В. Біденко // Початкова школа. – 1997. – №7. – С. 48-50.
 5. Джежелей О.В. Вчуся читати: Книга для тих, хто бажає навчитися швидко і без помилок читати і писати. Книга 2 / О.В. Джежелей, А.А. Ємець, О.М. Коваленко. – Х.: Веста: ТОВ Видавництво «Ранок», 2002. – 270 с..
 6. Джежелей О.В. Формування навичок читання: Методичні рекомендації щодо використання посібника «Вчуся читати» (Книга 1) для шкіл з українською та російською мовою навчання / О.В. Джежелей, А.А. Ємець, О.М. Коваленко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 250 с.
 7. Джежелей О.В. Вчуся читати: Задачник для першокласників, які хочуть навчитися швидко читати і грамотно писати. Книга 1 / Джежелей О.В., Коваленко О.М. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2001. – 255 с.
 8. Крапівіна О. Запам’ятати з опорою на образ / О. Крапівіна // Початкова школа. – 2003. – №7. – С.14-16. 
 9. Кузнєцова Н.А. Методика изучения основ стихотворения в начальной школе / Н.А. Кузнєцова // Начальная школа. – 2003. – №10. – С. 16-24.
 10. Мовчун А. Вивчаємо з третьокласниками книгу природи за «Читанкою» 
 11. О. Савченко / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – №10. – С. 11-13.
 12. Мовчун А. Вивчення творів Лесі Українки в 3 (2) класі / А. Мовчун // Початкова школа. – 2002. – №2. – С. 18-22.
 13. Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Почат-кова школа. – 2004. – №11. – С. 45-46.
 14. Мовчун А. Наталя Забіла / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – №3. – 
 15. С. 49-52.
 16. Мовчун А. Особливості методичної роботи за «Читанкою» 3 клас О.Савченко (Частина друга) / А. Мовчун // Початкова школа. – 2004. – №2. – С. 39-43.
 17. Пелешок Е. Х. Особливості вивчення ліричних творів на уроках українського читання в початкових класах / Е.Х. Пелешок, Т.О. Шевчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 1999. - С. 72-74.
 18. Савченко О.Я. Методичні настанови щодо роботи за новим підручником «Читанка» 3 клас (Частина перша) / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2003. – №8. – С. 23-29.
 19. Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів / О.Я. Савченко. – К.: Видавництво «Початкова школа», 2005. – 350 с.
 20. Савченко О.Я. Читанка. Підручник для 3 кл. / О.Я. Савченко – К.: Освіта, 2003. – ч.I. – 200 с.
 21. Савченко О.Я. Читанка. Підручник для 3 кл. / О.Я. Савченко – К.: Освіта, 2003. – ч.II. –230 с.
 22. Середович Г. Розвиток поетичних здібностей молодших школярів / Г. Середович // Початкова школа. – 2000. – №10. – С. 15-17.
 23. Скіпакевич О.В. Вчити емоційно правильно сприймати художній текст / О.В. Скіпакевич // Початкова школа. – 1996. – №12. – С. 17-21.
 24. Скіпакевич О.В. Ознайомлення з ліричним віршем на уроках читання / О.В. Скіпакевич // Початкова школа. – 1996. – №4. – С. 21.
 25. Гоголь Н.В. Формування в учнів 2-4 класів естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти: навч. посіб. / Н.В. Гоголь; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2006. - 68 с.
 26. Шевченко Ж.Г. Формування в учнів початкових класів навичок виразного читання / Ж.Г. Шевченко // Наша школа. - 2008. — № 3. - С. 32-34.
 27. Цимбалюк Л. Проблеми введення літературознавчої пропедевтики в почат-кових класах / Л. Цимбалюк // Початкова школа. – 2000. – №11. – С. 21-24.
 28. Олійник Г. А. Методика читання. Практичні розробки вивчення творів напам’ять у початкових класах. – Тернопіль: СМП «Астрон», 2001. – С. 4-30.
6622
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.