Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономіка

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. КВМ, її функції в мікроекономічному аналізі
2. Предмет і функції мікроекономіки
3. Методологічні засади мікроекономіки
РОЗДІЛ 1. Теорія поведінки споживача
Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
1. Свобода вибору і суверенітет споживача
2. Загальна і гранична корисність. Обґрунтування закону попиту
3. Закон Госсена. Рівновага споживача. Припущення в теорії споживання
4. Функція корисності, її модифікації
5. Кардиналістська (кількісна) теорія корисності
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
1. Аксіоми ординалістської теорії корисності
2. Криві байдужості, їх властивість. Карти байдужості
3. Бюджетна лінія, її рівняння
Тема 4. Моделювання та аналіз поведінки споживача
1. Реакція споживача на зміни доходу та цін. Криві Енгеля
2. Ефект заміщення і ефект доходу в теорії споживання. Парадокс Гіффена
3. Надлишок споживача: поняття, утворення, зміна
РОЗДІЛ 2. Попит і пропозиція, їх взаємодія
Тема 5. Основи аналізу та взаємодії попиту і пропозиції
1. Попит як характеристика ринку
2. Ринковий попит: поняття, методика визначення
3. Пропозиція: поняття, крива, закон, фактори. Ринкова пропозиція
4. Ринкова рівновага, проблема її сталості
Тема 6. Теорія еластичності
1. Поняття „еластичність” попиту. Фактори і ступені еластичності попиту
2. Методика обчислення коефіцієнтів еластичності попиту
3. Еластичність пропозиції, її фактори і коефіцієнт
РОЗДІЛ 3. Теорія поведінки виробника
Тема 7. Теорія виробництва. Виробнича функція
1. Виробництво і виробнича функція. Ізокванта виробничої функції. Ізокоста виробничої функції
2. Закон спадної віддачі. Загальний, середній і граничний продукти
3. Заміщення факторів виробництва. Зміна масштабу виробництва
Тема 8. Витрати виробництва
1. Витрати виробництва. Економічний і бухгалтерський підходи до їх визначення
2. Функція витрат і рівновага виробника
3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді
4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді
РОЗДІЛ 4. Теорія ринкових структур
Тема 9.  Ринкова структура: поняття та класифікація
1. Поняття “ринкова структура”
1.Кількісні методи оцінки структури ринку
1.Загальна класифікація ринкових структур
Тема 10. Ринок досконалої конкуренції
1. Характерні риси ринку досконалої конкуренції
2. Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді
3. Доцільність продовження або припинення виробництва конкурентною фірмою у короткостроковому періоді
4. Довгострокова рівновага конкурентної фірми
5. Чиста конкуренція та ефективність
Тема 11. Монопольний ринок
1. Модель чистої монополії та її характеристика
2. Досконала монополія у короткостроковому періоді
3. Оптимум монополії у довгостроковому періоді
4. Дискримінаційна поведінка монополії
5. Економічні наслідки монополізму
Тема 12. Ринок монополістичної конкуренції
1. Характеристика монополістичної конкуренції. Диференціація продукту: сутність та фактори
2. Аналіз поведінки фірми у короткостроковому періоді за монополістичної конкуренції
3. Монополістична конкуренція у довгостроковому періоді
4. Монополістична конкуренція та ефективність.
Тема 13. Олігополістична структура ринку
1. Олігополія, її сутність та основні риси
2. Основні моделі олігопольної поведінки
3. Економічна ефективність олігопольного ринку
РОЗДIЛ 5. Ринки факторiв виробництва
Тема 14. Утворення похiдного попиту
1. Теорiя граничної продуктивностi та попит на ресурси
2. Змiни у попитi на ресурси, його еластичність
3. Оптимальне спiввiдношення ресурсiв
Тема 15. Цiноутворення на ринку ресурсiв
1. Визначення заробiтної плати, її диференцiацiя
2. Економiчна рента. Цiна землi
3. Позичковий процент
4. Підприємницький доход та економiчний прибуток
РОЗДIЛ 6. Загальна рiвновага та ефективнiсть
Тема 16. Загальна рiвновага конкурентних ринкiв
1. Аналiз загальної рiвноваги. Ефект зворотного зв’язку
2. Дiаграма Еджуорта. Крива ефективностi виробництва
3. Обмiн та ефективнiсть розподiлу. Парето-оптимальний розподiл
Тема 17. Iнституцiональнi аспекти ранкового господарювання
1. Зовнiшнi ефекти й зовнiшнi витрати
2. Суспiльнi блага та ефективнiсть
3. Оптимiзацiя суспiльного вибору. Економiчна оцiнка суспiльних проектiв
Фото Капча