Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародна відповідальність держав за протиправні діяння

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Cутність і ознаки інституту міжнародно-правової відповідальності держав
 2. Класифікація міжнародних правопорушень
 3. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності та звільнення від неї
 4. Види та форми міжнародної відповідальності держав
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Сучасні загальносвітові процеси інтеграції та глобалізації вимагають вдосконалення правового забезпечення в усіх сферах міжнародних відносин. Однією з важливих проблем сучасного міжнародного права є розуміння сутності та умов реалізації міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння. З кожним роком вона набуває все більш важливого значення та вимагає нагального правового вирішення в умовах сучасного реформування міжнародних відносин.

Унікальне значення міжнародної відповідальності пояснюється тим, що вона сприяє єдності та організації системи міжнародного права, свідчить про належний рівень її розвитку. Крім того, роль інституту міжнародно-правової відповідальності стає важливою для Української держави саме сьогодні, коли визначаються новітні вектори зовнішньої політики. За цих обставин необхідно розуміти юридичні механізми вирішення можливих суперечок, взаємні межі відповідальності України та інших держав.

Про актуальність вивчення проблем міжнародної відповідальності свідчить Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про відповідальність держав, ухвалена на основі Проекту статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р., а також прийняття проекту Кодексу про злочини проти миру й безпеки людства 1996 р., створення Міжнародних кримінальних трибуналів із Руанди й колишньої Югославії, Міжнародного кримінального суду. Особливо слід відзначити Проект статей про відповідальність держав 2001 р., який має виняткове значення для закріплення міжнародно-правової відповідальності як міжгалузевого інституту міжнародного права й визначає новий етап у розвитку сучасного міжнародного права.

Водночас, важливі напрями зазначеної проблеми ще не стали об’єктом спеціального вивчення в сучасній українській науці міжнародного права і лише частково розкриті зарубіжними науковцями.

 

Список використаних джерел: 
 1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва від 24.10.1970, прийняття від 24.10.1970 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_569
 2. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998, редакція від 16.01.2002 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_588
 3. Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. Резолюція ГА ООН 56/589 від 12 грудня 2001 г. [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56589.pdf
 4. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право: підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К: НАУ, 2012. - 346 c.
 5. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право: підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К.: НАУ, 2012. - 346 c.
 6. Антонович М. М. Поняття міжнародно-протиправного діяння держави та злочину за міжнародним правом: порівняльний аспект / М.М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. - Том 20: Юридичні науки. - 2002. - С. 28-32.
 7. Анцилотти Д. Курс международного права / Д. Анцилотти. – М.: Изд-во иностран.лит., 1991. – 447 с.
 8. Блажевич Ю. Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння: [монографія] / Ю. Ю. Блажевич; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 219 с.
 9. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Буткевич. - К.: Либідь, 2002. - 605 с.
 10. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права . - 2013. - № 3. - С. 410-413.
 11. Данченко Т. В. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / Т. В. Данченко, Т. О. Заяць, Л. І. Капінус, Ю. С. Маслова, Л. І. Миськів; Київ. міжнар. ун-т. - К.: КиМУ, 2011. - 425 c.
 12. Кориневич А. Міжнародно-правова відповідальність за шкідливі наслідки діянь, не заборонених міжнародним правом / Кориневич А. // Київський студентський журнал міжнародного права. – Випуск № 4. - 2006. – С. 24-41.
 13. Курис П. М. Международные правонарушения и ответственность государств / П. М. Курис.- Вильнюс: Минтис, 1973. - 279 с.
 14. Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 405 с.
 15. Мацко А. С. Міжнародне право: Навчальний посібник / Мацко А. С. - К.: МАУП, 2002. - 210 с.
 16. Нестеренко С. С. Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності / С. С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави і права . - 2011. - Вип. 57. - С. 522-528.
 17. Репецький В. М. Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.: В. М. Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 437 c.
 18. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т. Л. Сироїд. - 2-е вид., доповн. й переробл. - Х.: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2006. - 268 c.
 19. Циверенко А. П. Відповідальність держав у міжнародному праві / А. П. Циверенко //Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66). № 2. – С. 58-63.
5607
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).