Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Місце фізичного виховання в професійній діяльності перукарів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРУКАРІВ
 
Цюпак О. Волинський державний університет імені Лесі Українки.
 
Анотація. Цюпак О. Місце фізичного виховання в професійній діяльності перукарів. В статті визначаються чинники, які негативно впливають на професійну діяльність перукарів, виявлені види втоми, що найбільш притаманні перукарям, визначається місце фізичного виховання в професійній діяльності перукарів.
Ключові слова: професійна діяльність, фізичні вправи, втома, мотив.
Аннотация. Цюпак О. Место физического воспитания в профессиональной деятельности парикмахеров. В статье определяются факторы, которые негативно влияют на профессиональную деятельность парикмахеров, выявлены виды усталости, что наиболее присущие парикмахерам, определяется место физического воспитания в профессиональной деятельности парикмахеров.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, физические упражнения, усталость, мотив.
Abstract. Cyupak O. Factors which negatively influence on professional activity of hairdressers are determined in the article, the types of fatigue are exposed, that most inherent hairdressers, the location of physical education is determined in professional activity of hairdressers.
Keywords: professional activity, physical exercises, fatigue, reason.
Актуальність. Одним із засобів, що сприяють підвищенню професійної працездатності, продуктивності праці є фізична культура і спорт.
Професійна діяльність перукаря, у більшості випадків, здійснюється в денний час у дві зміни, різна за інтенсивністю, її структурні компоненти не фіксовані за часом, режим праці і відпочинку не регламентовані, проходить у приміщенні при наявності шуму та впливу несприятливих чинників виробництва (фарби, лаки, пінки, фіксатори зачісок і т. ін.). Вона характеризується малорухомим станом (гіпокінезією), тривалим перебуванням у вимушеній позі стоячи або сидячи, при цьому найбільшого навантаження зазнають м'язи спини, верхнього плечового поясу, шиї та нижніх кінцівок.
Фізична підготовка є невід’ємною складовою неперервної професійної підготовки перукарів. Вона ґрунтується на потребі розвивати та вдосконалювати професійно важливі якості, вміння та навички, необхідні в професійній діяльності, здатність витримувати фізичні та нервово-психічні навантаження.
Кожна професія і спеціальність ставить до організму свої вимоги. Тому для успішного оволодіння професією необхідно розвивати конкретні фізичні якості, професійно важливі для даної спеціальності. В процесі праці розвиваються і вдосконалюються ті якості і навички, які характеризують рівень професійної майстерності працівника. Але для того, щоб в процесі трудової діяльності ці якості досягли потрібного рівня розвитку, потрібні роки.
Багато науковців відмічають, що систематичні заняття фізичними вправами сприяють формуванню необхідних трудових навичок, оптимізують фізичну і психічну підготовку до праці, поліпшують працездатність, сприяють адаптації організму до умов виробничої діяльності (В. С. Титов, 1979; Т. Ф. Витенас, 1982; В. А. Кабачков, 1996; Т. Ю. Круцевич, 2003).
На нашу думку, на етапі адаптації до професійної діяльності, внаслідок недостатнього рівня фізичної підготовки, молоді люди часто розчаровуються в обраній професії, не витримують напруження в роботі, отримують різноманітні травми.
Завдання дослідження: 1. Визначити негативні чинники професійної діяльності перукарів. 2. Визначити яке місце в професійній діяльності перукарів займає фізичне виховання.
Методи та організація дослідження: педагогічні спостереження, анкетування, методи математичної статистики.
Анкетуванням було охоплено 100 перукарок, які працюють у місті Луцьку.
Результати дослідження та їх аналіз. Педагогічні спостереження, опитування експертів виявили, що для успішної роботи перукарів необхідний високий рівень загальної і силової витривалості, спритності, координації рухів, простої і складної реакції, стійкості до несприятливих виробничих чинників, обсягу уваги, оперативного мислення, емоційної стійкості. Процес гоління та створення зачіски вимагають від перукаря гостроти зору, доброго кольоросприйнятгя, рухливості нервових процесів, високого рівня тактильної і кінестатичної чутливості пальців рук, стійкості уваги і її здатність до переключення; уміння зосереджуватися.
Аналіз анкет показав, що 39, 5% респондентів зазначили у своїй професійній діяльності найважче переносять емоційне напруження; 28, 2% – тривале перебування в одному положенні; 20, 4% – незручну робочу позу, 15, 5% – монотонність праці.
Результати відповідей щодо втоми у професійній діяльності перукарів були наступними: 30, 1% респондентів зазначили, що під час роботи у них втомлюються ноги; 22. 3% – втомлюється спина; 18. 5% – відчувають загальну втому, що вказує на недостатній рівень статичної витривалості м'язів ніг, спини, тулуба. Крім того втомлюються руки та очі, болить голова (5. 8%), з’являється дратливість, стають неуважні, розсіяні (3. 9%)  (табл. 1).
 
Таблиця 1
Результати опитування щодо втоми у професійній діяльності перукарів, %
Види втоми
Загальна втома18, 5% 
Втомлюються руки5, 8% 
Втомлюються ноги30, 1% 
Втомлюється спина22, 3% 
Втомлюються м’язи шиї3, 9% 
Втомлюються очі5, 8% 
З’являється дратівливість3, 9% 
Болить голова5, 8% 
Стаєте неуважні, розсіяні3, 9% 
 
При аналізі систематичності занять фізичними вправами нами виявлено, що фізичне виховання у професійній діяльності перукарів не є приоритетним. Так 4. 9% респондентів не займаються фізичними вправами; 32. 0% – займаються дуже рідко; 47. 6% – рідко і лише 15. 5% – постійно (табл. 2).
 
Таблиця 2
Систематичність занять фізичними вправами перукарів, %
Частота занять
Постійно15, 5% 
Рідко47, 6% 
Дуже рідко32, 0% 
Ніколи4, 9% 
 
Аналіз мотивів показав, що 45. 7% перукарів займаються фізичними вправами для того, щоб формувати та підтримувати гарну статуру, 17. 1% – зняти втому, 15. 6% – зміцнити та зберегти здоров’я і 12. 2% – підвищити свою професійну працездатність (табл. 3).
Таким чином, більшість перукарів недостатньо уваги приділяють фізичному вихованню, як одному із чинників підвищення професійної працездатності та майстерності і зміцнення та збереження здоров’я, що вказує на необхідність розробки та науково обґрунтування змісту фізичного виховання учениць-перукарів.
 
Таблиця 3
Мотиви занять фізичними вправами перукарів у (%)
Мотиви занять
Зміцнення і збереження здоров’я 15, 6% 
Формування гарної статури 45, 7% 
Покращення настрою 8, 4% 
Зняття втоми 17, 1% 
Підвищення професійної працездатності 12, 2% 
 
В системі підготовки перукарів велике значення має надаватися професійно-прикладній фізичній підготовці, що спрямована на оптимізацію фізичного стану, з урахуванням вимог професійної діяльності.
Систематичні заняття фізичними вправами дозволять не лише розвинути фізичні якості, які необхідні при оволодіння професією перукаря, але й привити любов до занять фізичною культурою, на основі теоретичних знань, рухової активності у сфері відтворення й зміцнення здоров’я та стійких переконань, а потім і потреб у заняттях фізичними вправами, що неодмінно відіб’ється у майбутньому на рівні професійної працездатності та майстерності учениць.
 
Список використаної літератури
 
Дяченко А. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-стоматологів: Автореф. дис… канд. пед. наук: 24. 00. 02  Український держ. ун-т фіз. Вих. і спорту. – К., 1997. – 17 с.
Філінков В. І. Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості: Автореф. дис... канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24. 00. 02 / Львівський держ. ін-т фіз. культ. – Львів, 2003. – 24 с.
Римик Р. В. Розвиток рухових якостей учнів професійно-технічних училищ (на прикладі ВПУ №13 м. Івано-Франківськ) // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку студентської та учнівської молоді: Матеріали міськ. наук. -метод, конф. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 41-45.
Римник Р. В. Професійно -прикладна фізична підготовка учнів профксійно – технічно училищ за профілем радіотехніка: Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту 24. 00. 02  Львівський державний інститут фізичної культури – Львів, 2006. – 19 с.
Фото Капча