Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Місцеве самоврядування: основні положення

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 10. Місцеве самоврядування: основні положення

 

10.1. Поняття місцевого самоврядування.

10.2. Первинний рівень системи місцевого самоврядування.

10.3. Вторинний рівень системи місцевого самоврядування.

 

10.1. Поняття місцевого самоврядування

 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

На відміну від діяльності органів державної влади, місцеве самоврядування є діяльністю щодо забезпечення потреб та інтересів місцевого населення.

Нормативне регулювання організації та діяльності місцевого самоврядування здійснюється вУкраїні

Конституцією України від 28.06.1996 року; Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від

21.05.1997 року; «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів» від 6.04.2004 року тощо.

Система місцевого самоврядування охоплює 2 рівні:

а) первинний рівень – село, селище, місто;

б) вторинний рівень – район, область.

 

10.2. Первинний рівень системи місцевого самоврядування

 

Головним осередком місцевого самоврядування є село, селище, місто, де природним чином склалася територіальна громада.

Територіальна громада – це жителі, об’єднанні постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село.

Територіальні громади наділені чинним законодавством функціями і повноваженнями у різних сферах місцевого життя, а саме:

1) управління майном, що знаходиться в комунальній власності;

2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і контроль за їх виконанням;

3) затвердження місцевих податків і зборів;

4) затвердження місцевих бюджетів і контроль за їх виконанням;

5) проведення місцевих референдумів та реалізація їх результатів;

6)організація та ліквідація комунальних підприємств, установ та організацій, контроль за їх діяльністю тощо.

Територіальна громада функціонує безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. До таких органів відносяться представницькі органи місцевого самоврядування.

Представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (сільська, селищна, міська рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Депутат – особа, обрана виборцями до представницьких органів держави (Верховної ради України) та місцевого самоврядування.

Депутати, працюючи в сільських, селищних, міських радах, приймають рішення, які відповідають інтересам територіальних громад, що їх обрали, а тому є обов’язковими до виконання на підвідомчій території.

Для реалізації рішень сільських, селищних, міських рад останніми створюються виконавчі органи рад.

Виконавчі органи рад – орган, які створюються сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування.

До них належать виконавчі комітети, які функціонують при сільських, селищних, міських радах. Вони, в свою чергу мають відповідну структуру, яку представляють управління, відділи.

Ці органи наділені власними і делегованими повноваженнями.

Власні (самоврядні) повноваження стосуються сфер соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, фінансів, цін тощо і полягають у встановлені порядку діяльності суб’єктів правовідносин, підготовці проектів документів на розгляд відповідної ради та інш.

Делеговані повноваження – це повноваження, які належать до сфери державної виконавчої влади і передаються органам місцевого самоврядування для їх реалізації.

Головною посадовою особою територіальної громади є сільський, селищний, міський голова, якого обирають на основі загального. рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на 4 роки. Він очолює відповідну раду та її виконавчий комітет. У своїй діяльності сільський, селищний, міський голова підзвітний, підконтрольний та відповідальний перед територіальною громадою, яка його обрала, та перед своєю радою, а з питань делегованих повноважень – перед місцевою державною адміністрацією.

 

10.3. Вторинний рівень системи місцевого самоврядування

 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ,

міст, є районні і обласні ради, тобто:

Районні та обласні ради – це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Діяльність районних та обласних рад забезпечує виконавчий апарат ради, який очолює голова цієї ради.

Районні та обласні ради покликані захищати спільні інтереси сільських, селищних, міських рад перед районними і обласними державними адміністраціями (тобто перед органами виконавчої влади). Районні і області ради також наділені власними і делегованими повноваженнями.

Власними повноваженнями є затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, області, контроль за їх виконанням; ухвалення районних та обласних бюджетів; їх розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів тощо.

Делеговані повноваження здійснюються за взаємною згодою (через укладання договорів, прийнятих рішень)

органів місцевого самоврядування первинного і вторинного рівнів.

Делеговані повноваження –повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

 

Контрольні завдання

 

1. Наведіть приклади прояву місцевого самоврядування у Вашому місті (районі).

2.Проаналізуйтеосновніідеїмісцевогосамоврядування.Якізнихвластивіорганаммісцевого самоврядування Вашого регіону (району, населеному пункту)?

3. Вкажіть особливості історичного розвитку місцевого самоврядування у Вашому регіону (районі, населеному пункті).

 

Питання для самоконтролю

 

- що таке територіальна громада, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування;

- представницький орган місцевого самоврядування, депутат;

-якиминормативно-правовимиактамиУкраїнирегулюєтьсяорганізаціятадіяльністьмісцевого самоврядування в Україні;

- які рівні охоплює система місцевого самоврядування в Україні; їх характеристика;

- що з себе представляють виконавчі органи рад і якими повноваженнями вони наділені; 

- хто є головною посадовою особою територіальної громади.

 

Фото Капча